TÜRK VERGİ YARGISI VE VERGİSEL UYUŞMAZLIKLARIN DAVA YOLUYLA ÇÖZÜMÜ

 

ÖNSÖZ  

İÇİNDEKİLER      

KISALTMALAR    

 

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİSEL UYUŞMAZLIKLAR VE

TÜRK VERGİ YARGISI HAKKINDA

GENEL AÇIKLAMALAR

 

I-       VERGİSEL UYUŞMAZLIKLAR, UYUŞMAZLIKLARIN NEDENLERİ VE TARAFLARI        

A-   GENEL OLARAK VERGİSEL UYUŞMAZLIKLAR

B-   UYUŞMAZLIKLARIN DOĞUŞ NEDENLERİ        

1-   Verginin Unsurlarıyla İlgili Uyuşmazlıklar 

2-   Vergi Alacağının Tahakkuk Etmesine Kadar Geçen Aşamalarla İlgili Uyuşmazlıklar          

3-   Zamanaşımına İlişkin Uyuşmazlıklar         

4-   Verginin Terkinine İlişkin Uyuşmazlıklar   

5-   Vergi Hatalarına ve Hataların Düzeltilmesine İlişkin Uyuşmazlıklar      

6-   Yoklama ve Vergi İncelemelerine İlişkin Uyuşmazlıklar          

7-   Mükellefin Ödevleri ile İlgili Uyuşmazlıklar               

8-   Değerleme -Enflasyon Düzeltmesi dahil- ve Amortismanlar ile İlgili Uyuşmazlıklar          

9-   Vergi Suç ve Cezalarına İlişkin Uyuşmazlıklar         

10- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Uyuşmazlıklar        

11- 4458 sayılı Gümrük Kanunu Kapsamında Gümrük İdarelerince Alınan Vergiler ile İlgili Uyuşmazlıklar         

C-  UYUŞMAZLIKLARIN TARAFLARI       

II-     TÜRK VERGİ YARGISI              

A-   GENEL OLARAK VERGİ YARGISI       

1-   Vergi Yargısı Kavramı   

2-   Vergi Yargısının Fonksiyonları   

3-   Vergi Yargısı Sistemleri               

4-   Vergi Yargılama Usulünde İlkeler              

a-   Kendiliğinden (Re’sen) Araştırma İlkesi            

b-   Yazılılık İlkesi          

c-   Toplu Yargılama Usulü İlkesi               

d-   Kıyas Yasağı İlkesi 

e-   Vergi Yargısında Yetkinin, İdari Eylem ve İşlemlerin Hukuka Uygunluğunun Denetimi ile Sınırlı Olması İlkesi     

B-   1980 ÖNCESİ TÜRK VERGİ YARGISI 

C-  1980 SONRASI TÜRK VERGİ YARGISI              

D-  VERGİ YARGISI ORGANLARI VE GÖREVLERİ  

1-   Vergi Mahkemeleri        

2-   BİM 

3-   Danıştay         

 

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİSEL UYUŞMAZLIKLARIN

DAVA YOLUYLA ÇÖZÜMÜ

 

I-       VERGİSEL UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ YOLLA ÇÖZÜMÜ   

A-   VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ              

B-   PİŞMANLIK VE ISLAH          

C-  CEZALARDA İNDİRİM         

D-  UZLAŞMA             

II-     VERGİSEL UYUŞMAZLIKLARIN DAVA YOLUYLA ÇÖZÜMÜ              

A-   GENEL OLARAK   

B-   VERGİ DAVASI VE NİTELİĞİ               

C-  VERGİ DAVASINA KONU OLABİLECEK İDARİ İŞLEMLER               

1-   Sübjektif İdari İşlemler

a-   Genel bütçeye, İl Özel İdareleri, Belediye ve Köylere Ait Vergi, Resim ve Harçlar İle Benzeri Malî Yükümler ve Bunların Zam ve Cezaları İle Tarifelere İlişkin İdari İşlemler            

b-   Yukarıdaki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulamasına İlişkin İşlemler  

c- Özellik Arz Eden Bazı Durumlar             

2-   Düzenleyici-Objektif İşlemler      

3-   Kanunların Anayasal Denetimi   

a-   Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)    

b-   Somut Norm Denetimi           

D-  VERGİ DAVASINA KONU EDİLEMEYECEK İDARİ İŞLEMLER         

E-   VERGİSEL UYUŞMAZLIKLARIN DAVA YOLUYLA ÇÖZÜMÜ           

1-   Dava Açmaya Yetkili Olanlar       

2-   Davanın Açılması          

a-   Dava Dilekçesi, Dilekçenin Verileceği Yerler ve Dilekçeler Üzerinde Uygulanacak İşlem           

b-   Aynı Dilekçe ile Birden Fazla Dava Açılması      

ba- Birden fazla işleme karşı, aynı dilekçe ile dava açılması    

bb- Aynı işleme karşı, birden fazla kişinin aynı dilekçe ile birlikte dava açmaları      

