SMM VE YMM'LERDE ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ

İÇİNDEKİLER...

 

 

ÖNSÖZ  

İÇİNDEKİLER      

KISALTMALAR    

TABLOLAR           

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE
YARARLANILACAK KAVRAMLAR

 

I-       ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE
YARARLANILACAK KAVRAMLAR 

A-   SİGORTALI SAYILANLAR               

1-   Şirket Ortaklarının Sigortalılık Durumları     

a-   SSK Sigortalılığı ile Bağ-Kur Sigortalılığının Çakışması Durumunda Sigortalılık Tespiti       

2-   Çırakların Sigortalılığı          

3-   Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olanların Sigortalılığı              

B-  İŞVEREN             

C-  İŞVEREN VEKİLİ

D-  İŞYERİ  

E-  ARACI   

F-  HAK EDİŞ            

G-  İHZARAT             

H-  NEFASET FARKI              

I-    FİYAT FARKI      

İ-    VERGİ TEVKİFATI            

J-   ŞARTNAME        

K-  ATAŞMAN VE YEŞİL DEFTER      

L-   METRAJ CETVELİ           

M- İDARE (İHALE MAKAMI)  

N-  İHALE KONUSU İŞ           

O-  İNŞAAT

Ö-  MALİYET             

P-  MALZEME          

R-  SALT İŞÇİLİK     

S-  FİYAT ANALİZİ VE FİYAT ZAPTI    

Ş-  YAKLAŞIK MALİYET         

T-  ASGARİ İŞÇİLİK ORANI   

U-  İNCELEME         

Ü-  İLİŞİKSİZLİK BELGESİ     

V-   ASGARİ İŞÇİLİK 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE DİKKATE ALINACAK
İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

I-       ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE DİKKATE ALINACAK
İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ          

A-   İŞYERİNİ BİLDİRME         

1-   506 Sayılı Kanun Uygulamasında İşyeri Devri            

2-   506 Sayılı Kanun Uygulamasında İşyeri İntikali         

3-   İşyeri Sicil Numarasının Verilişi        

4-   İhaleli İşlerin İş Ortaklıkları İle Konsorsiyumlar Tarafından Üstlenilmesinde İşyeri Tescili  

5-   İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresinde Verilmemesinin Müeyyidesi    

6-   İdari Para Cezasına Neden Olan Fiil Tarihi   

7-   Cezaya Esas Olan Aylık Asgari Ücret              

B-  SİGORTALILARI BİLDİRME           

1-   Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresinde Verilmemesinin Müeyyidesi            

2-   İdari Para Cezasına Neden Olan Fiil Tarihi   

3-   Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgelerinin İnternet Ortamında Gönderilmesi  

C-  TEHLİKE SINIF VE DERECELERİNİN BELLİ EDİLMESİ İLE ETKİLİ OLABİLECEK DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRME   

D-  AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ     

1-   Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Gönderilmesi  

a-   Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Kuruma Gönderilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

2-   Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresinde Verilmemesinin Müeyyidesi           

3-   İdari Para Cezasına Neden Olan Fiil Tarihi   

4-   İptal Prim Belgelerinin Verilmemesi Durumunda İdari Para Cezası Uygulanıp Uygulanmayacağı      

E-  SİGORTALILARIN ÇALIŞMALARININ 30 GÜNDEN AZ BİLDİRİLMESİ HALİNDE DURUMU BELGELENDİRME   

1-   Sigortalıların Çalışmalarının 30 Günden Az Bildirilmesi Halinde Durumu Belgelendirmemesinin Müeyyidesi        

F-  PRİMLERİN ÜCRETLERDEN KESİLİP ÖDENMESİ               

1-   Tebliğ Edilen Prim Borcuna İtiraz    

2-   Primlerin Ödenme Şekilleri 

a-   Primlerin KDV İade Alacağından Mahsubu Suretiyle Ödenmesi    

3-   Sigorta Primlerinde Hazine Katkısı  

4-   Sigorta Prim Matrahına Dahil Ödemeler        

a-   Sigortalıların O Ay İçinde Hak Ettikleri Ücretler     

b-  Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Çeşit İstihkaktan Sigortalılara O Ay İçinde Ödenen Ücretler (Ücretin Eklentileri)            

c-   İdare veya Kaza Mercilerince Verilen Karar Gereğince Yapılan Ödemeler 

d-  Sigortalılara İstirahatli İken Ödenen Ücretler         

e-   Yıllık İzin Ücretleri              

f-    Kıdem, İhbar ve Kasa Tazminatları             

g-   Yemek, Çocuk ve Aile Zamları     

h-  Ayni Yardım         

i-    Yol Parası             

j-    Yakacak Yardımı                

k-   Nakden Ödenen Ayakkabı Bedelleri İle Elbise Dikiş Paraları           

l-    Bireysel Emeklilik Sistemine İşverenlerce Sağlanan Katkı Payları İle Sosyal Sigortalar Kanunu Açısından Ücretliler Adına İşverenlerce Sağlanan Katkı Payları          

