TÜM YÖNLERİYLE

BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜNDE VERGİLENDİRME

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ  

İÇİNDEKİLER      

 

BANKACILAR İÇİN TEMEL VERGİ BİLGİSİ

 

I-       HUKUK VE VERGİ HUKUKU    

A-   ÖZEL HUKUK       

B-   KAMU HUKUKU    

C-  VERGİ HUKUKU   

II-     VERGİ HUKUKUNUN DALLARI               

A-   VERGİ CEZA HUKUKU        

B-   VERGİ İCRA HUKUKU         

C-  VERGİ YARGILAMA HUKUKU             

D-  ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU      

E-   VERGİ USUL HUKUKU        

III-    VERGİ HUKUNUN TANIMI        

IV-    VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI       

A-   ANA (ASLİ) KAYNAKLAR     

B-   YARDIMCI (TALİ) KAYNAKLAR          

V-      VERGİ YASALARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI           

A-   VERGİ YASALARININ YÜRÜRLÜĞE GİRME ZAMANI      

B-   VERGİ YASALARININ GEÇMİŞE YÜRÜMESİ YA DA YÜRÜMEMESİ              

VI-    VERGİ YASALARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 

A-   MÜLKİLİK (YERSELLİK) İLKESİ          

B-   KİŞİSELLİK (ŞAHSİLİK) İLKESİ           

VII-   VERGİ YASALARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI           

A-   YORUM TÜRLERİ                

B-   YORUM YÖNTEMLERİ        

VIII-  VERGİNİN TARAFLARI             

A-   AKTİF VERGİ SÜJESİ (DEVLET)        

B-   PASİF VERGİ SÜJESİ (MÜKELLEF)   

IX-    VERGİLENDİRME SÜRECİ      

A-   VERGİYİ DOĞURAN OLAY  

B-   VERGİNİN TARHI 

1-   Beyan Üzerine Tarh      

2-   Vergi İdaresince Tarh   

a-   Re’sen Vergi Tarhı 

b-   İkmalen Vergi Tarhı

c-   İdarece Vergi Tarhı

C-  VERGİNİN TEBLİĞİ              

1-   Posta Yoluyla Tebliğ    

2-   Daire veya Komisyonda Yapılan Tebliğ    

3-   Memur Eliyle Tebliğ      

4-   Aracılı (Vasıtalı) Tebliğ 

5-   İlan Yoluyla Tebliğ       

D-  VERGİNİN TAHAKKUKU      

E-   VERGİNİN TAHSİLİ              

X-      MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ         

XI-    VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFİ DENETLEMESİ

A-   YOKLAMA             

B-   BİLGİ İSTEME       

C-  VERGİ İNCELEMESİ            

XII-   VERGİ SUÇ VE CEZALARI       

A-   VERGİ İDARESİ TARAFINDAN CEZALANDIRILAN SUÇLAR          

1-   Vergi Ziyaı Suçu           

2-   Vergi Ziyaı Cezası         

B-   USULSÜZLÜK SUÇLARI     

1-   Genel Usulsüzlük Suçları            

2-   Özel Usulsüzlük Suçları              

C-  CEZA MAHKEMELERİ TARAFINDAN YARGILANAN VERGİ SUÇLARI           

1-   Kaçakçılık Suçu            

2-   Kaçakçılık Suçunun Cezası        

 a-  Parasal Ceza           

 b-  Hapis Cezası           

D-  CEZA MAHKEMELERİ TARAFINDAN YARGILANAN VERGİ SUÇLARI           

1-   Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu  

2-   Vergi Mahremiyetini İhlal Suçunun Cezası              

XIII-  VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI        

A-   ÖDEME  

B-   UZLAŞMA             

1-   Tarhiyat Öncesi Uzlaşma             

2-   Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (Uzlaşma)         