bc- Aynı işlemden doğan iptal ve tam yargı davalarının birlikte açılması 

3-   Dava Açma Süresi        

a-   Genel Dava Açma Süresi       

b-   Özel Dava Açma Süresi         

c-   Sürelerin Başlangıç ve Bitiş Zamanı   

d-   Özellik Gösteren Bazı Durumlar           

da- Vergi Hataları ve Düzeltme

db- Beyannamenin İhtirazi Kayıtla Verilmesi            

dc- Mücbir Sebep Halinde Dava Açma Süreleri      

dd- Dilekçenin Yenilenmesi       

de- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 42. Maddesi Hükmü     

df-  Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  

dg- Uzlaşmanın Vaki Olmaması               

dh- Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik        

4-   Görevli ve Yetkili Mahkeme ile Merci Tayini              

a-   Vergi Yargısında Görev ve Yetki          

b-   Vergisel Uyuşmazlıklarda Yetkili Vergi Mahkemesi          

c-   Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlem       

d-   Merci Tayini            

5-   Dava Açmanın Sonuçları             

a-   Derdestlik

b-   Hüküm Verme Zorunluluğu  

c-   Davaya Bağlılık       

d-   Yürütmenin Durdurulması    

da- Genel Olarak      

db- Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması     

dc- Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz         

6-   Davanın Görülmesi       

a-   Davanın Önkoşullar Yönünden İncelenmesi     

aa- Görev ve Yetki    

ab- İdarî Merci Tecavüzü         

ac- Ehliyet 

ad- İdarî Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı       

ae- Süre Aşımı         

af-  Husumet             

ag- 3 ve 5. Maddelere Uygun Olup Olmadıkları      

b-   İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar              

c-   Tebligat ve Cevap Verme      

d-   Duruşma  

e-   Dosyaların İncelenmesi         

f-    Vergi Yargısında Kanıtlama  

g-   Bilirkişi (Ehlivukuf)

ga- Genel Olarak      

gb- Bilirkişiye Başvurulamayacak Haller   

gc- Bilirkişi İncelemesi İstemi    

gd- Bilirkişinin Reddi  

 gf- Bilirkişi Seçimi, İncelemesi ve Raporu

gg- Bilirkişi Raporundaki Noksanlıkların Tamamlaması, Muğlak Noktaların Açıklanması ve Rapora İtiraz            

gh- Bilirkişi Raporunun Hakimin Kararı Üzerinde Etkisi           

gi-  Bilirkişinin Sorumluluğu       

h-   Keşif         

7-   Davanın Karara Bağlanması ve Sonuçları

a-   Davanın Karara Bağlanması 

aa- Vergilendirme İşleminin İptal Nedenleri             

i-    Vergilendirme İşleminin Hukuka Aykırılığı   

ii-    Sakatlıklar    

b-   Tutanak Düzenlenmesi         

c-   Kararlarda Bulunacak Hususlar          

d-   Kararların Saklanması ve Tebliği         

e-   Davanın Karara Bağlanmasının Sonuçları         

f-    Kararların Uygulanması Zorunluluğu 

8-   Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi     

a-   Kararın Açıklanması              

b-   Yanlışlıkların Düzeltilmesi     

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARARLARA KARŞI

KANUN YOLLARI

I-       KANUN YOLLARI       

II-     OLAĞAN KANUN YOLLARI      

A-   TEMYİZ 

1-   Genel Olarak  

2-   Temyiz Edilebilecek Kararlar       

3-   Temyiz Edilemeyecek Kararlar    

4-   Temyiz Yoluna Başvurabilecekler              

5-   Temyiz Süresi

6-   Temyiz İsteminde Usul 

7-   Temyiz İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma

8-   Bozma Nedenleri          

9-   Temyiz İncelemesinin Niteliği     

10- İncelemenin Gerçekleştirilmesi ve Karar   

11- İlk Derece Mahkemesinin Bozma Kararına Uyması veya Uymaması (Direnme/Israr) Halleri             

12- Temyiz İstemi Üzerine Verilen Kararların Uygulanması          

13- İtiraz

14- Kanun Yararına Bozma (Temyiz)

B-   KARARIN DÜZELTİLMESİ   

1-   Genel Olarak  

2-   Düzeltmeye Konu Edilebilecek Kararlar    

3-   Düzeltmeye Konu Edilemeyecek Kararlar 

4-   Düzeltme İsteminde Bulunabilecekler      

5-   Düzeltme Talep Süresi 

6-   Düzeltme Nedenleri      

7-   Düzeltme Yoluna Başvurmuş Olmanın Yürütmeye Etkisi ve Duruşma 

8-   Düzeltmede Görevli Yargı Yeri    

9-   Düzeltme İsteminin İncelenmesi ve Karar

III-    OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU  

1-   Genel Olarak  

2-   Yargılamanın Yenilenmesi İçin Gereken Koşullar   

3-   Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Bulunabilecekler         

4-   Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri         

5-   Talep Süresi  

6-   Yargılamanın Yenilenmesinde Görevli Yargı Yeri    

7-   Yargılanmanın Yenilenmesi İsteminin İncelenmesi ve Karar 

EKLER  

VERGİ DAİRESİYLE İLGİLİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ      

VERGİ YARGISIYLA İLGİLİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ      

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN

BULUNDUĞU İLLER VE YARGI ÇEVRELERİ  

İLGİLİ MEVZUAT 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (İLGİLİ MADDELER)        

DANIŞTAY KANUNU           

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN               

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU              

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (İLGİLİ MADDELER)             

VERGİ USUL KANUNU (İLGİLİ MADDELER)  

HARÇLAR KANUNU (İLGİLİ MADDELER)       

2006 YILINDA UYGULANACAK VERGİ YARGISI HARÇLARI TUTARLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU’NA EKLİ (3) SAYILI TARİFE               

YARARLANILAN KAYNAKLAR