5-   Sigorta Primine Esas Kazançların Hesaplanmasındaki Usul ve Esaslar         

6-   Primlerin Ödenmesinde Zamanaşımı             

7-   Primlerin Gider Yazılması Koşulu    

8-   Primlerin Süresinde Ödenmemesinin Müeyyidesi   

a-   Tebliğ Edilen Gecikme Zammına Kanuni Faiz Uygulanmayacağı  

9-   Yanlış ve Yersiz Olarak Alınan Primlerin Geri Verilmesi         

G-  ARACILAR İLE SİGORTALIYI DEVİR ALANLARI BİLDİRME   

1-   Aracılar ile Sigortalıyı Devir Alanları Bildirme Müeyyidesi   

H-  KAYIT GEÇERSİZLİK HALLERİ     

1-   İdari Para Cezasına Neden Olan Fiil Tarihi   

2-   Kayıt Geçersizliğinin Müeyyidesi    

3-   Birden Fazla Geçersizlik Halinin Varlığında Yapılacak İşlem               

I-    İDARİ PARA CEZALARINDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR          

İ-    İDARİ PARA CEZALARININ ÖDENMESİ VE İTİRAZ YOLLARI               

J-   İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

ASGARİ İŞÇİLİK MİKTARININ

MESLEK MENSUPLARINCA TESPİTİ

 

I-       ASGARİ İŞÇİLİK MİKTARININ MESLEK MENSUPLARINCA TESPİTİ              

A-   TARİHÇE            

B-  YASAL DAYANAK               

C-  İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR             

1-   Genel Olarak Kayıt Kavramı

2-   Asgari İşçilikte İncelenecek Defter ve Belgeler          

a-   Defterler

b-  Belgeler 

ba-             Hizmet Akdine ilişkin Sözleşmeler

bb-Sigortalının Tesciline ilişkin Belgeler         

bc-İşçiliğe ve İstikaka İlişkin Belgeler              

bd-             Vergi ile İlgili Belgeler      

be-             İşe ve İşyerine İlişkin Belgeler        

3-   Kayıtlar Üzerinde Yapılacak İncelemeler       

D-  İHALE KONUSU İŞLERDE İNCELEME       

1-   Hak Ediş Tutarı İle Kuruma Bildirilmesi Gereken Asgari İşçilik Miktarının Hesaplanması Yöntemi   

2-   İhaleli İşin Konusu Hizmet Alımı Olması Durumunda Asgari İşçilik Yöntemi               

3-   İhaleli İşin Birden Fazla Konuyu Kapsıyor Olması ve Her Bir İşin Asgari İşçilik Oranının Bilinmesi Halinde Asgari İşçilik Oranının Bulunması Yöntemi               

4-   İşverene Ödemelerin Döviz Şeklinde Yapılması Halinde İnceleme Yöntemi  

5-   Geçici Kabulün Noksansız/Kesin Kabulün Yapılmasından Sonra Kuruma Yapılan Bildirimlerin Dikkate Alınıp Alınmayacağı            

6-   İhale Makamınca Müteahhide Kısmen Malzeme Verilmesi veya Akreditif Bedeli Ödenmesi Halinde Asgari İşçilik Oranının Tespit Yöntemi      

7-   İşin Başlama ve Bitim Tarihlerinin Tespiti   

8-   İhaleli İşlerde Rapor Düzenlenemeyecek Durumlar 

E-  ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNDE İNCELEME   

1-   Maliyet Hesaplama ve İnceleme Yöntemi      

a-   Fazla Olan Maliyetin Dikkate Alınması Yöntemi    

b-  İnşaatın Başlama ve Bitim Tarihleri Arasında Bazı Ay/Yıllarda Faaliyet Olmaması Durumunda Bina Maliyetinin Hesaplanması     