C-  İTİRAZ   

1-   Yargıya İtiraz 

2-   Şikayet Yoluyla İtiraz   

D-  ÖLÜM    

E-   ZAMANAŞIMI        

1-   Tahakkuk Zamanaşımı 

2-   Tahsil Zamanaşımı        

F-   TERKİN 

1-   VUK’un 115. Maddesi Uyarınca Terkin      

2-   6183 Sayılı Yasa Kapsamında Terkin         

XIV-  VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI         

XV-   VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI             

XVI-  VERGİ ALACAĞININ DEĞER OLARAK KORUNMASI           

A-   GECİKME FAİZİ    

B-   GECİKME ZAMMI 

XVII- GELİR VERGİSİ         

A-   GELİRİN TANIMI   

B-   GELİR VERGİSİNE GİREN KAZANÇ VE İRATLAR            

1-   Ticari Kazançlar            

2-   Zirai Kazançlar              

3-   Ücretler          

4-   Serbest Meslek Kazançları          

5-   Gayrimenkul Sermaye İratları     

6-   Menkul Sermaye İratları              

7-   Sair Kazanç ve İratlar   

a-   Arızi Kazançlar        

b-   Değer Artış Kazançları          

C-  MÜKELLEFİYET TÜRLERİ  

1-   Tam Mükellefiyet           

2-   Dar Mükellefiyet            

D-  GELİR VERGİSİNİN TARHI  

1-   Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 

2-   Muhtasar Beyanname  

3-   Münferit Beyanname    

E-   GELİR VERGİSİ BEYAN VE ÖDEME DÖNEMLERİ            

1-   Basit Usule Tabi Mükellefler Bakımından 

2-   Diğer Mükellefler Bakımından    

XVIII-      KURUMLAR VERGİSİ         

A-   KURUMLAR VERGİSİNE TABİ OLANLAR          

1-   Sermaye Şirketleri        

2-   Kooperatifler 

3-   İktisadi Kamu Müesseseleri        

4-   Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler            

XIX-  DOLAYLI VERGİLER 

A-   KATMA DEĞER VERGİSİ     

1-   Verginin Konusu          

2-   Verginin Mükellefi        

3-   Verginin Oranı               

B-   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ    

1-   ÖTV’nin Konusu           

2-   ÖTV’nin Mükellefi         

3-   ÖTV’nin Oranı

C-  GİDER VERGİLERİ (BSMV, ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ)     

1-   Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu 

2-   Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Mükellefi

3-   Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Oranı      

D-  DAMGA VERGİSİ  

XX-   SERVET VERGİLERİ 

A-   MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ          

B-   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ         

 

BANKALARIN VERGİ KARŞISINDAKİ

DURUMU

 

BANKALARIN SERMAYE ŞİRKETİ (KURUM) OLARAK
ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI VERGİLER

 

I-       KURUMLAR VERGİSİ VE KÂR DAĞITIM STOPAJI               

A-   KURUMLAR VERGİSİ          

B-   KÂR DAĞITIMI STOPAJI      

II-     GELİR VERGİSİ STOPAJI (GVK MD. 94)

A-   BANKA PERSONELİNE ÖDENEN ÜCRETLER  

B-   BANKALARCA SERBEST MESLEK İCRA EDENLERE YAPILAN ÖDEMELER

C-  BANKALARCA MAL VE HAK KİRALAMALARI KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELER    

III-    KATMA DEĞER VERGİSİ          

A-   GİRİŞ     

B-   VERGİNİN KONUSU            

C-  VERGİNİN MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU         

D-  VERGİNİN MATRAHI           

E-   VERGİNİN ORANI 

F-   DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 

IV-    KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI              

A-   GİRİŞ     

B-   VERGİNİN KONUSU            

C-  VERGİ SORUMLUSU           

D-  VERGİNİN MATRAHI           

E-   VERGİNİN ORANI 

F-   DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 

V-      DAMGA VERGİSİ       

A-   GİRİŞ     

B-   VERGİNİN KONUSU            

C-  VERGİNİN MÜKELLEFİ        

D-  BANKALARIN SORUMLULUĞU          

E-   BELLİ PARA GÖSTERME ZORUNLULUĞU       

F-   VERGİLEME ÖLÇÜLERİ      

G-  VERGİNİN ORANI 

H-  DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA BANKACILIK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KAĞITLAR (2 SAYILI TABLO)         

İ-    DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 

VI-    EMLAK VERGİSİ KANUNU       

A-   GİRİŞ     

B-   VERGİNİN KONUSU            

C-  VERGİNİN MÜKELLEFİ        

D-  ARAZİ VERGİSİNDE İSTİSNA             

E-   VERGİNİN MATRAHI           

F-   VERGİNİN ORANI 

G-  VERGİ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR         

H-  DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 

VII-   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU        

A-   GİRİŞ     

B-   VERGİNİN KONUSU            

C-  ÖTV BAKIMINDAN ÖNEMLİ KAVRAMLAR         

D-  VERGİYİ DOĞURAN OLAY  

E-   VERGİNİN MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU         

F-   İSTİSNALAR         

1-   İhracat İstisnası           

2-   Diplomatik İstisna        

3-   Diğer İstisnalar             

G-  VERGİLEME ÖLÇÜLERİ VE MATRAH

H-  VERGİNİN ORANI VEYA TUTARI       

İ-    DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 

VIII-  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU              

A-   GİRİŞ     

B-   VERGİNİN KONUSU            

C-  VERGİNİN MÜKELLEFİ        

D-  VERGİLEME ÖLÇÜ VE ORANLARI     

E-   DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 

IX-    4306 SAYILI KANUN (EĞİTİME KATKI PAYI)        

A-   GİRİŞ     

B-   KATKI PAYININ KONUSU    

C-  DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 

X-      ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ         

A-   GİRİŞ     

B-   ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ     

C-  ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN DİĞER VERGİLERE ETKİSİ

D-  ŞANS OYUNLARI VERGİSİ  

E-   ŞANS OYUNLARI VERGİSİNİN DİĞER VERGİLERE ETKİSİ            

XI-    BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU            

A-   GİRİŞ     

B-   İLAN VE REKLAM VERGİSİ 

C-  ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 

1-   Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2006)   

2-   İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2006)      

3-   Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2006)    

4-   Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2006)  

5-   İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması (01.01.2006)      

6-   Konuya İlişkin 2005/9817 Sayılı BKK (01.01.2006)  

D-  DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 

 

BANKALARIN BANKA OLARAK
ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI VERGİLER

