İÇİNDEKİLER

 

GÜMRÜK MEVZUATI

Dahil

Tüm Yönleriyle

İTHALATTA KDV

 

I-       KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU OLARAK İTHALAT 

A-   İTHALAT TANIMI  

1-   Mal İthalatı     

2-   Hizmet İthalatı               

II-     KATMA DEĞER VERGİSİNİ DOĞURAN OLAY       

A-   MAL İTHALATINDA              

B-   HİZMET İTHALATINDA        

C-  GÜMRÜK VERGİSİ ÖDEME MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLAMASI TABİRİ          

D-  GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ TABİRİ    

1-   Gümrük Yükümlülüğü Tabiri Kapsamına Giren Vergiler - İthalat Vergileri          

a-   Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergiler    

b-   Tarım Politikası ya da İşlenmiş Tarım Ürünlerine İlişkin Özel Düzenlemeler Çerçevesinde Alınan Vergiler            

ba- Tarım Politikası Çerçevesinde Alınan Vergiler   

bb- İşlenmiş Tarım Ürünlerine İlişkin Özel Düzenlemeler Çerçevesinde Alınan Vergiler        

c-   Telafi Edici Vergi    

d-   İthalatta Alınan Katma Değer Vergisinin Durumu            

e-   İthalatta Alınan Özel Tüketim Vergisinin Durumu            

E-   GÜMRÜK VERGİSİNE TABİ OLMAYAN İŞLEMLER           

F-   GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURAN İŞLEMLERDE KDV DOĞURAN OLAY              

1-   KDVK’nın 10/ı Maddesindeki İbare            

2-   İthalat Vergilerine Tabi Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişi      

a-   Serbest Dolaşıma Giren Eşyanın Gümrük Vergisine Tabi Olması  

b-   Serbest Dolaşıma Giren Eşyanın Gümrük Vergisi Dışındaki İthalat Vergilerine Tabi Olması    

c-   Tescil Edilen Bir Beyannamenin Mevcut Olmaması         

3-   İthalat Vergilerine Tabi Eşyanın Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejime Tabi Tutulması    

4-   Eşyanın Gümrük Kanunu’na Aykırı Olarak Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi 

a-   Eşyanın Gümrük Vergisine Tabi Olması             

b-   Eşyanın Gümrük Vergisi Dışında Kalan İthalat Vergilerine Tabi Olması       

5-   Serbest Bölgedeki Eşyanın Gümrük Kanunu’na Aykırı Olarak Gümrük Bölgesinin Başka Bir Yerine Gitmesi             

6-   Gümrük Gözetimi Altındaki Eşyanın Kanuna Aykırı Şekilde Gümrük Gözetiminden Çıkarılması     

7-   Eşyanın Geçici Depolanmasından Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi             

a-   Eşyanın Geçici Depolanması

b-   Eşyanın Geçici Depolanmasından Doğan Yükümlülükler               

c-   Eşyanın Geçici Depolanmasından Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi      

ca- Eşyanın Tasfiyelik Hale Gelmesinin KDV Karşısındaki Durumu        

d-   Gümrük Rejimleri Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi             

da- Transit Rejiminde               

db- Antrepo Rejiminde             

dc- Dahilde İşleme Rejiminde  

i-    İşlenmiş Ürünün İhraç Edilmemesi              

ii-    Şartlı Muafiyet Kapsamında İthal Edilen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girmesi            

dd- Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi             

de- Geçici İthalat Rejimi            

i-    Geçici İthalat Eşyasının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması  

-     Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalatı Yapılan Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması          

-     Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalatı Yapılan Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması        