2-   İnşaatın Başlama ve Bitim Tarihlerinin Tespit Yöntemi          

a-   Özel Bina İnşaatlarında İşe Başlama Tarihi            

aa-             İnşaatın Başladığı Tarihinin Kanıtlanması   

b-  Özel bina İnşaatlarında İşin Bitim Tarihi   

3-   Defter Tutmak Mecburiyetinde Olmayan İşveren Kayıtlarının İncelenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar        

4-   Maliyet Hesaplanma Yöntemi             

a-   Başladığı Yıl İçinde Bitirilmiş Olan İnşaatın Maliyetinin Hesaplanması        

b-  Başladığı Yıldan Sonraki Yıllarda Tamamlanmış İnşaatın Maliyetinin Hesaplanması           

c-   2003 Yılından Önce Başlayıp, 01.05.2004 Tarihinden Sonra Bitirilen Binaların Maliyetinin Hesaplanması   

ca- 01.05.2004 Tarihinden Önceki Uygulama               

d-  Yapımına 01.05.2004 Tarihinden Sonra Başlanılan veya 01.01.2003 Tarihinden Sonra Başlandığı Halde 01.05.2004 Tarihinden Sonra Bitirilen Binaların Maliyetinin Hesaplanması               

5-   Özel Bina İnşaatlarında Rapor Düzenlenmeyecek Durumlar

6-   Yerel Geleneklere Uygunluğu Olmayan Gider Belgelerinin İşleme Alınıp Alınmayacağı        

F-  İHALELİ İŞLER İLE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞLERİ İÇİN ORTAK HUSUSLAR      

1-   Fatura ve Gider Belgelerinin İşleme Alınma Usul ve Esasları              

a-   Malzemeli/Salt İşçilik İçeren Ödemeler ve Dikkate Alınma Yöntemi             

aa-             Malzemeli Ödemeler ve Dikkate Alınma Yöntemi     

ab-             Salt İşçilik (Malzemesiz) Ödemeleri ve Dikkate Alınma Yöntemi           

ac- İncelemede Dikkate Alınmayacak Faturalar ve Tutarları      

b-  Olması Gereken Karşıt İnceleme ve Sınırları          

ba-             Meslek Mensuplarının Karşıt İnceleme Yetkilerinin Olup Olmadığı İle Yapacakları İşlem               

c-   Faturanın Sahteliğinin Tespitinde Yapılacak Yöntem         

2-   Hazine’ce Karşılanan Fark Prim Matrahının İncelemede Dikkate Alınıp Alınmayacağı             

3-   Aracıların Bildirmiş Oldukları İşçilikler İle Düzenlemiş Oldukları Faturaların Dikkate Alınma Yöntemi           

4-   Aracı Olmayanların Düzenlemiş Oldukları Faturaların Dikkate Alınma Yöntemi         

5-   Asgari İşçilik Oranından Herhangi Bir Eksiltme Yapılıp Yapılmayacağı         

6-   İnceleme Yapılabilecek Dönem         

7-   İşyerinin Tescil Tarihinin Geriye Götürülmesi Gereken Hallerde Yapılacak İşlem     

8-   İncelemede Fark İşçilik Tutarının Bulunması Durumunda Raporda Önerilmesi Gereken İşlemler İle Diğer SSK Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi Halinde Yapılacak İşlemler              

9-   Kıst Gün Sayısının Hesaplanması (Toplam Çalışma Süresi)

10-          Raporlarda Bulunması Gereken Bilgiler             

11-          Meslek Mensuplarınca Düzenlenen Rapor Konusu İşin Sigorta Müfettişi’nce İnceleme Yapılmasına Engel Teşkil Edip Etmeyeceği        

12-          Düzenlenen Raporların Ünitece Eksiklik/Maddi Hata Yönünden İncelenmesi ve Sonucu             

a-   16-149 Ek Sayılı Genelge Gereğince Tekrar Ünite Tarafından Denetim İsteminin İptal Edilmesinde Sigorta Müfettişi’nce İncelemeye Başlanılmaması/Denetim İstemine El Konulmuş Olmasının Anlamı        