 

I-       GİDER VERGİLERİ KANUNU (BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ VE KAMBİYO GİDER VERGİSİ)

A-   GİRİŞ     

B-   VERGİNİN KONUSU            

C-  VERGİNİN MÜKELLEFİ        

D-  İSTİSNALAR         

E-   VERGİNİN MATRAHI           

F-   VERGİNİN ORANI 

G-  DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 

II-     KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU      

A-   GİRİŞ     

B-   FONUN KONUSU 

C-  FONA KESİNTİ YAPILMAYACAK KREDİLER     

D-  FONUN MATRAHI

E-   FONUN ORANI     

F-   DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 

III-    GELİR VERGİSİ STOPAJI (GVK MADDE 94)         

A-   GİRİŞ     

B-   VERGİNİN KONUSU            

C-  VERGİ SORUMLUSU           

D-  VERGİNİN MATRAHI           

E-   VERGİNİN ORANI 

IV-    HARÇLAR KANUNU (FİNANSAL FAALİYET İZİN BELGESİ HARÇLARI)          

A-   GİRİŞ     

B-   HARÇLARIN KONUSU         

C-  HARÇLARIN MÜKELLEFİ    

D-  HARÇ ALMA ÖLÇÜ VE ORANLARI     

E-   DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 

F-   YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI

1-   Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 4705 Sayılı Kanun     

2-   2001/2762 Sayılı Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar   

V-      DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

A-   GİRİŞ     

B-   DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU’NUN KONUSU  

C-  DEĞERLİ KAĞIT KULLANMA ZORUNLULUĞU 

D-  DEĞERLİ KAĞITLARIN HAZIRLANMASI VE SATILMASI  

E-   DEĞERLİ KAĞITLARIN BEDELLERİ   

F-   DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 

VI-    4481 SAYILI YASA (ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ)     

VII-   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ              

A-   GİRİŞ

B-   VERGİNİN KONUSU            

C-  VERGİNİN MÜKELLEFİ        

D-  VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT – BANKALARIN SORUMLULUĞU 

E-   BANKALARDAKİ KİRALIK KASALAR - BANKALARIN SORUMLULUĞU          

 

BANKALARIN SUNDUKLARI FİNANSAL HİZMETLER VE
BUNLARA İLİŞKİN VERGİLEME

 

I-       TASARRUF MEVDUATI             

A-   VADESİZ MEVDUAT (YTL/DTH)         

B-   VADELİ MEVDUAT (YTL/DTH))          

1-   Günlük Vadeli Mevduat               

2-   Serbest Vadeli Hesap  

3-   Değişken Faizli Mevduat             

4-   Birikimli Mevduat Hesabı            

5-   Yurt Dışı Mevduat Hesabı           

C-  TASARRUF MEVDUATLARININ VERGİSEL BOYUTU      

1-   Tam Mükellef Gerçek Kişiler        

a-   Gelir Vergisi            

b-   Gelir Vergisi Stopajı (31.12.2005 Tarihine Kadar Olan Uygulama) 

2-   Dar Mükellef Gerçek Kişiler         

a-   Gelir Vergisi Stopajı (31.12.2005 Tarihine Kadar Olan Uygulama) 

b-   Stopaj      

3-   Tam Mükellef Kurumlar

a-   Kurumlar Vergisi    

b-   Stopaj (31.12.2005 Tarihine Kadar Olan Uygulama)         

4-   Dar Mükellef Kurumlar 

a-   Kurumlar Vergisi    

b-   Stopaj (31.12.2005 Tarihine Kadar Olan Uygulama)         

II-     HAZİNE BONOSU      

A-   GENEL AÇIKLAMALAR        

B-   HAZİNE BONOSU FAİZ GELİRLERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU    

1-   Tam Mükellef Gerçek Kişiler        

a-   Gelir Vergisi (31.12.2005 Tarihine Kadar Çıkarılanlar)      

b-   Stopaj      

2-   Dar Mükellef Gerçek Kişiler         

a-   Gelir Vergisi            

b-   Stopaj      

3-   Tam Mükellef Kurumlar

a-   Kurumlar Vergisi    

b-   Stopaj      

4-   Dar Mükellef Kurumlar 

a-   Kurumlar Vergisi    

b-   Stopaj      

III-    DEVLET TAHVİLİ       

A-   GENEL AÇIKLAMALAR        

B-   DEVLET TAHVİLİ FAİZ GELİRLERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU     

IV-    ELEKTRONİK MENKUL KIYMET TRANSFER SİSTEMİ (EMKT)         

A-   GENEL AÇIKLAMA               

B-   EMKT SİSTEMİNİN AMAÇLARI           

C-  EMKT SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ      

D-  EMKT SİSTEMİNİN DİĞER SİSTEMLERLE İLİŞKİSİ         

1-   TCMB Sistemi

2-   EFT Sistemi   

3-   İMKB Takasbank A.Ş.  

