İÇİNDEKİLER

 

VERGİ REHBERİ

 

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER  

 

SON YILLARDA YAPILAN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ

 

I-  GÜNCEL      

A-  4842, 5024, 5035, 5228, 5281 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER          

1- 4842 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  

2- 5024 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  

3- 5035 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  

A-  GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER      

B-  KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER           

C- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER      

D- USUL KANUNLARI’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER    

E-  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER          

F-  DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER         

G- HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   

H-  DİĞER VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER     

II-        5228 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER       

A-  213 SAYILI VUK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER         

B-  6183 SAYILI AATUHK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK      

C- 3100 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 

D- 3065 SAYILI KDVK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER     

E-  4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER           

F-  193 SAYILI GVK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER        

G- 5422 SAYILI KVK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER       

H-  4842 SAYILI KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK        

I-  178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK       

J-  DİĞER DEĞİŞİKLİKLER    

K-  5281 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER    

L-  VERGİ BARIŞI KANUNU (4811 SAYILI KANUN)        

III-      EKONOMİK GÖSTERGELER VE VERGİLER         

A-  TEMEL EKONOMİK BÜYÜKLÜKLER  

B-  GELİR VERGİSİ   

1- Ticari Kazanç           

2- Vergiden Muaf Esnaf

3- Basit Usulde Ticari Kazanç Tespiti  

4- Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları     

5- Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları       

6- Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması          

7- Basit Usulden Yararlanamayanlar  

8- Büyükşehir Belediye Hudutları İçine Alınan İlçelerde Basit Usule Tabi Olmayacak Mükellefler  

9- Basit Usulde Mükellefler Beyannamelerini Ne Zaman ve Nereye Vereceklerdir? 

10-         Basit Usulde Mükellefler Beyannamelerine Neleri Ekleyeceklerdir?           

11-         Basit Usulde Mükellefler Vergileri Ne Zaman ve Nereye
Ödeyeceklerdir?
      

12-         Basit Usulde Mükelleflerin Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle
Yanıltıcı Belge Kullanması ya da Düzenlemesi
       

13-         Gerçek Usulde Ticari Kazanç 

14-         Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler       

15-         Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespitinde Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler         

16-         Yeniden Değerleme ve Finansman Gider Kısıtlama Oranları

17-         Kur Farkları ile Kredi Faizlerinin Maliyet veya Gider Yazılması Durumları  

18-         Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri  

19-         Müşterek Genel Giderler ve Amortismanların Dağıtılması   

20-         İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitimi         

21-         Özel İnşaatlar

22-         Yatırım İndirimi İstisnası      

23-         Ticari ve Zirai Kazançlarda Yatırım İndirimi İstisnası          

24-         Maliyet Bedeli Artırımı           

25-         Gayrimenkul Satış Kazançlarında Vergilendirme     

26-         Hayat Standardı Esası ve Göstergeleri         

27-         Hayat Standardı İlave Gösterge Tutarları    

IV-       ZİRAİ KAZANÇ

A-  ZİRAİ KAZANÇLARDA İSTİSNALAR           

B-  ZİRAİ KAZANÇTA VERGİLEME       

1- İşletme Büyüklüğü Ölçüleri 

a- Arazi Üzerinde Yapılan Zirai Faaliyetlerde        

b- Arazi Üzerinde Yapılmayan Zirai Faaliyetler İle Kara ve Su Avcılığında          

V- ÜCRET        

A-  İSTİSNA OLAN ÜCRETLER 

B-  GERÇEK ÜCRETLERDE İNDİRİMLER           

1- Özel Gider İndirimi  

2- Özel İndirim 

3- Sakatlık İndirimi      

4- Ücretlerde Vergi İndirimi    

C- ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ   

1- Vergi İndiriminden Yararlanabilecek Olanlar         

2- Vergi İndiriminden Yararlanabilecek Ücretliler     

3- Ücretlilerin Vergi İndirimden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar?           

4- Kurumlar Vergisi Muafiyeti Tanınan Kurumlardan Yapılan Harcamalar     

5- Ücretlilerin Vergi İndiriminden Yararlanabilmesi İçin Yapması Gerekenler         

6- İşverenlerin Yapması Gerekenler   

7- Vergi İndirimine Konu Harcamalar 

8- Vergi İndirimine Konu Olan Belgeler           

9- Vergi İndirimine Konu Olan veya Olmayan Bazı Harcamalar         

D- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR      

1- Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edenlerde Vergi İndirimi        

2- Bir Harcama Belgesinde Birden Fazla Harcama Çeşidinin Yer Alması Durumu     

3- Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan Veya Ölen Ücretlilerde Vergi İndirimi 

4- İşverenlerce, Emekli Olan, İşten Ayrılan ve Ölenlerle İlgili Olarak Yapılacak İşlemler   

5- Vergi İndiriminden Doğan Vergi Farkı İle İlgili Nasıl Bir İşlem Yapılacaktır?       