III-    İthalatta Katma Değer Vergisinin Yükümlüsü     

IV-    İthalatta Katma Değer Vergisi Matrahı    

A-   İTHAL MALIN GÜMRÜK VERGİSİNE TABİ OLMASI          

1-   İthal Malın Kıymet Esasına Göre Gümrük Vergisine Tabi Olması          

a-   Gümrük Vergisi Tarhına Esas Kıymet 

aa- İthal Eşyanın Satış Bedeli   

i-    Gümrük Kıymetine Satış Bedelinin Esas Alınması İçin Gerekli Koşullar      

-     Satın Alma Komisyonları   

-     Satış Komisyonları             

-     Tellaliye

-     Bankalara Ödenen Komisyonlar     

-ı-   Teyit Komisyonları       

-ıı-  İhbar Komisyonları      

-ııı- Temdit Komisyonları    

-ıv- Tadilat Komisyonları    

-v-  Akreditif Komisyonları 

-vı- Muhabere Masrafları Karşılığı Alınan Paralar           

-vıı- Teminat Komisyonları

-vııı- Tahsil Komisyonları   

-     Faiz Giderleri       

-     Kap ve Ambalaj Bedelleri  

-     İthal Eşyanın Naklinde Kullanılan ve İthalattan Sonra Kullanılamaz Hale Gelen Ambalaj Maddeleri    

-     İthal Eşyanın Naklinde Kullanılan ve İthalattan Sonra Yurt Dışına İade Edilecek Kap ve Ambalajlar   

-     İhraç Edilecek Eşyada Kullanılmak Üzere Boş Olarak İthal Edilen Kap ve Ambalajlar            

-     Nakliye Giderleri  

-ı-   Alıcı Tarafından Üstlenilen Nakliye Giderleri           

-ıa- Türkiye Gümrük Bölgesine Girişten Sonra Yapılan Nakliye Giderleri           

-ıb-   Türkiye’nin Anlaşmalarla Dahil Olduğu Gümrük Birliği Gümrük Birliği Bölgelerine Girişinden Sonra Yapılan Nakliye Giderlerİ      

-ıc- Nakliye Gideri Kapsamında Değerlendirilmesi Tartışmalı Giderler 

-ıd-   Ücretsiz Yaptırılan Nakliye 

-ıı-  Satıcı Tarafından Yüklenilen Nakliye Giderleri        

-ııı- Kiralanan Konteynerler               

-     Sigorta Giderleri  

-ı-   Alıcı Tarafından Üstlenilen Sigorta Giderleri           

-     Satıcı Tarafından Üstlenilen Sigorta Giderleri               

-     Royalti Lisans Ücretleri     

-ı-   Royalti Lisans Ücreti Deyimi      

-ıı-  Royalti Lisans Ücreti ve Gümrük Kıymeti İlişkisi    

-ıa- Royalti Lisans Ücretinin Gümrük Kıymetine Dahil Olmadığı Durumda Katma Değer Vergisi   

-     İthal Malın Satışından Doğan Hasılanın Satıcıya Aktarılan Kısmı (Development Fee)            

-     İskontolar            

-ı-   Peşin Ödeme İskontosu             

-ıı-  Miktar İskontosu          

-     İthalatta Ödenen Vergiler  

-     Alıcı Tarafından Bedelsiz ya da Düşük Bedelle Sağlanan Mal ve Hizmetler             

-     İthal Eşyasının Çoğaltılması Hakkı İçin Yapılan Ödemeler           

-     Veri ya da Komut Yüklü Bilgi Taşıyıcılarının Kıymeti   

-     Gümrük Kıymetinin Saptanmasında Uygulanacak Döviz Kuru   

aa- Satış Bedeli Yönteminin Kullanılamaması          

i-    Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi             

ii-    Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi         

iii-   İndirgeme Yöntemi      

iv-   Hesaplanmış Kıymet Yöntemi     

v-   Son Yöntem 

ab- Kiralama Suretiyle İthal Edilen Malların Kıymeti 

ac- Kiralama Suretiyle İthal Edilen Mala İlişkin Olarak Ödenen Kira Bedelleri        

2-   Gümrük Vergisinin Kıymet Esasına Göre Alınmaması            

3-   Avrupa Birliği’nden A.TR. Dolaşım Belgesi Eşliğinde Sanayi Malı İthalatı         

4-   Avrupa Birliğinden A.TR. Dolaşım Belgesi Eşliğinde İşlenmiş Tarım Ürünü İthalatı         