V-      EUROBOND

A-   GENEL AÇIKLAMA               

B-   ÖZELLİKLERİ        

C-  EUROBONDLARIN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU      

1-   Tam Mükellef Gerçek Kişiler        

 

a-   Gelir Vergisi            

b-   Stopaj      

2-   Dar Mükellef Gerçek Kişiler         

a-   Gelir Vergisi            

b-   Stopaj      

3-   Tam Mükellef Kurumlar

a-   Kurumlar Vergisi    

b-   Stopaj      

4-   Dar Mükellef Kurumlar 

a-   Kurumlar Vergisi    

b-   Stopaj      

D-  EUROBOND ALIM SATIM KAZANÇLARI            

1-   Tam Mükellef Gerçek Kişi            

a-   Gelir Vergisi            

b-   Stopaj      

2-   Dar Mükellef Gerçek Kişi             

a-   Gelir Vergisi            

b-   Stopaj      

3-   Tam Mükellef Kurumlar

a-   Kurumlar Vergisi    

b-   Stopaj      

4-   Dar Mükellef Kurumlar 

a-   Kurumlar Vergisi    

b-   Stopaj      

VI-    REPO (REPURCHASE ORDER)               

A-   GENEL AÇIKLAMA               

B-   REPO KAZANÇLARININ VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU             

1-   Tam Mükellef Gerçek Kişiler        

a-   Gelir Vergisi            

b-   Stopaj      

2-   Dar Mükellef Gerçek Kişiler         

a-   Gelir Vergisi            

b-   Stopaj      

3-   Tam Mükellef Kurumlar

a-   Kurumlar Vergisi    

b-   Stopaj      

4-   Dar Mükellef Kurumlar 

a-   Kurumlar Vergisi    

b-   Stopaj      

VII-   HİSSE SENEDİ          

A-   GENEL AÇIKLAMA               

B-   HİSSE SENETLERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU

1-   Hisse Senedi Kâr Payları             

a-   Tam Mükellef Gerçek Kişiler 

aa- Gelir Vergisi        

ab- Stopaj 

b-   Dar Mükellef Gerçek Kişiler  

ba- Gelir Vergisi        

bb- Stopaj 

c-   Tam Mükellef Kurumlar         

ca- Kurumlar Vergisi 

cb- Stopaj 

d-   Dar Mükellef Kurumlar          

da- Kurumlar Vergisi 

db- Stopaj 

2-   Hisse Senedi Alım Satım (Değer Artış) Kazançları  

a-   Tam Mükellef Gerçek Kişiler 

aa- Gelir Vergisi        

ab- Stopaj 

b-   Dar Mükellef Gerçek Kişiler  

ba- Gelir Vergisi        

bb- Stopaj 

c-   Tam Mükellef Kurumlar         

ca- Kurumlar Vergisi 

cb- Stopaj 

d-   Dar Mükellef Kurumlar          

da- Kurumlar Vergisi 

db- Stopaj 

VIII-  YATIRIM FONLARI    

A-   KATILIM BELGESİ

B-   A TİPİ VE B TİPİ YATIRIM FONLARI   

C-  YATIRIM FONLARININ YATIRIM YAPTIĞI KIYMETLER   

D-  YATIRIM FONLARININ AVANTAJLARI               

E-   FON VARLIKLARI 

F-   YATIRIM FONLARININ DENETİMİ      

G-  FON TÜRLERİ      

1-   Hisse Senedi Fonu      

2-   İştirak Fonu   

3-   Grup Fonu     

4-   Tahvil ve Bono Fonu   

5-   Yabancı Menkul Kıymetler Fonu

6-   Likit Fon        

7-   Altın ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu     

8-   Karma Fon     

9-   Değişken Fon

10- Endeks Fon   

11- Özel Fon         

H-  A TİPİ YATIRIM FONU         

1-   A Tipi Karma Fon          

2-   A Tipi Değişken Fon     

3-   İMKB Ulusal 30 Endeks Fon       

4-   İMKB Ulusal 100 Endeks Fon     

5-   A Tipi Mali Kuruluş Fonu            

İ-    B TİPİ YATIRIM FONU         

J-   YATIRIM FONU GELİRLERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU 

1-   Tam Mükellef Gerçek Kişiler        

a-   Gelir Vergisi            

b-   Stopaj      

2-   Dar Mükellef Gerçek Kişiler         

a-   Gelir Vergisi            

b-   Stopaj      

3-   Tam Mükellef Kurumlar

a-   Kurumlar Vergisi    

b-   Stopaj      

4-   Dar Mükellef Kurumlar 

a-   Kurumlar Vergisi    

b-   Stopaj      

 

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENMESİ

 

MENKUL KIYMET VERGİLEMESİ

 

I-       MENKUL SERMAYE İRADI KAPSAMINA GİREN GELİRLER              

II-     TÜM MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI ZORUNLU MUDUR?            

