HİZMET TESPİT YÖNTEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ   

İÇİNDEKİLER          

KISALTMALAR      

 

BİRİNCİ BÖLÜM

YASAL DÜZENLEME

 

I-    YASAL DÜZENLEME    

A-   PRİM BELGELERİ    

B-   TEFTİŞ, KONTROL VE DENETLEME YETKİSİ     

C-  HİZMETLERİN TESPİTİ          

 

İKİNCİ BÖLÜM

HİZMET TESPİTİNDE YARARLANILACAK KAVRAMLAR

 

I-    HİZMET TESPİTİNDE YARARLANILACAK KAVRAMLAR        

A-   HİZMET KAVRAMININ TARİFİ               

1-   Sigortalı            

a-   Sigortalı Sayılabilmenin Şartları             

b-   Hizmet Akdinin Tarifi

c-   Hizmet Akdinin Unsurları         

d-   Hizmet Akdi Teşekkül Etmeden Kanun Gereğince Özel Olarak Sigortalı Sayılanlar       

e-   Sigortalı Sayılmayanlar            

f-    Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

g-   Uygulamalı Örnekler 

h-   Yargı Kararları            

2-   İşveren              

3-   İşveren Vekili    

a-   Özellikli İşverenler     

b-   İşveren Kabul Edilmeyenler     

4-   İşyeri  

a-   İşin Niteliği ve Yürütümü Bakımından Esas İşin Yapıldığı Yere Bağlı Bulunan Tamamlayıcı (Mütemmim) ve Ayrıntı (Müteferrik) Yerleri          

b-   İşyerinin Eklentileri (Müştemilat)            

c-   Araçlar        

5-   Aracı   

6-   Sigortalısını Ödünç Veren İşveren               

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HİZMET TESPİTİNDE KULLANILACAK BİLDİRİM SÜRELERİ

 

I-    TESPİTİNDE KULLANILACAK BİLDİRİM SÜRELERİ             

A-   SİGORTALILARIN BİLDİRİLMESİ           

1-   Sigortalıların Tescili Ve İlgili Diğer İşlemler

2-   Resen Tescil     

3-   Mükerrer Tescil 

4-   Yersiz Tescil      

5-   Sigorta Sicil Kartı            

6-   İdari Para Cezasına Neden Olan Fiil Tarihi  

B-   AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN KURUMA VERİLME SÜRESİ 

1-   Geç Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İşleme Konulmasındaki Esaslar      

2-   Kamuda Aylık Prim Ve Hizmet Belgesini Gönderme Süresi      

3-   Sigortalıların Çalışmalarının 30 Günden Az Bildirilmesi Halinde Durumu Belgelendirme   

C-  İŞYERİ KAYITLARININ SAKLANMA SÜRESİ        

D-  SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME SÜRESİ         

1-   Sosyal Sigorta Prim Matrahının Tespiti       

E-   SİGORTALILARIN ÇALIŞMAYA BAŞLADIKLARINI KURUMA BİLDİRME SÜRESİ             

F-   ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER    

1-   Hizmet Tespitinde Süre  

2-   Kurum Alacaklarının Tahsilinde Süre           

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FİİLEN HİZMET TESPİT YÖNTEMİ

 

I-    FİİLEN HİZMET TESPİT YÖNTEMİ             

A-   FİİLEN TESPİT KAVRAMI VE AÇIKLAMASI          

B-   FİİLİ TESPİTTE 1 GÜNLÜK HİZMET SORUNU    

1-   01.05.2004 Tarihinden Önce Yapılan Fiili Tespitler     

2-   01.05.2004 Tarihi ve Sonrasında Yapılan Fiili Tespitler             

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

KAYDEN HİZMET TESPİT YÖNTEMİ

 

