SSK VE İŞ MEVZUATI

İHTİLAFLARI VE ÇÖZÜM

YOLLARI

 

İÇİNDEKİLER

 

 

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

İDARİ PARA CEZASI VE PARA CEZASININ ÇEŞİTLERİ

I- İDARİ PARA CEZASI        

II- PARA CEZASININ ÇEŞİTLERİ      

A- CEZAYI VEREN MAKAMA GÖRE PARA CEZALARI 

B- TÜRLERİ İTİBARİYLE PARA CEZALARI   

C- MAKTU VE NİSPİ PARA CEZASI              

III- GENEL OLARAK ÇALIŞMA KANUNLARINDAKİ İDARİ PARA CEZALARIYLA İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR 

A- İDARİ PARA CEZALARINDA GECİKME ZAMMI       

B- GECİKME ZAMMINDA TATBİK MÜDDETİ

C- KÖYLERDE GECİKME ZAMMI  

D- İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL ZAMANAŞIMI 

E- ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ    

F- ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ 

G- İDARİ PARA CEZALARININ ARTIŞI          

1- Yeniden Değerleme Oranına Bağlı Cezalar      

2- Asgari Ücrete Bağlı Cezalar               

H- İDARİ PARA CEZALARININ GİDER OLARAK YAZILMAMASI  

IV- İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİ          

A- TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER

B- TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER               

1- Vekil ve Mümessillere Tebligat          

2- Tüzel Kişi ve Ticarethanelere Tebligat              

3- Askeri Şahıslara Tebligat   

4- Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat

5- Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcra Edenlere Tebligat              

6- Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat               

7- Tutuklu ve Mahkumlara Tebligat       

8- Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat              

C- TEBLİĞ YAPILACAK ŞAHSIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ HALİNDE YAPILACAK TEBLİGAT         

D- TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA

E- YAŞ VE EHLİYET ŞARTI            

F- TEBLİĞ MAZBATASI  

G- OKUMA-YAZMA BİLMEYENLERE YAPILACAK TEBLİGATIN ESASLARI

H- İLANEN TEBLİGAT    

I- USULSÜZ TEBLİĞİN HÜKMÜ     

J- RESMİ VE ADLİ TATİL GÜNLERİNDE TEBLİGAT     

K- ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMEMESİ HALİNDE YAPILACAK TEBLİGATIN HÜKMÜ   

L- TEBLİGAT KANUNU’NA GÖRE YANLIŞ ADRES BİLDİRMENİN YAPTIRIMI           

M- TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI KABULDEN KAÇINMA HALİNDE MÜEYYİDELER      

N- YALAN BEYANIN TEBLİGAT KANUNU’NA GÖRE MÜEYYİDELERİ        

O- TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE İLGİLİ SUÇLAR      

P- TEBLİGAT KANUNU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ YARGI KARARLARI ÖRNEKLERİ            

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ KANUNU’NDAKİ PARA CEZASI UYGULAMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE4857 SAYILI KANUN’DAKİ İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLE

I- 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÖNCESİ DÖNEM   

II- 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI         

III- KANUN KAPSAMI VE HAKLARINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK OLANLAR        

A- İŞ KANUNU’NUN KAPSAMI       

B- İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK OLANLAR    

1- İşveren

2- İşveren Vekili       

3- Alt İşveren           

4- Diğer Kimseler     

IV- İŞ KANUNU’NDAKİ CEZALARIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR               

A- İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI            

B- İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞ EDİLMESİ       

C- İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İTİRAZ               

D- İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL EDİLMESİ       

E- İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI         

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NDA İDARİ PARA CEZALARINA BAĞLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER

I- İŞYERİNİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ            

II- GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER    

A- EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ          

B- GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNE DAİR YÜKÜMLÜLÜK             

III- İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMEYEN VE SÜRESİ BİR YILDAN AZ SÜREN İŞLERDE YAZILI BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ    

IV- ÇAĞRI ÜZERİNE İŞÇİ ÇALIŞTIRMALARDA YÜKÜMLÜLÜK    

V- İŞ SÖZLEŞMESİ SONA EREN İŞÇİYE ÇALIŞMA BELGESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ           

VI- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMADA İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ             

A- HANGİ HALLER TOPLU İŞÇİ ÇIKARMAYA GİRER  

B- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA NEDENLERİ         

C- TOPLU İŞÇİ ÇIKARILMASINDA DİKKATE ALINMAYACAK İŞÇİLER       

D- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMADA BİLDİRİM YAPILACAK YERLER VE BİLDİRİM SÜRELERİ           

E- İŞVEREN İLE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ ARASINDA GÖRÜŞME

F- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMALARDA İŞVERENİN İŞÇİLERE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

VII- ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER       

A- KİMLER ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜDÜR?           

B- ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRMA ORANLARI VE ORANLARIN TESPİTİ          

C- ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN TEMİNİ       

D- TÜRKİYE İŞ KURUMU’NDAN İŞÇİ TALEBİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER          

E- ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İŞÇİLERİ BELİRLENEN ORANLARIN ÜZERİNDE VEYA YÜKÜMLÜSÜ OLMADIĞI HALDE İŞVERENLERCE İSTİHDAM EDİLMESİ VE PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANMA     

F- ÇALIŞTIRILACAK ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR      

G- İŞÇİ SAYILARININ TESPİTİNDE BAZI ÖZELLİKLİ DURUMLAR              

1- Kontenjanların Hesaplanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar        

2- Kısmi Süreli Çalışanların Çalışma Sürelerinin Hesaplanması       

H- ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİLERİN İSTİHDAM EDİLEMEYECEĞİ İŞLER     

I- ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ İSTİHDAMI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR

1- İşçilerin Bir Kısmının Ücretsiz İzne Gönderilerek İşçi Sayısının 50’nin Altına Düşürülmesi     

2- Kısa Çalışma Döneminde İşçilerin İşyerinde Çalışmaması            

3- Ücret ve Sosyal Yardımlarda Eşit Davranılması              

4- İşten Ayrılanların Bildirilmesi            

5- İşyerinin Özürlülerin Çalışma Şartlarına Göre Hazırlanması          

6- İşyerinden Malulen Ayrılanların Çalıştırılma Zorunluluğu ve Tazminat       

J- ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ İSTİHDAM EDİLMEMESİNİN NEDENLERİ       

1- Özürlü İşçi İstihdam Edilmemesinin Nedenleri               

2- Eski Hükümlü İşçi İstihdam Edilmemesinin Nedenleri  

3- Eski Hükümlü İşçi İstihdamını Artırmak İçin Yapılması Gerekenler              

VIII- ÜCRETE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER      

A- ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİ            

B- ÜCRET HESAP PUSULASI DÜZENLENMESİ          

C- ÜCRET KESME CEZASI UYGULAMASI   

D- ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET ÖDENMEMESİ              

E- FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA UYGULAMASI VE ÜCRETİ  

F- YÜZDE USULÜNÜN UYGULANDIĞI İŞYERLERİNDE YÜZDELERİN BELGELENMESİ         

IX- YILLIK ÜCRETLİ İZNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER                

A- YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI   

B- YILLIK İZİN ÜCRETİ   

C- GENEL OLARAK YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ’NDEKİ DÜZENLEMELER 

D- İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN SONA ERMESİNDE İZİN ÜCRETİ          

X- İŞİN DÜZENLENMESİNE (ÇALIŞMA SÜRELERİNE) İLİŞKİN DÜZENLEMELER   

A- GENEL OLARAK ÇALIŞMA SÜRESİ          

B- ÇALIŞMA SÜRELERİNİN SINIRLANDIRILMASI       

C- HAFTALIK NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ   

D- GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN DUYURULMASI VE BELGELENMESİ  

E- DENKLEŞTİRME ESASINA GÖRE ÇALIŞMA            

F- GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DAHA AZ ÇALIŞILACAK İŞLER        

1- İşçilerin Günde Ancak Yedi Buçuk Saat Çalıştırılabileceği İşler  

2- Yedibuçuk Saatten Daha Az Çalıştırılacak İşler              

G- TELAFİ ÇALIŞMASI   

H- KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER       

1- Kısa Çalışmayı Doğuran Nedenler    

2- Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Bazı Kavramların Tanımları             

3- Kısa Çalışmanın Bildirilmesi              

4- İşverenin Yapacağı Bildirimde Bulunması Gereken Hususlar      

5- Kısa Çalışma Talebinin Uygunluk Tespiti        

6- Kısa Çalışma Uygulamasının Yararları             

7- Kısa Çalışma Ödeneğine Hak Kazanmanın Koşulları     

8- Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı      

9- Kısa Çalışma Ödeneğinin Ödenmesi

10- Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi               

11- Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi              

12- Kısa Çalışmada İşsizlik Ödeneğinin Ödendiği Sürenin Emeklilikte Dikkate Alınmaması         

13- Kısa Çalışma Ödeneğinin Haczedilememesi  

I- ARA DİNLENMESİ       

J- POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI, GECE SÜRESİ VE GECE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER     

1- Postalar Halinde Çalışma   

2- İşçi Postalarının Sayısı      

3- İşçilere Sağlık Raporu Alınması, Sağlık Raporlarının ve İsim Listelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne Verilmesi      

4- Postalarda Çalışan İşçilerin İşyerinde İlan Edilmesi      

5- Gece Çalışma Süresi          

6- Postaların Değişmesi         

K- ÇOCUK VE GENÇLERİN ÇALIŞTIRMA YASAKLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER             