III-    TUTARI NE OLURSA OLSUN BEYAN EDİLMEYECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI   

A-   VERGİ KESİNTİSİNE TABİ TUTULMUŞ OLAN  

B-   07.10.2001 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENEN ŞAHIS SİGORTA POLİÇELERİ DOLAYISIYLA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARI           

C-  KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 31.12.1998 VE DAHA ÖNCEKİ TARİHLERDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN DAĞITIMI HALİNDE, GERÇEK KİŞİLERCE ELDE EDİLEN KÂR PAYLARI    

D-  KURUMLARIN KARLARINI SERMAYEYE EKLEMEK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ KÂR DAĞITIM İŞLEMLERİNDE GERÇEK KİŞİ ORTAKLARCA ELDE EDİLEN KÂR PAYLARI            

IV-    800 YTL’Yİ GEÇTİĞİ TAKDİRDE BEYAN EDİLECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI      

V-      15.000 YTL’Yİ GEÇTİĞİ TAKDİRDE BEYAN EDİLECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI 

VI-    ELDE EDİLEN GELİRİN 15.000 YTL’Yİ AŞMAMASI HALİNDE BEYAN EDİLMEYECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI           

VII-   İNDİRİM ORANI UYGULANARAK BEYAN EDİLECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI    

VIII-  DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERDE İSTİSNA UYGULAMASI      

IX-    KÂR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ             

A-   KURUMLARIN 31.12.1998 VE DAHA ÖNCEKİ TARİHLERDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARINI DAĞITMALARI          

B-   01.01.1999-31.12.2002 TARİHLERİ ARASINDA SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE İLİŞKİN OLUP, KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMİŞ KAZANÇLAR İLE GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ 61. MADDESİ KAPSAMINDA VERGİ KESİNTİNE TABİ TUTULMUŞ OLAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINDAN YARARLANAN KAZANÇLARIN DAĞITILMASI               

X-      KİMLER BEYANNAME VERECEK?         

A-   26.07.2001 TARİHİNDEN ÖNCE İHRAÇ EDİLEN DÖVİZE, ALTINA VEYA BAŞKA BİR DEĞERE ENDEKSLİ MENKUL KIYMETLER İLE DÖVİZ CİNSİNDEN DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOSU FAİZLERİ             

B-   26.07.2001 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOSU FAİZLERİ              

C-  26.07.2001 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN DÖVİZE, ALTINA VEYA BAŞKA BİR DEĞERE ENDEKSLİ (DÖVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLENLER DAHİL) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOSU FAİZLERİ      

D-  HER NEV’İ ALACAK FAİZLERİ            

E-   KIYI BANKACILIĞINDAN (OFF-SHORE BANKACILIKTAN) ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLERİ        

F-   TÜRKİYE’DE ELDE EDİLEN KÂR PAYLARI       

1-   1999-2002 Tarihleri Arasında Sona Eren Hesap Dönemlerinde Elde Edilen, Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançlar ile Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanan Kazançların Dağıtımı Halinde Gerçek Kişilerce Elde Edilen Kâr Payları     

2-   1998 ve Öncesi Yıllarda Elde Edilen Karın 2004 Yılında Dağıtılmasından Elde Edilen Kâr Payının Beyanı    

XI-    DEĞER ARTIŞ KAZANCI          

XII-   DEĞER ARTIŞ KAZANCI İSTİSNASI      

 

MENKUL KIYMET VERGİLEME REJİMİ

 

I-       YASAL DÜZENLEME (GVK GEÇİCİ 67. MD.)         

II-     HAZİNE BONOSU, DEVLET TAHVİLİ VE EUROBOND KAZANÇLARI 

A-   2006 YILINDA VE SONRAKİ YILLARDA (31.12.2015’E KADAR) ELDE EDİLECEK DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOSU FAİZLERİ ÜZERİNDEN KESİLECEK GELİR VERGİSİ ORANI          

B-   01.01.2006’DAN ÖNCE ÇIKARILMIŞ HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİNDEN 2006 YILINDA SAĞLANACAK FAİZ GELİRLERİNİN KESİNTİ KARŞISINDAKİ DURUMU          

C-  KURUMLARCA 01.01.2006’DAN İTİBAREN ÇIKARILAN DT VE HB’DEN ELDE EDİLECEK FAİZ GELİRLERİNİN KESİNTİ KARŞISINDAKİ DURUMU    

D-  ÜZERİNDEN % 15 ORANINDA KESİNTİ YAPILACAK OLAN HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLİ FAİZ GELİRLERİNİN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLİP EDİLMEMESİ    

E-   BANKA VEYA ARACI KURUMA FİZİKİ OLARAK TESLİM EDİLEN HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİNİN ALIŞ BEDELLERİNİN SAPTANMASI            

F-   SAKLAMACI KURULUŞLARIN TAHSİLİNE ARACILIK ETTİKLERİ DT VE HB GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK VERGİ KESİNTİSİNİN YAPILMA ZAMANI       

G-  01.01.2006’DAN ÖNCE ÇIKARILAN HB VE DT FAİZ GELİRLERİ İÇİN İNDİRİM ORANI VE İSTİSNA UYGULAMALARINA DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ             

H-  YABANCI PARA TÜRÜNDEN VEYA YABANCI PARAYA ENDEKSLİ OLARAK ÇIKARILAN HB VE DT’DEN ELDE EDİLEN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK VERGİ KESİNTİSİNİN MATRAHININ HESAPLANMASI      