5-   Avrupa Birliği’nden EUR. 1 Dolaşım Sertifikası Eşliğinde İthalat        

6-   Serbest Ticaret Anlaşması İmzalanmış Ülkelerden EUR. 1 Dolaşım Sertifikası Eşliğinde İthalat    

B-   MALIN GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLMASI              

C-  İTHALAT SIRASINDA ÖDENEN HER TÜRLÜ VERGİ, HARÇ VE PAYLAR      

1-   İthalat Vergileri             

a-   Gümrük Vergisi      

b-   Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergiler    

c-   Toplu Konut Fonu 

d-   Özel Tüketim Vergisi             

e-   Damga Vergisi        

D-  BEYANNAMENİN TESCİL TARİHİNE KADAR YAPILAN DİĞER GİDER VE ÖDEMELER               

1-   Beyannamenin Tescil Tarihine Kadar Yapılan Giderler          

a-   Tahmil ve Tahliye Giderleri   

b-   Aktarma (Shifting) Giderleri 

c-   Kilit ve Bağ Çözme (Unlashing) Giderleri          

d-   Geçici Depolama Giderleri    

e-   Antrepo Giderleri   

ea- Antrepo Rejimi Altındaki Malın Elleçleme İşlemine Tabi Tutulması   

eb- Antrepo Rejimi Altındaki Malın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulmasından Sonraki Masraflar       

f-    Gümrüklü Sahalardaki Hizmetlerin Alımı İçin Yapılan Giderler       

fa-  Fazla Çalışma Ücretleri      

g-   Serbest Bölgede Yapılan Giderler       

h-   Serbest Bölgelerdeki Eşyadan Alınan Ücretler 

i-    Kur Farkları             

j-    Fiyat Farkları           

k-   Akreditifli Ödeme Şekli          

l-    Vesaik Mukabili Ödeme         

m-  Mal Mukabili Ödeme              

n-   Kabul Kredili Ödeme             

o-   Malın Gümrük Kıymetine Dahil Olmayan Faiz Giderlerinin KDV Karşısındaki Durumu              

2-   Gümrük Beyannamesinin Tescil Tarihine Kadar Yapılan Diğer Ödemeler           

a-   Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

b-   Yurt Dışında İhracat Sırasında Ödenen Vergiler               

V-      İTHALATTA KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI        

A-   MAKTU VERGİ      

VI-    İthalatta Katma Değer Vergisi İstisnası 

A-   KDVK’NIN 16/1-A MADDESİ KAPSAMINDAKİ İSTİSNALAR             

1-   Taşıma Araçlarının İthalinde KDV İstisnası              

a-   İstisna İçin Aranan Koşullar 

b-   İstisnanın Belgelenmesi       

c-   İstisna Uygulanan İşlemlerde Koşulların Baştan Mevcut Olmadığının Saptanması   

ca- Vergi Aslı Bakımından        

cb- Ceza Bakımından              

cc-  Gecikme Faizi Bakımından 

d-   İstisna Uygulaması İçin Aranan Koşulların Sonradan İhlal Edilmesi            

da- İthalatta KDV Doğuran Olay              

db- İthalatta Alınan KDV’nde Ceza Uygulaması      

dc- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (KMK) Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektirir Durumlar               

i-    İthalatta Alınan KDV KMK Kapsamındadır  

ii-    KMK’nın 3/e Maddesi   

iii-   KMK’nın 3/c Maddesi   

dd- İthalatta Alınan KDV’nin KMK Kapsamına Alınmış Olmasının Eleştirisi            

2-   Taşıma Araçlarının İmal ve İnşası İle İlgili Olarak Yapılan İthalat         

3-   Arama, İşletme, Zenginleştirme, Rafinaj Faaliyeti Yürütenlerce Yapılan İthalat 

a-   İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmetler              

aa- Arama Faaliyetlerinde İstisna Uygulaması         

i-    Arama Faaliyetlerinin Başlangıç Aşamasında İstisna Uygulaması              

ii-    Altın, Gümüş ya da Platin Bulgusunu Gösteren Faaliyet Raporundan Sonraki Aşamada İstisna Uygulaması          

ab- İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerinde İstisna              

ac- Rafinaj Faaliyetlerinde İstisna            

i-    Rafinaj Deyimi              

ii-    İstisnadan Yararlanacaklar          

iii-   İstisna Kapsamına Giren İşlemler                

iv-   İstisnanın Uygulanması

4-   Petrol Arama Faaliyetlerinde İstisna         

a-   İstisnadan Yararlanacaklar   

b-   İstisna Kapsamına Giren İşlemler        

c-   İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetlere İlişkin Onaylanmış Liste            