6- Vergi İndiriminden Doğan Vergi Farkının Muhtasar Beyanname İle Beyanı          

7- İşveren Değiştiren Ücretlilerde Vergi İndirimi Bildirimi    

8- Ücretini Yabancı Bir Memleketteki İşverenden Alan Ücretlilerde Vergi İndirimi  

9- 31 Aralık veya Daha Önceki Tarihlerde Mükellefiyeti Sona Eren İşverenler Yanında Çalışmış Olan Ücretlilerde Vergi İndirimi  

10-         Vergi İndirimi Nedeniyle Tevkif Suretiyle Kesilerek Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler    

E-  EMEKLİLERDE VERGİ İADESİ        

1- Emeklilere Vergi İadesi Kapsamında Vergi İadesi Uygulamasından Yararlanacak Olanlar          

2- Emeklilerde Vergi İadesinin Konusuna Giren Mal ve Hizmet Alımları        

3- Özellik Arzeden Hususlar    

a- İkamet Edilen Konuta Ait Kira Bedelinin % 20’sinin Vergi İadesine Konu Harcama Olarak Nazara Alınabilmesi        

b- Otomobil, Motorlu Bisiklet, Deniz Araçları İçin Yapılan Giderler           

c-  Dayanıklı Tüketim Malları Alımları         

d- Gayrimenkul Alımları ve Binaların Bakım ve Onarım Giderleri 

e- Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kurumlardan Yapılan Mal ve Hizmet Alımları           

f-  Emeklilerde Vergi İadesine Konu Mal ve Hizmet Alımları         

g- Emeklilerde Vergi İadesi Dönemi           

h- Emeklilerde Vergi İadesi Oranı  

4- Emeklilerde Vergi İadesinde Net Gelir ve Ödeme Şekli     

5- Banka Şubeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Hangi İşlemler Yapılacaktır?  

6- Özel Emekli Sandıklarından Aylık Alan Hak Sahiplerine İlişkin Vergi İadesi Nasıl Yapılacaktır? 

7- Hak Sahibinin Ölümü Halinde Yapılacak İşlemler   

8- Emekli İkramiyeleri Avans Ödemesine Konu Edilecek midir?       

9- Yurt Dışında Bulunan Emeklilerde Vergi İadesi      

10-         Yabancı Ülkelerde Bulunan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aylık Alanlarda Vergi İadesi 

11-         Vergi İade Bildirimi Verilmemesi Durumu     

12-         Haksız Yere Vergi İadesine Sebebiyet Verilmesi Durumu    

13-         Diğer Ücretler

14-         Tevkifata Tabi Olmayan Ücretler      

VI-       SERBEST MESLEK KAZANCI     

A-  SERBEST MESLEK ERBABI SAYILANLAR     

B-  SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNA         

C- MESLEKİ GİDERLER         

VII-      GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI          

A-  GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI

B-  EMSAL KİRA BEDELİ ESASI          

C- GAYRİMENKUL GELİRİ İÇİN BEYANNAME VERECEK OLANLAR           

D- SADECE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINI BEYAN EDECEK OLANLAR           

E-  YURT DIŞINDA ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZ HANGİ DURUMDA BEYANNAME VERECEK?        

F-  BEYANNAME NE ZAMAN VE NEREYE VERİLECEK?     

G- BEYANNAMENİN DOLDURULMASINDA PARA BİRİMİ OLARAK YENİ TÜRK LİRASI ESAS ALINACAKTIR!  

H-  VERGİ NE ZAMAN, NEREYE ÖDENECEK?     

I-  KİRA GELİRİ ELDE EDİLDİĞİ HALDE BEYANNAME VERİLMEZ VEYA EKSİK BEYAN EDİLİRSE NE OLUR? 

İ-  KİRA GELİRİNDEN İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER     

J-  GERÇEK VEYA GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ DURUMUNDA İNDİRİLECEK GİDERLER NELERDİR?    

1- Gerçek Gider Yönteminin Seçilmesi Durumunda    

2- Götürü Gider Yönteminin Seçilmesi Durumunda Gider İndirimi Nasıl Yapılır?       

K-  KİRA GELİRLERİNE İSTİSNA NASIL UYGULANACAK?           

VIII- MENKUL SERMAYE İRADI           

A-  MSİ İSTİSNASI    

B-  VERGİ ALACAĞI  

C- MSİ SAYILMAYAN HALLER 

D- MSİ’NIN VERGİLENDİRİLMESİ (2004 YILI İRATLARI İÇİN)   

1- Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları       

2- Belirli Bir Tutarı Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları           

3- 2004 Yılı İçin 750 Milyon Liralık (750 YTL) Tutarı Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları      

4- İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları       

5- Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması          

6- Kâr Paylarının Vergilendirilmesi ve Beyanı Nasıl Olacaktır?          

7- Kimler Beyanname Verecek?          

8- Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımız Hangi Durumda Beyanname Verecek?     

9- Aile Bireylerinin Elde Ettiği Menkul Sermaye İratlarının Beyanı Nasıl Olacak?     