1- Çocuk ve Genç İşçinin Tanımı          

2- Çocukların Çalıştırılma Yaşı              

3- Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler               

4- Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler          

5- Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler      

6- Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı 

7- Gece Çalıştırma Yasağı      

L- KADIN İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER       

1- Tanımlar               

2- Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılma Süresi      

3- İşyerine Götürüp Getirme  

4- Kadın İşçiler İçin Rapor Alınması     

5- Kadın İşçilerin Çalışan Eşlerinin Gece Postalarında Çalıştırılmaları            

6- Kadın İşçilerin Doğum İzni

7- Kadın İşçilerin Gebelik Döneminde Çalışmaları              

8- Kadın İşçilerin Süt İzni      

9- Doğum Sonrası Ücretsiz İzin            

XI- ÖZLÜK DOSYASI DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ     

XII- YÖNETMELİKLERE (HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE) UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ            

A- YÖNETMELİĞİN KAPSAMI        

B- HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN İŞLERE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR               

1- Çalışma Dönemi  

2- Çalışma Süresi    

3- Günlük Çalışma Süresi      

4- Ara Dinlenmesi    

5-  Hafta Tatili          

6- İşçilerin Posta Halinde Çalışmaları   

7- Fazla Çalışma      

8- Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri          

9- İşçilerin Yatacakları Yere veya Oturdukları Yere Götürülmesi       

10- İş Sözleşmesinin Feshinde İşçinin İkamet Ettiği Yere Götürülmesi          

11- İşverenlerin Kayıt ve Belge Tutma Yükümlülüğü         

XIII- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞÇİ VE İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ    

XIV- KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ ALMA VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER         

A- İŞVERENLERİN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI MUHTELİF YÖNETMELİKLER 

B- KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

1- Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alma Gerekliliği               

2- Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alma Yükümlülüğü Bulunan İşyerleri          

3- İşyeri Kurma İzni 

4- İşyeri Kurma İzni Alınması İçin Başvuru          

5- İşyeri Kurma İzni Talebinin İncelenmesi          

6- Kurma İzni Almadan Faaliyette Bulunan İşyerlerinin Durumu      

7- İşletme Belgesi   

8- İşletme Belgesi Alınması için Başvuru             

9- İşletme Belgesi Talebinin İncelenmesi            

10- Kurma İzni Almadan Faaliyette Bulunan İşyerlerinin İşletme Belgesi Talepleri       

11- İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesinin Yenilenmesi ve Geçersizliği        

12- İşyerinde İşveren ve/veya Unvan Değişikliği

13- Ek İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi         

14- Belediye Valilik ve Kaymakamlıkların Ruhsat Verirken Dikkat Edecekleri hususlar 

XV- İŞİN DURDURULMASI VE İŞYERİNİN KAPATILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERE UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ              

XVI- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU KURULMASI VE KURUL KARARLARINA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ       

A- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ KURULACAĞI İŞYERLERİ

B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ OLUŞUMU         

C- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ        

D- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN ÇALIŞMA USULLERİ            

E- İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ          

XVII- İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ OLUŞTURULMASI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK           

A- İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ OLUŞTURULMASI               

B- İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMASI GEREKEN İŞYERLERİ           

C- İŞYERİ HEKİMİ OLARAK KİMLER ATANABİLİR       

D- İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİ 

E- RİSK YÖNÜNDEN İŞYERİ HEKİMLERİNİN HİZMET SÜRESİ  

XVIII- İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELAMAN ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ               

A- GENEL OLARAK İŞ KAZALARI  

B- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMASI GEREKEN İŞYERLERİ             

C- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLARAK KİMLER ATANABİLİR         

D- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRİLMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SÖZLEŞMESİ            

E- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ HİZMET SÜRESİ          

XIX- AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER   

XX- AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ             

XXI- ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİLER İÇİN RAPOR ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ    

XXII- GEBE VEYA ÇOCUK EMZİREN KADINLAR İÇİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ      

XXIII- ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLERDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ       

XXIV- İŞ VE İŞÇİ BULMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER             

XXV- ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ VE TEFTİŞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER  

A- YETKİLİ MAKAM VE MEMURLARA (İŞ MÜFETTİŞLERİNE) YARDIMCI OLMA      

B- İŞVERENİN SORUMLULUĞU    

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

I- İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK 

II- GENEL HÜKÜMLERE AYKIRILIK

III- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK  

IV- ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNA AYKIRILIK        

V- ÜCRET İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK              

VI- YILLIK ÜCRETLİ İZİN HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK   

VII- İŞİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRILIK

VIII- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK       

IX- İŞ VE İŞÇİ BULMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRILIK        

X- İŞ HAYATININ DENETİM VE TEFTİŞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK            