5-   YTB Sahiplerince Belge Kapsamında Yapılan Makine ve Teçhizat İthalatı         

a-   Makina ve Teçhizat Tabiri     

b-   İstisna Uygulaması İçin Aranan Koşullar           

c-   Yatırımın Teşvik Belgesinde Öngörüldüğü Şekilde Gerçekleşmemesi          

d-   KDVK’nın 13/d Maddesindeki Hükmün İthalat İçin De Geçerli Olup Olmayacağı        

da- İthalatta KDV Doğuran Olay              

db- Vergi Ziyaı          

dc- Gecikme Faizi     

6-   Limanların, Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesi İşlerinde İstisna

a-   Liman İfadesi          

b-   Hava Meydanı İfadesi            

c-   İstisna Uygulama Koşulları  

ca- İstisna Belgesi     

7-   Savunma ve İç Güvenlik Amaçlı İthalat    

a-   İstisnadan Faydalanacaklar 

b-   İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler         

8-   KDVK’nın 15. Maddesi Çerçevesinde Yapılan İthalatta İstisna            

a-   Diplomatik İstisna  

9-   KDVK’nın 17/2-b Maddesi Kapsamında Yapılan İthalat         

10- KDVK’nın 17/2-c Maddesi Kapsamında Yapılan İthalat         

11- Külçe Altın İthalatı İçin Getirilen İstisna  

12- Külçe Gümüş İthalatında İstisna               

13- Kıymetli Taşların İthalatında İstisna         

14- Döviz, Para, Damga Pulu, Değerli Kâğıtlar, Hisse Senedi, Tahvil İthalinde İstisna           

15- Metal, Plastik, Kağıt, Cam, Hurda ve Atıkların İthalinde İstisna           

16- Uluslararası Toplantılara İlişkin İstisna    

B-   KDVK’NIN 16/1-B MADDESİ KAPSAMINDAKİ İSTİSNALAR             

1-   Gümrük Kanunu’nun 167. Maddesi Kapsamında Gümrük Vergisinden Muaf Olarak Mal İthalatı   

a-   KDV İstisnası Uygulanacak İthalat     

b-   KDV İstisnası Uygulanmayacak İthalat              

ba- Gümrük Kanunu’nun 167/5-a Maddesi Kapsamındaki İthalat           

bb- Gümrük Kanunu’nun 167/7 Maddesi Kapsamındaki İthalat              

i-    Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanım Teslimleri           

2-   Geçici İthalat 

a-   Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat 

aa- Mesleki Teçhizatın Geçici İthalatı       

ab- Sergiler ile Fuar ve Toplantılar İçin Geçici İthal Edilen Mallar            

ac- Pedagojik Materyal ve Bilimsel Malzeme           

ad- Tıbbi, Cerrahi Teçhizat İle Laboratuar Teçhizatının Geçici İthalatı   

ae- Doğal Afetlerde Gönderilen Yardım Malzemesinin Geçici İthalatı     

af-  Ambalajların Geçici İthalatı 

ag- Özel Nitelikteki Eşya ve Numuneler   

ah- Üretim Araçlarının Parçaları              

ai-  Tam Muafiyet Uygulanabilecek Diğer Eşya       

b-   Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat               

3-   Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında İthalat

a-   Kısmi Muafiyet        

b-   Tam Muafiyet          

ba- Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında Tamir Amacıyla Geçici İhracı Yapılan Eşyanın Yeniden İthali   

i-    Tamir İşleminden Sonra Yeniden İthal Edilen Eşyaya İthalat Vergileri Bakımından Tam Muafiyet Uygulama Koşulları           