I-    KAYDEN HİZMET TESPİT YÖNTEMİ          

A-   4958 SAYILI KANUNDAN ÖNCE  KAYDEN TESPİT UYGULAMASI    

B-   4958 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEME IŞIĞI ALTINDA KAYDEN TESPİT UYGULAMASI   

1-   İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilecek Her Türlü Bilgi  

a-   Bir Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler              

b-   Bir Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Belgeler               

2-   Bir Yasa Gereği Düzenlenen Belgelerin Bazılarının Delil Olma Nitelikleri ve Düzenlenme Usul ve Esasları      

a-   Ücret Bordrosu         

b-   Gider Pusulası           

c-   Diğer Belgeler            

d-   Yemin Hariç Her Türlü Delil     

3-   Aylık Çalışma Gün ve Kazanç Tespiti İle Uygulama Tarihi        

4-   Kimlik Tespiti    

5-   Örnek Uygulamalar          

 

ALTINCI BÖLÜM

KAMU KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN BELGE/ALINAN BİLGİLERE GÖRE

HİZMET TESPİT YÖNTEMİ

 

I-    KAMU KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN BELGE/ALINAN BİLGİLERE GÖRE HİZMET TESPİT YÖNTEMİ  

A-   KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN BELGE VEYA ALINAN BİLGİLER  

B-   KAMU KURUM VE KURULUŞLAR LİSTESİ          

1-   Genel Bütçeli Kurum ve Kuruluşlar              

2-   Katma Bütçeli Kurum ve Kuruluşlar             

3-   Fon Bütçeli Kurum ve Kuruluşlar 

4-   Döner Sermaye Bütçeli Kurum ve Kuruluşlar             

5-   Özel Bütçeli Kurum ve Kuruluşlar 

6-   Özerk Bütçeli Kurum ve Kuruluşlar              

 

YEDİNCİ BÖLÜM

YARGI YOLUYLA HİZMET TESPİT YÖNTEMİ

 

I-    YARGI YOLUYLA HİZMET TESPİT YÖNTEMİ            

A-   YARGI KARARLARI 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

HİZMET TESPİT DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ

 

I-    HİZMET TESPİT DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ 

A-   HİZMET TESPİT DAVALARINDA SÜRE

B-   HİZMET TESPİT DAVASININ ŞARTLARI              

C-  MAHKEME KARARININ UYGULANMASI               

D-  HİZMET TESPİT DAVALARINDA TANIK BEYANLARI          

E-   HİZMET TESPİT DAVALARINDA MÜFETTİŞ RAPORLARI VE TUTANAKLARI 

F-   KESİNTİLİ ÇALIŞMAYA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE HİZMET TESPİT DAVALARI             

G-  PRİMİ ÖDENEN ÇALIŞMALARIN GERÇEK OLDUĞU İDDİASINA DAYANAN HİZMET TESPİT DAVALARI    

H-  ÖZET        

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

İHBAR VE ŞİKAYETLER HAKKINDA YAPILACAK SORUŞTURMALAR

 

I-    İHBAR VE ŞİKAYETLER HAKKINDA YAPILACAK SORUŞTURMALAR

A-   İHBARDA BULUNANIN VEYA ŞİKAYETÇİNİN İFADESİNE BAŞVURMA            

B-   İŞYERİNDE YEREL DENETİM YAPILMASI           

C-  İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN İNCELENMESİ               

D-  KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN BELGE VEYA BİLGİ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI       

E-   TANIK İFADELERİ   

F-   İŞVERENİN İFADESİNE BAŞVURULMASI            

G-  ÇEVRE SORUŞTURMASI YAPILMASI   

H-  ELDE EDİLEN BİLGİ VE BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ           

 

ONUNCU BÖLÜM

İLGİLİ MEVZUAT

 

I-    1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU               

II-  3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN  

III- 5521 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU             

IV- 3472 SAYILI DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIKLARININ ÖDEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 9.9.1987 TARİH VE 289 SAYILI KANUNHÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULUNE DAİR KANUN  

V-   SSİY’DE İLGİLİ MADDELER       

VI- GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİK

VII-         SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA YOKLAMA MEMURLARI YÖNETMELİĞİ     

VIII-16 -75 EK SAYILI GENELGE      

IX- 16-82 EK SAYILI GENELGE        

X-   16-352 EK SAYILI GENELGE      

KAYNAKÇA