 

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

5953 SAYILI BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDAKİ (BASIN İŞ) KANUNU’NDAKİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

I- 5953 SAYILI KANUN’DAKİ CEZALARIN NİTELİĞİ       

A- 4854 SAYILI KANUN ÖNCESİ DÖNEM     

B- 4854 SAYILI KANUN SONRASI DÖNEMİ  

II- KANUN KAPSAMI VE HAKLARINDA ADLİ VE İDARİ PARA CEZALARI UYGULANACAK OLANLAR     

A- BASIN İŞ KANUNU’NUN KAPSAMI           

B- İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK OLANLAR    

III- ADLİ VE İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI              

A- ADLİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI             

B- İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI            

C- İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİ        

D- İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ           

E- İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL EDİLMESİ       

 

İKİNCİ BÖLÜM

5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNU’NDA İDARİ VE ADLİ PARA CEZALARINA BAĞLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER

I- İDARİ PARA CEZASINA BAĞLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER           

A- İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER      

B- İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMESİNİN USUL VE ESASLARI     

C- ÜCRETE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER       

1- Ücret ve Ücretin Ödenme Şekli         

2- Ücreti Peşin Ödenen Gazetecinin Sözleşmesinin Feshedilmesi   

3- Sözleşme Dışı Yazılarda Ücret           

4- Mahkümiyet Halinde Ücret

5- Askerlikte Ücret   

6- İkramiye               

7- Yayının Tatili Halinde Ücret               

D- TAZMİNATA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER 

1- Kıdem Tazminatına Esas Süre ve Ücret           

2- Kıdem Tazminatına Esas Sürenin Birden Çok Kıdem Tazminatı Ödemesinde Dikkate alınması               

3- Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi           

4- Ölüm Tazminatı    

E- HAFTA TATİLİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER         

F- GAZETECİLERİN KAZANÇLARININ AZALTILAMAMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER       

II-ADLİ PARA CEZALARINA BAĞLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER        

A-YILLIK ÜCRETLİ İZNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER  

B- ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ                

1- Normal Çalışma Süresi       

2- Fazla Çalışma      

ÜÇÜNCÜ   BÖLÜM

5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNU’NDA YER ALAN PARA CEZALARI

I- İDARİ PARA CEZALARI   

II- ADLİ PARA CEZALARI   

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ  BÖLÜM

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU’NDAKİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI VEPARA CEZALARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

I- 854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU’NDA CEZALARIN NİTELİĞİ      

A- 4854 SAYILI KANUN ÖNCESİ DÖNEM     

B- 4854 SAYILI KANUN SONRASI DÖNEM   

II- KANUN KAPSAMI VE HAKLARINDA ADLİ VE İDARİ PARA CEZALARI UYGULANACAK OLANLAR     

A- DENİZ İŞ KANUN’NUN KAPSAMI              

B- ADLİ VE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK OLANLAR     

1- İşveren 

2- İşveren Vekili       

3- Kaptan 

C- ADLİ VE İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI             

1- Adli Para Cezalarının Uygulanması   

2- İdari Para Cezalarının Uygulanması 

 

İKİNCİ BÖLÜM

DENİZ İŞ KANUNU’NDA İDARİ PARA CEZALARINA BAĞLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER

I- YAZILI AKİT YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

II- GEMİADAMLARINA ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ      

III- ÇALIŞMA BELGESİ DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

IV- SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA  

V- KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER   

A- GENEL OLARAK KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR    

B- KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN  

C- KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI

VI- GEMİ ADAMININ İADESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER        

A- YURDA İADE ZORUNLULUĞU

B-YURT İÇİNDE İADE ZORUNLULUĞU        

VII- İŞ SÜRESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER              

VIII- FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER            

IX- ÜCRET VE İAŞEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER       

A- ÜCRET       

B- İŞVEREN HESABINA İAŞE        

C- İKAMET YERLERİ VE İAŞE HAKKINDA DÜZENLEMELER      

D- ASGARİ ÜCRET         

E- ÜCRET KESİNTİSİ CEZASI       

F- ZARAR KARŞILIĞI KESİNTİ      

X-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER  

XI- HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİLE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER               

A- HAFTA TATİLİ            

B- HAFTA TATİLİ ÜCRETİ             

C- GENEL TATİL ÜCRETİ              

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU’NDA YER ALAN PARA CEZALARI

I- İDARİ PARA CEZALARI   

II- ADLİ PARA CEZASI UYGULANACAK KONULAR VE UYGULAMASI         

A- ADLİ PARA CEZASI UYGULANACAK KONULAR     

B- ADLİ PARA CEZASININ UYGULANMASI  

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

3713 SAYILI KANUN’UN KAPSAMI VE HAKLARINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK OLANLAR VE İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI

I- 3713 SAYILI KANUN KAPSAMI      

II- HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK OLANLAR   

III- İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUMLAR

A- İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI            

B- İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİ        

C- İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL EDİLMESİ       

D- İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ           

 

İKİNCİ BÖLÜM

3713 SAYILI KANUN’DA İDARİ PARA CEZALARINA BAĞLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER

I- GENEL BİLGİ    

II- TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ     

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TERÖR MAĞDURU İŞÇİ İSTİHDAMI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR İLE UYGULANACAK PARA CEZALARI

I- TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ORANLARININ BELİRLENMESİ            

II- TERÖR MAĞDURU İŞÇİLERİN TEMİNİ        

III- İDARİ PARA CEZALARI                

IV- TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMI İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR                

A- TANIMLAR  

B- TERÖR MAĞDURUNUN ÇALIŞMA HAKKINI KULLANMA SÜRESİ         

C- TERÖR MAĞDURU MALÜLLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER   

D- İŞVEREN PRİM HİSSESİNİN YARISININ HAZİNECE ÖDENMESİ          

 

BEŞİNCİ KISIM

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI NEDENİYLE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI, İTİRAZ VE DAVA YOLLARI

I- ÜLKEMİZDE YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI OLGUSU           

A- KİMLER YABANCIDIR?              

B- ÜLKEMİZDE ÇALIŞAN YABANCI İŞÇİLER               

II- YABANCI ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT     

A- 4817 SAYILI KANUN ÖNCESİ DÜZENLEMELER     

B- 4817 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER          

III- 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLER HAKKINDA KANUN’A GÖRE İDARİ PARA CEZASI GEREKTİREN YÜKÜMLÜLÜKLER        

A- İZİN ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ      

B- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ        

C- FORMUN DOLDURULMASINDA UYULACAK ESASLAR         

IV- 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLER HAKKINDA KANUN’A GÖRE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI   

V- 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLER HAKKINDA KANUN’A GÖRE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİ, İTİRAZ VE MAHKEME YOLU          

A- İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİ        

B- İTİRAZ (DAVA YOLU)

C- YAZILI EMİR YOLUNA BAŞVURMA          


 

ALTINCI KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU’NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASININTARİHSEL GELİŞİMİ

I- 506 SAYILI YASA ÖNCESİ DÖNEM

II- 506 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEME         

III- 3395 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEME  

IV- 3910 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEME  

 

İKİNCİ BÖLÜM

SSK UYGULAMASINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTİRENYÜKÜMLÜLÜKLER

I- GENEL OLARAK               

II- İŞVERENİN 506 SAYILI YASA UYARINCA (AKSİNE HAREKET EDİLMESİ HALİNDE İPC GEREKTİREN) YÜKÜMLÜLÜKLERİ       

A- İŞYERİNİN KURUMA BİLDİRİLMESİ VE TESCİL İŞLEMLERİ  

1- İşyeri Kavramı     

2- İşyeri İle İlgili Örnek Yargı Kararları 

3- İşyerinin SSK’ya Bildirilmesi            

4- İşyerinin Tescil İşlemleri    

5- İşverenin İşyerini Yasal Sürede Bildirmemesi Üzerine Kurumca Re’sen Yapılacak Tescil İşlemleri        

B- SİGORTALILARIN KURUMA BİLDİRİLMESİ VE TESCİL İŞLEMLERİ      

1- Sigortalı Sayılanlar             

2- Sigortalıların Bildirilmesinin Şekli ve Süresi  

3- Sigortalıların Tescil İşlemleri             

C- PRİM BELGELERİ DÜZENLEME VE KURUMA VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ              

1- 01.05.2004 Tarihinden Önce Düzenlenen Prim Belgeleri

2- 01.05.2004 Tarihinden Sonra Düzenlenen Prim Belgeleri              

D- İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ               

E- İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN KURUM İNCELEME ELEMANLARINA İBRAZ EDİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ    

F- İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN GEÇERSİZLİK HALLERİ    

1- Kullanılmaya Başlanmadan Önce Tasdik Ettirilmesi Zorunlu Olduğu Halde Tasdiksiz Tutulmuş Defterler            

2- Kanuni Tasdik Süresi Geçtikten Sonra Tasdik Ettirilmiş Olan Defterlerin Tasdik Tarihinden Önceki Kısmı           

3- İşçilikle İlgili Bilgilerin İşlenmemiş Olduğu Tespit Edilen Defterler             

4- Sigorta Primleri Hesabına Esas Tutulan Kazançların Kesin Olarak Tespitine İmkan Vermeyecek Şekilde Usulsüz, Karışık Veya Noksan Tutulmuş Defterler               