-     Tamir İşleminin Ücretsiz Yapılması  

-     Tamir İşleminin Bedel Karşılığı Yapılması       

-ı-   Navlun ve Sigorta Ücretleri              

-     Tamir İşleminin Eşyaya Yedek Parça Takılmasını da İçermesi     

-ı-   Tamiratın AB’nde Serbest Dolaşımda Bulunan Yedek Parçalar Kullanılarak Yapılması   

c-   Katma Değer Vergisi Bakımından Yapılacak Uygulama   

4-   Geri Gelen Eşya            

a-   İhracat İstisnasından Yararlanılmış Olması        

b-   İhracat İstisnasından Yararlanılmamış Olması   

c-   Özellikli Durumlar   

ca- Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi           

i-    Şartlı Muafiyet Sisteminin Uygulandığı Durumlar        

ii-    Geri Ödeme Sisteminin Uygulandığı Durumlar           

cb- Hariçte İşleme Rejimine Göre İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi    

cc-  2000/69 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 34 ve 35. Maddeleri Kapsamındaki Eşya       

C-  KDVK’NIN 16/1-C MADDESİNDEKİ İSTİSNALAR              

1-   Transit Rejimi Hükümlerinin Uygulandığı Mallar     

2-   Antrepo Rejimi Hükümlerinin Uygulandığı Mallar   

a-   Antrepodaki Eşyanın Devri  

b-   Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarındaki Eşya        

3-   Serbest Bölgeler Hükümlerinin Uygulandığı Mallar               

4-   Geçici Depolama Hükümlerinin Uygulandığı Mallar

D-  KDVK’DA İSTİSNA OLACAĞI HÜKME BAĞLANMAMIŞ DİĞER DURUMLAR  

1-   Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İthalat              

a-   Şartlı Muafiyet Sistemi          

2-   Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Kapsamında İthalat

a-   Gümrük Kanunu Bağlamında GKAİR  

b-   Katma Değer Vergisi Açısından          

ba- GKAİR’ne Tabi Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesinin İthalat Sayılıp Sayılmayacağı        