İ-    EUROBOND’LARDAN 2006 YILINDA ELDE EDİLECEK FAİZ GELİRLERİ ÜZERİNDEN DE KESİNTİ YAPILIP YAPILMAYACAĞI               

J-   01.01.2006’DAN İTİBAREN İHRAÇ EDİLECEK HB VE DT’NİN VADESİNDEN ÖNCE SATIŞINDAN SAĞLANACAK KAZANÇLARIN VERGİ KESİNTİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU          

K-   01.01.2006’DAN ÖNCE ÇIKARILMIŞ OLAN HB VE DT’NİN 2006 YILINDA VE VADESİNDEN ÖNCE SATIŞINDAN SAĞLANACAK KAZANÇLARIN GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU    

L-   2006 YILINDA, EUROBOND’LARIN VADESİNDEN ÖNCE SATIŞINDAN SAĞLANACAK KAZANÇLARIN VERGİ KESİNTİSİNE TABİ OLUP OLMADIĞI         

M-  2006 YILINDA, HEM 2006 ÖNCESİ VE HEM DE 2006 SONRASINDA ÇIKARILMIŞ HB VE DT’DEN ELDE EDİLMİŞ ALIM SATIM KAZANCI BULUNANLARIN YAPMALARI GEREKEN İŞLEMLER      

N-  KUPONLU TAHVİLLERDE ALIŞ BEDELİNİN SAPTANMASI             

III-    HİSSE SENETLERİNDEN SAĞLANAN KAZANÇLAR           

A-   GERÇEK KİŞİLERCE 01.01.2006’DAN SONRA EDİNİLEN (İKTİSAP EDİLEN) HİSSE SENETLERİNİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN SAĞLANACAK KAZANÇLARIN GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU       

B-   ELDEN ÇIKARILMASINDAN SAĞLANACAK KAZANÇLARIN GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU          

C-  01.01.2006’DAN ÖNCE İKTİSAP EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN 2006 YILINDA ELDEN ÇIKARILMASINDAN SAĞLANACAK KAZANÇLARIN VERGİ KESİNTİSİNE TABİ OLUP OLMADIĞI          

D-  HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI ÜZERİNDEN YAPILACAK KESİNTİNİN MATRAHININ SAPTANMASI            

E-   FARKLI TARİHLERDE SATIN ALINAN HİSSE SENETLERİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN SATIŞINDA KESİNTİ MATRAHININ SAPTANMASI       

F-   AYNI HİSSE SENEDİNDEN 01.01.2006 ÖNCESİNDE VE SONRASINDA SATIN ALINMIŞ OLMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER             

G-  HİSSE SENEDİNİN AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNDE KESİNTİ MATRAHI NASIL HESAPLANACAKTIR?               

H-  SERMAYE ARTIRIMLARI DOLAYISIYLA BEDELSİZ SAHİP OLUNAN HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ TARİHİ VE BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ    

İ-    RÜÇHAN HAKKI KUPONLARININ SATIŞI HALİNDE MALİYET BEDELİNİN SAPTANMASI           

J-   01.01.2006’DAN İTİBAREN ELDE EDİLECEK HİSSE SENEDİ KÂR PAYLARININ GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU              

IV-    MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO KAZANÇLARI       

A-   01.01.2006’DAN İTİBAREN MEVDUAT FAİZLERİNİN DURUMU     

B-   MEVDUAT FAİZLERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK KESİNTİ UYGULAMASINDA, HESABIN AÇILIŞ TARİHİNİN ÖNEMİ

C-  DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA YÜRÜTÜLEN FAİZLER ÜZERİNDEN YAPILACAK KESİNTİ MATRAHININ HESAPLANMASINDA KUR FARKLARININ DURUMU       

D-  BİRDEN FAZLA KİŞİ ADINA AÇILMIŞ ORTAK MEVDUAT HESAPLARINA YÜRÜTÜLECEK FAİZLER ÜZERİNDEN YAPILACAK VERGİ KESİNTİSİ 

E-   BANKALARIN KENDİ ARALARINDAKİ MEVDUATLARA ÖDEDİKLERİ FAİZLER İLE ARACI KURUMLARIN BORSA VE PARA PİYASASINDA KENDİ ADLARINA DEĞERLENDİRDİKLERİ PARALARDAN SAĞLADIKLARI KAZANÇLARIN GVK’NIN 67. MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU  

F-   REPO KAZANÇLARININ GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU     

G-  01.01.2006 TARİHİNDEN ÖNCE AÇILMIŞ REPO HESAPLARINA ÖDENEN FAİZLER ÜZERİNDEN KESİNTİ YAPILIP YAPILMAYACAĞI  

H-  MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO KAZANÇLARI ÜZERİNDEN YAPILACAK KESİNTİNİN BEYANI VE ÖDENMESİ        

V-      PORTFÖY KAZANÇLARI           

A-   YATIRIM FONU VE ORTAKLIKLARININ KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA KAZANÇLARININ GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU    

B-   YATIRIM FONU VE ORTAKLIKLARININ 31.12.2005 TARİHİ İTİBARİYLE PORTFÖYLERİNDE BULUNAN VE İMK’DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLENMESİ            