5- Sigorta Primleri Hesabına Esas Tutulması Gereken Kazançların ve Kazançlarla İlgili Ödemelerin O Ayın Dahil Bulunduğu Hesap Dönemine Ait Defterlere İşlenmemiş Olması Halinde İse,             

6- 213 Sayılı VUK Gereğince Bilanço Esasına Göre Defter Tutulması Gerektiren İşletme Hesabı Esasına Göre Tutulmuş Defterler              

7- Ücret Ödeme Bordrosu      

8- Ücret Tediye Bordrosunun Ayrı Ayrı Düzenlenmesi       

9- Belgenin İşyeri Kayıtları İle Mutabakatı           

G- VİZİTE KAĞIDI DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ       

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SSK UYGULAMASINDA İDARİ PARA CEZALARI

I- SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZASI SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

A- İDARİ PARA CEZASI SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ       

B- SSK’DA DIŞ DENETİM               

II- İŞYERİNİN BİLDİRİLMEMESİ NEDENİYLE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI               

III- SİGORTALILARIN BİLDİRİLMEMESİ NEDENİYLE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI  

IV- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLMEMESİ NEDENİYLE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI      

A- GENEL OLARAK         

B- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE İLGİLİ OLARAK VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR               

C- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINDA FİİLİN OLUŞ TARİHİNİN TESPİTİ        

1- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kağıt Ortamında Verilmesi          

2- e-Bildirge Uygulamasında Fiilin Oluş Tarihinin Tespiti 

V- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN İŞYERİNE ASILMAMASI              

A- KAĞIT ORTAMINDA VERİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN ASILMAMASI            

B- e-BİLDİRGENİN ASILMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

VI- İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN İBRAZ EDİLMEMESİ NEDENİYLE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI   

A- GENEL OLARAK         

B- İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN MÜCBİR SEBEPLER NEDENİYLE İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE YAPILAN İŞLEMLER              

C- FİİLİN OLUŞ TARİHİNİN TESPİTİ             

VII- İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN GEÇERSİZLİĞİ NEDENİYLE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI          

A- GENEL OLARAK         

B- FİİLİN OLUŞ TARİHİNİN TESPİTİ             

VIII- VİZİTE KAĞIDININ DÜZENLENİP VERİLMEMESİ NEDENİYLE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI            

IX- YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETLER          

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SSK UYGULAMASINDA İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ YOLLARI

I- İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİ             

II- İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ

A- İLGİLİ ÜNİTEYE İTİRAZ             

1- İtiraz Dilekçesi ve İtiraz Süresi          

B- MAHKEMEYE İTİRAZ 

1- İtiraz     

2- İdare Mahkemelerince Verilen Örnek Yargı Kararları      

 

YEDİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

BAĞ-KUR, İŞSİZLİK SİGORTASI VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI UYGULAMALARINDA İDARİ PARA CEZALARI

I- BAĞ-KUR’UN TARİHÇESİ,TEŞKİLAT YAPISI               

A- BAĞ-KUR’UN TARİHÇESİ         

B- BAĞ-KUR’UN TEŞKİLAT YAPISI               

II- 1479 SAYILI KANUN’A GÖRE BAĞ-KUR’UN KAPSAMI              

A- SİGORTALI SAYILANLAR          

B- SİGORTALI SAYILMAYANLAR  

III- BAĞ-KUR KANUNU’NA GÖRE SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE BİTİŞ TARİHİ

A- SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI 

B- SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ              

IV- BAĞ-KUR MEVZUATINA GÖRE İDARİ PARA CEZASI GEREKTİREN YÜKÜMLÜLÜKLER     

V- İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI             

A- GENEL OLARAK İDARİ PARA CEZALARI 

B- İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI         

C- İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ VE DAVA YOLLARI           

1- Bağ-Kur’a İtiraz   

2- Mahkeme Yolu     

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI

I- GENEL OLARAK İŞSİZLİK SİGORTASI VE KAPSAMI 

A- GENEL OLARAK İŞSİZLİK SİGORTASI     

B- İŞSİZLİK SİGORTASININ KAPSAMI          

II- İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASINDA İDARİ PARA CEZASI GEREKTİREN YÜKÜMLÜLÜKLER   

A- İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ DÜZENLENMESİ      

B- İŞSİZLİK SİGORTASI YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN DOLAYI İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN İNDİRİM VE KESİNTİ YAPILMASI        

III- İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASINDA İDARİ PARA CEZALARI, İTİRAZ VE DAVA YOLU               

A- İDARİ PARA CEZALARI             

1- İşsizlik Sigortasına İlişkin Yükümlülükler Nedeniyle Kesinti Yapılması      

2- İşten Ayrılma Bildirgesi Düzenlenmemesi       

B- İTİRAZ VE DAVA YOLU             

C- İŞSİZLİK SİGORTASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI        

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI UYGULAMALARINDA İDARİ PARA CEZALARI