bb- İşlenmiş Ürünün Serbest Dolaşıma Girişinde Vergileme   

E-   İSTİSNADAN VAZGEÇME   

F-   İSTİSNALARIN SINIRI          

 1- Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Uygulanan İstisnalar 

a-   MEDA Programı Çerçevesinde Yapılan İthalatta İstisna  

VII-   TEMİNATLI İŞLEMLER             

A-   GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TEMİNATLI İŞLEMLER  

1-   Teminat Alma Esasları  

a-   Teminat Aranmayacak Haller

b-   Kısmi Teminat Uygulanacak Haller     

2-   Kabul Olunacak Teminat ve Değerlemesi 

a-   Banka Teminat Mektuplarının Teyidi  

B-   KDV BAĞLAMINDA TEMİNAT UYGULAMASI    

1-   Geçici Depolanan Eşya

2-   Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerine Tabi Eşya       

a- Gümrük Antrepo Rejimine Tabi Eşya    

aa- Gümrük Antrepo Rejimi      

i-    Gümrük Antreposu      

ii-    Antrepo İşleticisi           

iii-   Antrepo Kullanıcısı       

iv-   Antrepo Tipleri             

-     Genel Antrepo Tipleri        

-     Özel Antrepo Tipleri           

b-   Geçici İthalat Rejimine Tabi Eşya        

c-   Dahilde İşleme Rejimine Tabi Eşya     

d-   Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine Tabi Eşya      

3-   Transit Rejimine Tabi Eşya          

4-   Eksik Teminat Verilmesi               

5-   Teminatlı İşlemlerde Faiz             

C-  DİĞER KANUNLAR UYARINCA TEMİNATLI İŞLEMLER   

1-   Finansal Kiralama Kanunu Uyarınca Türkiye’ye Gelecek Mallar           

a-   1615 Sayılı Gümrük Kanunu Zamanındaki Uygulama      

aa- Gümrük Vergisi Bakımından              

ab- KDV Bakımından

b-   4458 Sayılı Gümrük Kanunu Zamanındaki Uygulama      

2-   Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat       

3-   Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat     

VIII-  KDV’NİN TARHI         

A-   VERGİLENDİRME DÖNEMİ 

B-   BEYAN USULÜ     

1-   Gümrük Giriş Beyannamesi İbaresi           

2-   Özel Beyan İbaresi       

3-   Gümrük Beyanı             

a-   Yazılı Beyan            

b-   Bilgisayar Veri İşleme Tekniğiyle Beyan            

c-   Sözlü Beyan            

ca- Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Sözlü Beyan

cb- Geçici İthalatta Sözlü Beyan               

d-   Diğer Beyanlar        

e-   Başka Bir Tasarruf Yoluyla Beyan      

C-  BEYANNAME VERECEKLER              

D-  BEYANNAME VERME ZAMANI           

E-   TARH YERİ           

F-   TARHİYATIN MUHATABI     

IX-    KDV’NİN ÖDENMESİ 

A-   BEYAN ÜZERİNE HESAPLANAN KDV’NİN ÖDEME ZAMANI           

B-   GENEL OLARAK   

C-  SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİNDE          

1-   Vergilerin Ödeme Sürelerinde Ödenmemiş Olması  

2-   Gümrük Antrepo Rejimi Altındaki Malın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması               

D-  KISMİ MUAFİYET SURETİYLE GEÇİCİ İTHALATTA         

E-   GÜMRÜK VERGİSİNE TABİ OLMAYAN İTHALATTA         

F-   İDARENİN TEK TARAFLI TASARRUFU SONUCU HESAPLANAN KDV’NİN ÖDEME ZAMANI     

1-   Eşyanın Tesliminden Önce Yapılan Tarhiyatta        

2-   Eşyanın Tesliminden Sonra Yapılan Tarhiyatta       

a-   Yükümlünün Başvuru Olanaklarının Ödeme Süresine Etkisi          

aa- İdari Başvuru Olanakları    

ab- Yargısal Başvuru Olanakları              

i-    İdari Başvurudan Önce Yargıya Başvurulamaz          

ii-    Vergi Mahkemesinde Dava Açılması           

iii-   Dava Açma Süresi İçinde Verginin Ödeme Süresi Bakımından Durumu   

iv-   Vergi Mahkemesinde Dava Açıldığında Ödeme Süresi              

v-   Bölge İdare Mahkemesine İtiraz Yoluyla Başvuru       

-     Bölge İdare Mahkemesinin İdare Lehine Karar Vermesi              

-     Danıştay’a Temyiz Başvurusu          

X-      KDV YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRAN SEBEPLER             

A-   TARH ZAMANAŞIMI             

B-   TAHSİL ZAMANAŞIMI          

C-  VERGİNİN ÖDENMESİ         

1-   KDV Doğuran Olaydan Sonra Eşyanın Tasfiyelik Hale Gelmesi           

a-   Tasfiye Gümrük Yükümlülüğünü Sona Erdiren Durum mudur?    

D-  KABUL EDİLMEYEN EŞYA  

E-   GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN İPTALİ 

F-   EŞYANIN TESLİMDEN ÖNCE ZAPT VE MÜSADERE EDİLMESİ     

1-   Kanuna Aykırı Olarak Gümrük Bölgesine Giren Eşyanın Müsaderesi  

G-  EŞYANIN GÜMRÜĞE TERKİ YA DA İMHASI     

H-  EŞYANIN TELEF OLMASI YA DA KAYBI            

I-    TERCİHLİ TARİFE UYGULAYACAK ÜLKELERE YAPILAN İHRACAT SIRASINDA DOĞAN İTHALATA İLİŞKİN GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONA ERMESİ