C-  YATIRIM FONU VE ORTAKLIKLARININ 31.12.2005 TARİHİNDEKİ PORTFÖYLERİ İLE 01.01.2006’DAN SONRAKİ PORTFÖYLERİNİN GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDE KARŞISINDAKİ DURUMU 

D-  YATIRIM FONU VE ORTAKLIKLARININ PORTFÖYLERİNDEN 01.01.2006 SONRASINDA YAPILACAK SATIŞLARIN ÇIKIŞINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR       

E-   MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI İLE ORTAKLIKLARININ ALIM SATIM KAZANÇLARININ GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KARŞISINDAKİ KONUMU    

F-   DAR MÜKELLEFİYET TABİ MKYF PORTFÖY KAZANÇLARININ GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU   

VI-    VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ    

A-   VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNİN GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU   

B-   TÜRKİYE’ DE KURULU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARINDA 2006 YILINDA YAPILAN İŞLEMLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN KESİNTİ KARŞISINDAKİ DURUMU         

C-  TÜRKİYE’DE TAM VE DAR MÜKELLEFLER TARAFINDAN ELDE EDİLEN VADELİ İŞLEM VE TÜREV ÜRÜNLERDEN SAĞLANAN GELİRLERE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR      

D-  VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ NEDENİYLE YÜKLENİLEN KOMİSYONLARIN VE BSMV’NİN KESİNTİ KARŞISINDAKİ DURUMU    

VII-   GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER            

A-   GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KAPSAMINDA VERGİ KESİNTİSİ YAPMAK ZORUNDA OLANLAR             

B-   GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR 

C-  KESİNTİ UYGULAMASINDA BANKA VE ARACI KURUMLARIN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI

Ç-  GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KAPSAMINDA KESİNTİYE TABİ GELİRLER NELERDİR?            

D-  GELİRLERİ KESİNTİ KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILANLAR

E-   HANGİ GELİRLER GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KAPSAMINDA OLMAKLA BİRLİKTE KESİNTİYE TABİ DEĞİLDİR?             

F-   KURUMLARIN KENDİ ARALARINDA VEYA YURTDIŞINDA YERLEŞİK BANKALARLA YAPTIKLARI VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU   

G-  KESİNTİ MATRAHININ HESAPLANMASI           

H-  MENKUL KIYMETLERİN ALIM SATIMINDAN DOĞAN ZARARLARIN KESİNTİ MATRAHININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINIP, ALINMAYACAĞI    

I-    DÖVİZE, ALTINA VEYA BİR BAŞKA DEĞERE ENDEKSLİ VEYA YABANCI PARA CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET VEYA DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN SAĞLANAN GELİR ÜZERİNDEN YAPILACAK KESİNTİ MATRAHININ SAPTANMASI       

İ-    KESİNTİ UYGULAMASINDA, AYNI TÜRDEN KABUL EDİLECEK GELİRLER  

J-   BİR BAŞKA BANKA VEYA ARACI KURUMA AKTARILAN MENKUL KIYMET VEYA DİĞER SERMAYE PİYASASI ARACI İLE İLGİLİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ       

K-   MENKUL KIYMET VEYA DİĞER SERMAYE PİYASASI ARACININ ALIM SATIM VE SAKLAMA HİZMETLERİNİN FARKLI BANKA VE ARACI KURUMLARDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER        

L-   MENKUL KIYMET VEYA DİĞER SERMAYE PİYASASI ARACININ FİZİKEN BİR BANKA VEYA ARACI KURUMA TESLİM EDİLMESİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER            

M-  BİRDEN FAZLA BANKA VEYA ARACI KURUMLA ÇALIŞILMASI DURUMUNDA VERGİ KESİNTİSİNİN DURUMU     

N-  KİŞİLERİN BİRDEN FAZLA BANKA VEYA ARACI KURUMLA ÇALIŞMASI DURUMUNDA KESİNTİ MATRAHININ SAPTANMASI               

O-  KİŞİLERİN BANKA VEYA ARACI KURUMDA BİRDEN FAZLA HESAPLARININ OLMASI VEYA ORTAK HESAP KULLANMALARI DURUMUNDA VERGİ KESİNTİSİ       

Ö-  BANKALARIN KENDİ PORTFÖYLERİNE ALDIKLARI MENKUL KIYMETLERİN GELİRLERİ ÜZERİNDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPIP YAPMAYACAKLARI  

P-   ALIM SATIM VEYA İTFA İŞLEMİNİN BANKA VEYA ARACI KURUM VASITASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİ DURUMLARDA KESİNTİYİ YAPACAK TARAF              

R-  BANKALARIN KESİNTİSİZ OLARAK SATIN ALDIKLARI MENKUL KIYMET VEYA DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE İLGİLİ KESİNTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR?

S-   ÜÇER AYLIK VERGİ KESİNTİSİ DÖNEMLERİ   

Ş-   GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN VERGİ KESİNTİLERİNİN BEYAN EDİLMESİ VE ÖDENMESİ              

T-   BANKALARCA VE KATILIM BANKALARINCA MEVDUAT, TEVDİAT VE REPO KAZANÇLARI ÜZERİNDEN YAPILACAK KESİNTİLERİN BEYAN EDİLMESİ VE ÖDENMESİ            

U-  GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KAPSAMINDA MALİYE BAKANLIĞI’NA BİLDİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER NELERDİR?     