I- GENEL OLARAK ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI             

II- İDARİ PARA CEZALARI VE İTİRAZ               

A- İDARİ PARA CEZALARI             

B- İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ           

 

SEKİZİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

İDARİ PARA CEZALARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ YARGI ORGANLARI

I- GENEL BİLGİ    

II- İDARE MAHKEMELERİ   

A- KURULUŞU VE OLUŞUMU       

B- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN OLUŞUMU   

C- GÖREVLERİ               

1- Genel Olarak İdare Mahkemelerinin Görevleri 

2- İdare Mahkemelerinin Tek Hakimle Çözeceği Davalar    

3- İdare Mahkemesi Başkanlarının Görevleri       

4- İdare Mahkemesi Üyelerinin Görevleri             

III- BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ    

A- KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ           

B- GÖREVLERİ               

1- Bölge İdare Mahkemesinin Görevleri               

2- Bölge İdare Mahkemesi Başkanlarının Görevleri            

3- Bölge İdare Mahkemesi Üyelerinin Görevleri  

IV- İDARE VE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KURULAN İLLER VE YARGI ÇEVRELERİ                

A- BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VE YARGI ÇEVRELERİ          

B- İDARE MAHKEMELERİ VE YARGI ÇEVRELERİ       

V- DANIŞTAY        

A- GENEL BİLGİ              

B- GENEL OLARAK DANIŞTAY’IN GÖREVLERİ            

C- GÖREV UYUŞMAZLIĞI              

1- Görev Konusunun Mahkemece İncelenmesi  

2- Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi    

D- İDARİ YARGIDA YETKİ              

1- Genel Olarak Yetki              

2- Mahkemece Yetki İtirazının İncelenmesi          

 

İKİNCİ BÖLÜM

İDARİ DAVALAR, YÜRÜTMENİN DURDURULMASI, DAVA AÇMA SÜRELERİ VİDARİ PARA CEZASININ TARAFLARI

I- İDARİ DAVALAR               

A- TAM YARGI DAVALARI              

B- İPTAL DAVALARI       

1- Yönetsel İşlemlerin İptal Nedenleri  

2- Yönetsel İşlemin Unsurları

C- İPTAL VE TAM YARGI DAVASI İLE İLGİLİ BAZI ÖZELLİKLİ DURUMLAR               

II- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI  

A- GENEL BİLGİ              

B- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNMA GEREĞİ       

C- YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ KOŞULLARI  

D- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLERİ SONUCUNDA VERİLEN KARARLARA İTİRAZ MERCİLERİ VE İTİRAZ SÜRESİ        

E- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR    

III- DAVA AÇMA SÜRELERİ                

A- SÜRELERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR      

B- DAVA AÇMADA GENEL SÜRE  

C- ÖZEL KANUNLARDA BELİRTİLEN DAVA AÇMA SÜRELERİ  

D- ÜST MAKAMLARA BAŞVURULMASI HALİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ   

E- GÖREVLİ OLMAYAN YERE BAŞVURULMASI DURUMUNDA DAVA AÇMA SÜRESİ             

F- DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI     

G- MÜCBİR SEBEPLERİN DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ        

H- DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİNİN SONUCU           

IV- İDARİ PARA CEZASININ TARAFLARI         

A- DAVACI       

B- DAVALI       

C- DAVA EHLİYETİNİN MAHKEMECE KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALINMASI            

D- DAVANIN TARAFLARININ DEĞİŞMESİ    

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DAVA DİLEKÇESİNİN DÜZENLENMESİ

I- GENEL OLARAK DAVA DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR         

II- DAVA DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ        

A- HİTAP BÖLÜMÜ         

B- YÜRÜTMEYİ DURDURMA, DURUŞMA, KEŞİF, BİLİRKİŞİ VEYA DELİL TESPİTİ TALEPLERİ              

C- DAVACININ ADI SOYADI (VARSA UNVANI) VE ADRESİ        

1- Davacının Gerçek Kişi Olması           

2- Davacının Tüzel Kişi Olması              

3- Davacının Kanuni Temsilcisinin Olması           

D- DAVACININ VEKİLİNİN OLMASI               

E- DAVA KONUSU          

F- OLAYLAR    

G- DAVA KONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ

H- DAVA NEDENLERİ    

I- SONUÇ VE İMZA         

J- DAVA DİLEKÇELERİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUMLAR        

1- Dilekçe Sayısı ve Ekleri      

2- Dilekçelerin Posta Yolu İle Mahkemeye Gönderilmesi   

3- Birden Fazla İdari İşleme Karşı Aynı Dilekçe İle Dava Açılması    

4- Birden Fazla Davacının Müşterek Dilekçe İle Dava Açması           

5- Dilekçedeki Eksiklik ve Yanlışlıkların Sonuçları             

III- DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YERLER            


 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA DİLEKÇELERİNİN İNCELENMESİ DAVANINYÜRÜTÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI

I- DAVA DİLEKÇESİNİN KAYDI HARÇ VE POSTA ÜCRETLERİ     

II- DİLEKÇE ÜZERİNDE İLK İNCELEME VE İLK İNCELEME SONUCUNDA VERİLECEK KARARLAR      

A- DİLEKÇELER ÜZERİNDE İLK İNCELEME KONULARI             

B- İLK İNCELEME SONUCUNDA VERİLECEK KARARLAR          

III- TEBLİGAT VE CEVAP VERME       

IV- DAVANIN GÖRÜLMESİ

V- DURUŞMA        

A- DURUŞMA YAPILABİLECEK DURUMLAR

B- DURUŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR          

C- DURUŞMALI İŞLERDE KARAR VERİLMESİ             

VI- DOSYALARIN İNCELENMESİ VE KARAR   

A- DOSYALARIN İNCELENMESİ    

B- SONRADAN İBRAZ EDİLEN BELGELERİN DURUMU             

C- TARAFLARDA MEYDANA GELECEK DEĞİŞİKLİKLER            

D- TEBLİGAT YAPILAMAMASI DURUMU      

E- DAVANIN KARARA BAĞLANMASI            

F- KARARLARIN İÇERİĞİ               

G- KARARLARIN SAKLANMASI VE TEBLİĞİ 

H- KARARLARIN UYGULANMASI  

VII- KARARLARIN AÇIKLANMASI     

VIII- YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ           

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İDARE MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

I- İTİRAZ               

A- GENEL BİLGİ              

B- İTİRAZA KONU OLABİLECEK KARARLARIN NİTELİĞİ            

C- İTİRAZ YERLERİ        

D- İTİRAZ NEDENLERİ  

E- İTİRAZ BAŞVURUSU

F- İTİRAZDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ         

G- İTİRAZ SÜRESİ          

H- BÖLGE İDARE MAHKEMESİNCE İTİRAZIN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARAR BAĞLANMASI       

I- İTİRAZ DİLEKÇELERİ 

II- TEMYİZ             

A- GENEL BİLGİ              

B- TEMYİZE KONU OLABİLECEK KARARLARIN NİTELİĞİ          

C- TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR     

D- TEMYİZ YERİ             

E- TEMYİZ NEDENLERİ

F- TEMYİZ BAŞVURUSU               

G- TEMYİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ       

H- TEMYİZ SÜRESİ        

I- TEMYİZ İNCELEMESİ VE KARAR              

1- Temyiz İncelemesi               

2- Danıştay’ın Temyiz İncelemesi Sonucunda Bozma Kararını İlgili Yargı Yerine Göndermesi    

3- Temyiz İncelemesi Sonucunda Uyuşmazlığın Danıştay Tarafından Karara Bağlanması           

J- TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCUNDA VERİLEN KARARLAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM  

K- KANUN YARARINA BOZMA (TEMYİZ)     

L- TEMYİZ DİLEKÇELERİ               

III- İTİRAZ VE TEMYİZLE İLGİLİ BAZI ORTAK HÜKÜMLER           

A- İTİRAZ VE TEMYİZE KONU OLABİLECEK KARARLAR           

B- İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU OLAMAYACAK KARARLAR               

1- Nihai Kararlar      

2- Nihai Olmayan Kararlar      

IV- KARAR DÜZELTME        

A- GENEL BİLGİ              

B- DÜZELTİLMESİ İSTENEBİLECEK KARARLAR         

C- KARARIN DÜZELTİLMESİ NEDENLERİ   

D- KARAR DÜZELTMEDE SÜRE   

E- KARAR DÜZELTMEDE GÖREVLİ YARGI YERLERİ

F- DÜZELTME KARARLARINA KARŞI DÜZELTME TALEBİNDE BULUNULMASI      

G- KARAR DÜZELTME BAŞVURULARINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİNDE BULUNULMASI    

H- KARARIN DÜZELTİLMESİ TALEBİNİN İNCELENMESİ            

I- KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİ 

V- YARGILAMANIN YENİLENMESİ    

A- GENEL BİLGİ              

B- YARGILAMANIN YENİLENMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR   

C- YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE GÖREVLİ YARGI YERİ  

D- YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ          

E- YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE SÜRE             

F- YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİNDE BULUNMA         

G- YARGILAMANIN YENİLENMESİ DİLEKÇESİ            

H- YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN İNCELENMESİ VE KARAR