XI-    GECİKME FAİZİ         

A-   ÖRNEKLERLE GECİKME FAİZİ HESABI            

B-   GECİKME FAİZİNE İLİŞKİN HÜKMÜN ELEŞTİRİSİ           

XII-   CEZALAR    

A-   KDVK’NIN CEZA HÜKMÜ    

B-   GÜMRÜK KANUNU’NUN CEZA HÜKÜMLERİ   

1-   Gümrük Vergisi Kaybına Neden Olan İşlemler         

a-   Eşyanın Tarife Pozisyonunun Yanlış Beyanı    

b-   Vergilendirmeye Esas Sayı, Ağırlık Gibi Ölçülerin Yanlış Beyanı   

c-   Düşük Kıymet Beyanı            

d-   Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar İçin Ceza    

e-   Antrepolardan İzinsiz Eşya Çıkarılması              

f-    Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerden İzinsiz Eşya Çıkarılması              

g-   Antrepolarda ve Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Yapılan Sayımda Eşyanın Noksan Olduğunun Saptanması        

2-   KMK Uyarınca Uygulanan Cezalar             

C-  İTHALATTA ALINAN KDV’NDE CEZA UYGULAMASI        

1-   Eşyanın Tarife Pozisyonunun Yanlış Beyanı           

a-   Gümrük Vergisi Farkının Doğmadığı, KDV Farkının Doğduğu Durum         

b-   Gümrük Vergisi Bakımından da, KDV Bakımından da Vergi Farkının Doğduğu Durum            

2-   Vergilendirmeye Esas Sayı, Ağırlık Gibi Ölçülerin Yanlış Beyanı          

3-   Düşük Kıymet Beyanı  

4-   Eşyanın Gümrük Kıymeti Doğru Beyan Edilmekle Birlikte KDV Yönünden Matrah Farkı Oluşturan Durum 

5-   Gümrük Kanunu’nun Vergi Kaybına Bağlı Olarak Ceza Öngördüğü Diğer Durumlarda KDV Bağlamında Ceza Uygulanabilecek midir?              

D-  CEZANIN UYGULANACAĞI ZAMAN   

1-   Gümrük Kanunu’nun 234. Maddesi Uyarınca Uygulanacak Cezalar    

a-   Vergilere Karşı İtiraz Yolunun Kullanılmamış Olması       

b-   Vergiye Karşı İtiraz Edilmişse              

c-   İdari Yargı Mercilerine Başvurulması  

E-   CEZADA ZAMANAŞIMI        

F-   CEZANIN ÖDENMESİ          

1-   Cezaya İtiraz Edilmesinin Ödeme Zamanına Etkisi  

2-   Cezaya Karşı Dava Açılan Durumlarda Ödeme Zamanı           

G-  CEZANIN UYGULAMA ZAMANINA İLİŞKİN HÜKMÜN ELEŞTİRİSİ 

H-  KDV BAKIMINDAN VERGİ KAYBI OLMAKLA BİRLİKTE CEZA UYGULANAMAYACAK DURUMLAR            

I-    TEMİNATLI İŞLEMLERDE CEZA UYGULAMASI TEMİNATIN EKSİK VERİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE USULSÜZLÜK CEZASI 

XIII-  İTHALATTA ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİMİ            

A-   ÖZEL HESAP DÖNEMİ TAYİN EDİLEN MÜKELLEFLERDE İNDİRİM              

B-   İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ  

XIV-  EKSİK ÖDENEN YA DA HİÇ ÖDENMEYEN KDV    

A-   GÜMRÜK VERGİLERİNDE TARH ZAMANAŞIMI               

1-   Gümrük Vergileri Alacaklarının Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Zamanaşımı               

2-   İthalatta Alınan Katma Değer Vergisinde Zamanaşımı           

B-   VERGİNİN ÖDEME SÜRESİ

C-  İTHALATTA EKSİK ÖDENEN YA DA HİÇ ÖDENMEYEN KDV İÇİN ÖZEL HÜKÜM        

XV-   GEREKSİZ YERE YA DA FAZLA ÖDENEN VERGİLER         

A-   İNDİRİM HAKKINA SAHİP OLMAYAN MÜKELLEFLERE İADE         

B-   İNDİRİM HAKKINA SAHİP OLAN MÜKELLEFLERE İADE 

C-  VERGİ İADESİNDE FAİZ UYGULAMASI             

1-   Gümrük Kanunu Hükümleri Gereğince     

2-   Vergi Usul Kanunu Hükümleri Gereğince 

EKLER  

KAYNAKÇA