13-          Rapor Düzenlenemeyecek Haller            

14-          Rapor Düzenleme Sınırı              

15-          İncelemede Dikkate Alınacak Oranlar   

a-   Komisyonca Belirlenen Oranların İşverenlere Tebliği ve İtiraz       

16-          Rapor Düzenleme Şekli, Usul ve Esaslar             

a-   Rapor Kapağında Zorunlu Bulunması Gerekli Belgeler    

b-  Raporun Üniteye Gönderilmesi ve Saklanması    

c-   Şekle Uygun Olmayan Raporların İade Yöntemi  

17-          Meslek Mensuplarının Eğitimi 

18-          Meslek Mensuplarının Düzenleyecekleri Rapordan Doğan Sorumlulukları        

19-          Üniteler Tarafından Raporlara İlişkin İstatistik Sonuçlarının İzlenmesi

20-          Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat               

21-          Re’sen Hesaplanan Primlerin Vergi Kanunları Açısından Durumu          

22-          Sondajlama Yolu İle İşleme Konulan Raporların Sigorta Müfettişi İncelemesine Sunulması      

23-          Asgari İşçilik Sonucu Re’sen Hesaplanan Primlerin Ödenmesi ve İtiraz Yolları

24-          Asgari İşçilik Sonucu Re’sen Hesaplanan Primlerin Ödenmemesi Durumunda Gecikme Zammının Hesaplanması           

25-          Asgari İşçilik Sonucu Re’sen Hesaplanacak Prim Matrahından İşsizlik Sigortası Priminin Kesilip Kesilmeyeceği          

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

UYGULAMALI HESAPLAMALAR İLE

ÖRNEKLİ RAPOR DİSPOZİSYONLARI

 

I-       UYGULAMALI HESAPLAMALAR İLE ÖRNEKLİ RAPOR DİSPOZİS-YONLARI             

A-   İHALELİ İŞLERDE UYGULAMALI HESAPLAMALAR İLE ÖRNEKLİ RAPOR DİSPOZİSYONU      

1-   Uygulamalı Hesaplamalar    

2-   Örnekli Rapor Dispozisyonu              

B-  ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞLERLERİNDE UYGULAMALI HESAPLAMALAR İLE ÖRNEKLİ RAPOR DİSPOZİSYONU   

1-   Uygulamalı Hesaplamalar    

2-   Örnekli Rapor Dispozisyonu              

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

SONUÇLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

I-       SONUÇLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ   

 

ALTINCI BÖLÜM

 

MESLEK MENSUPLARININ SSK İLİŞİKSİZLİK RAPORU
DÜZENLEMESİNE ESAS MEVZUAT İLE MEVZUATTAN İLGİLİ MADDELER

 

I-       MESLEK MENSUPLARININ SSK İLİŞİKSİZLİK RAPORU DÜZENLEMESİNE ESAS MEVZUAT İLE MEVZUATTAN İLGİLİ MADDELER             

A-   MESLEK MENSUPLARININ SSK İLİŞİKSİZLİK RAPORU DÜZENLEMESİNE ESAS MEVZUAT 

1-   Sigorta Primlerinin Hak Edişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi İle Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik 

2-   Yapı Ruhsatlarının Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde Kurumca Düzenlenmiş “Borcu Yoktur” Yazısının Aranılması Hakkında Tebliğ           

3-   Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik          

4-   Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ            

5-   Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

6-   Asgari İşçilik Oranları Konulu 16-353 Ek Sayılı Genelge       

7-   Meslek Mensuplarınca Düzenlenecek İnceleme Raporları Konulu 16-355 Ek Sayılı Genelge

B-  MEVZUATTAN İLGİLİ MADDELER              

1-   506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda İlgili Maddeler       

2-   Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde İlgili Maddeler      

3-   213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda İlgili Maddeler      

4-   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda İlgili Maddeler 

5-   4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda İlgili Maddeler 

6-   4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda İlgili Maddeler     

7-   3194 Sayılı İmar Kanunu’nda İlgili Maddeler               

8-   3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu İle SM, SMMM ve YMM’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde İlgili Maddeler             

EKLER 

EK 1- Yıllara Göre Asgari Ücret

EK 2- Yıllara Göre Sigorta Primine Esas Kazanç               

EK 3- İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi             

EK 4- 16-192 Ek Sayılı Genelge Ekinde Yer Alan Asgari İşçilik Oranları 

EK 5- Tebliğ Ekinde Yer Alan Asgari İşçilik Oranları      

EK 6- Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri     

EK 7- Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerin Yayımlandığı Resmi Gazete Fihristi         

KAYNAKÇA