Ü-  KAZANÇLARI ÜZERİNDE GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ UYARINCA KESİNTİ YAPILAN KİŞİLERİN BU KAZANÇLARI İÇİN YILLIK BEYANNAME VERİP VERMEYECEKLERİ              

V-   FARKLI ARACI KURUMLARDA, FARKLI DÖNEMLERDE VE FARKLI FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN KÂR VE ZARARLARIN BİRBİRİNE İLE MAHSUBU          

Y-   GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ FAALİYET KAPSAMINDA ELDE ETTİKLERİ VE KESİNTİYE TABİ TUTULAN GELİRLERİNİN YILLIK BEYANNAME İLE BEYANININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ 

Z-   TİCARİ FAALİYET KAPSAMINDA ELDE EDİLMEYEN GELİRLERİN GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDE KARŞISINDAKİ DURUMU  

AA-                TAM MÜKELLEF KURUMLARIN GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KAPSAMINDA KESİNTİYE TABİ TUTULMUŞ GELİRLERİNİN DURUMU    

AB-                DAR MÜKELLEF KURUMLARIN GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ KAPSAMINDA KESİNTİYE TABİ TUTULMUŞ GELİRLERİNİN DURUMU    

AC-                YABANCI YATIRIMCILARIN TÜRKİYE’DE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLAR ÜZERİNDEN YAPILACAK KESİNTİYİ KENDİ ÜLKELERİNDE MAHSUP EDİP ETMEYECEKLERİ               

AD-                GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK KESİNTİNİN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI KARŞISINDAKİ DURUMU         

AE-                GVK’NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK KESİNTİNİN ORANI               

 

UMUMİ DİSPONİBİLİTE

 

I-       DİSPONİBİLİTE KAPSAMI       

II-     DİSPONİBİLİTE ORANLARI     

III-    UMUMİ DİSPONİBİLİTE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN HESAPLANMASI, TESİS ŞEKLİ VE SÜRESİ  

IV-    BİLDİRİM    

V-      YAPTIRIM    

 

ZORUNLU KARŞILIKLAR

 

I-       ZORUNLU KARŞILIK KAPSAMINDA BULUNANLAR           

II-     ZORUNLU KARŞILIK KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR       

III-    ZORUNLU KARŞILIĞA TABİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

IV-    ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI           

V-      ZORUNLU KARŞILIK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN HESAPLANMASI, TESİS ŞEKLİ VE SÜRESİ      

VI-    BİLDİRİM    

VII-   ZORUNLU KARŞILIKLARA FAİZ ÖDENMESİ       

VIII-  YAPTIRIM    

IX-    MEVDUAT VEYA KATILIM HESAPLARINDAN OLAĞANÜSTÜ ÇEKİLİŞLER     

 

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ VE

KONUSUNA GİREN ÖZELLİKLİ İŞLEMLER

 

I-       VERGİNİN KONUSU  

II-     VERGİNİN MÜKELLEFİ            

III-    VERGİYİ DOĞURAN OLAY       

IV-    VERGİNİN MATRAHI 

V-      VERGİNİN ORANI      

VI-    BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ İŞLEMLER   

A-   İKRAZAT KARŞILIĞINDA ALINAN FAİZ VE KOMİSYONLAR            

B-   KOMİSYONLAR    

C-  HAVALE ÜCRETLERİ          

D-  EKSPERTİZ ÜCRETLERİ    

E-   ARDİYE VE DEPO ÜCRETİ 

F-   KASA FAZLASI     

G-  SİGORTA ÜCRETİ

H-  ÇEK KARNESİ BEDELİ        

I-    KREDİ KARTI KOMİSYONLARI           

İ-    PROTESTO ÜCRETİ            

J-   RANSENYİMAN ÜCRETİ     

K-   HABERLEŞME ÜCRETİ       

L-   DÖVİZ RÖPOR İŞLEMLERİ 

M-  EUP (AVRUPA ÖDEME BİRLİĞİ) ANLAŞMASI GEREĞİNCE YAPILAN DÖVİZ ÖDEMELERİ         

N-  BANKALARIN DÖVİZ OLARAK ÖDEDİKLERİ FAİZLER    

O-  DÖVİZ TAHVİL İŞLEMLERİ  

Ö-  ARBİTRAJ İŞLEMLERİ         

P-   PUL BEYİYELERİ  

R-  VEKALET ÜCRETLERİ        

S-   ACYO     

T-   KABARİT FARKLARI            

U-  EVALÜASYON SONUCU BANKA LEHİNE KALAN KÂRLAR             

Ü-  KUR FARKLARI    

V-   YURTDIŞINDAN SAĞLANAN FONLARIN YURTDIŞINDA KULLANDIRILMASINDAN SAĞLANAN GELİRLER            

Y-   EMİSYON PRİMLERİ            

Z-   MÜŞTERİYE YANSITILAN DAMGA VERGİSİ     

VII-   BSMV İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME     

KAYNAKÇA