10-         Beyanname Ne Zaman ve Nereye Verilecek?           

11-         Kesilen Vergilerin Mahsubu Nasıl Yapılacak?

12-         Beyannamenin Doldurulmasında Para Birimi Olarak Yeni Türk Lirası Esas Alınacaktır      

13-         Vergi Ne Zaman ve Nereye Ödenecek?         

14- Konuya İlişkin Örnekler     

15- 5281 Sayılı Kanunla 01.01.2006 Tarihinden İtibaren GVK’ya Geçici 67. Madde Eklenmiştir       

IX-       DİĞER KAZANÇ VE İRAT          

A-  DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI          

1- Safi Değer Artışı      

B-  ARIZİ KAZANÇLAR          

X- GELİRİN TOPLANMASI VE YILLIK BEYANNAME      

A-  TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER     

B-  BEYANNAMEYE DAHİL EDİLECEK GELİRLER

C- BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYECEK GELİRLER      

D- DAR MÜKELLEFİYETTE      

XI-       GELİR VERGİSİ TEVKİFATI VE NİSPETLERİ    

XII-      GELİR VERGİSİ TARİFELERİ   

XIII-GELİRDEN İNDİRİLECEK KALEMLER        

XIV-GEÇİCİ VERGİ VE ORANLARI        

XV- KURUMLAR VERGİSİ         

A-  KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ    

B-  KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARI

C- KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 

D- KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER   

E-  GİDER İNDİRİMİ KISITLAMASI     

F-  TEVKİFAT YOLUYLA ALINAN KURUMLAR VERGİSİ    

G- KÂR DAĞITIMINA UYGULANACAK STOPAJ  

H-  İSTİSNA VE İNDİRİMLERİN DÖNEM KARINDAN İNDİRİLMESİ           

I-  KURUMLAR VERGİSİ VE NİSPETİ   

J-  FON PAYI

K-  NORMAL KURUM KAZANÇLARINDA VERGİLEME       

L-  SINIRSIZ OLARAK KAZANÇTAN İNDİRİLEBİLECEK BAĞIŞLAR         

M- GELİR, KURUMLAR VEYA GEÇİCİ VERGİ MATRAHLARININ TESPİTİNDE GİDER KAYDEDİLEBİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN TABLO        

N-  KURUMLAR VERGİSİ VE STOPAJ GELİR VERGİSİ YÜKÜ (2005 ÖNCESİ)         

O- KURUMLAR VERGİSİ VE KAR DAĞITIMI (2005 ÖNCESİ)      

P-  YILLARA GÖRE MÜKELLEFLERİN VERGİ YÜKÜ          

XVI- KATMA DEĞER VERGİSİ  

A-  KDV’NİN KONUSUNA GİREN İŞLEMLER       

C- KDV’Yİ DOĞURAN OLAY   

1- Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi  

2- Mal ve Hizmet İhracında KDV İstisnası       

3- İhracat Teslimi ve Yurtdışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler          

4- KDV İadesi Esasları 

5- Teminat ve İnceleme Raporu Aranılmadan KDV İadesi Yapma Sınırı        

6- Teminat Oranı %4 Olarak Uygulanacak Mükellefler          

7- Teminat Oranı %8 Olarak Uygulanacak Mükellefler          

8- İade Talepleri Özel Esaslara Göre Yerine Getirilecek Mükellefler 

9- Genel Esaslara Dönüş          

10-         KDV’de Müteselsil Sorumluluk           

11-         Olumlu Rapor 

12-         KDV Genel Oranları    

13-         KDV Oranları   

14-         Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar          

15-         İndirilecek KDV          

16-         İndirilemeyen KDV     

17-         İç Yüzde İle KDV Hesaplama 

18-         Beyanname Verme Zamanı    

19-         Verginin Ödenmesi     

XVII- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

XVIII- VERGİ USUL KANUNU   

A-  RE’SEN VERGİ TARHI       

B-  TAHAKKUKTAN VAZGEÇME           

C- DEFTER TUTMA, TASDİK VE HADLERİ        

1- Sınıfa Geçiş İçin Hadler (VUK. Md. 177)      

2- Fatura Verme Mecburiyetinde Had 

3- Tahsilat ve Ödemelerin Banka ve ÖFK’lar Aracılığı ile Yapmada Had        

D- DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ     

1- Maliyet Bedeli          

2- Borsa Rayici 

3- Tasarruf Değeri       

4- Mukayyet Değer      

5- İtibari Değer

6- Rayiç Bedel  

7- Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti          

8- Vergi Değeri 

9- İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme   

10-         Servetleri Değerleme

11-         Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme 

12-         Dönem sonu Envanter ve Değerleme İşlemlerinde Dikkat Edilecek Konular          

13-         Reeskont Hesaplaması          

14-         Reeskont ve Avans İşlemlerindeki İskonto ve Faiz Oranları           

15-         Emsal Kira Bedeli       

16-         Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Yıl Sonu Değerlemelerinde Esas Alınacak Kur Değerleri      

17-         Yeniden Değerleme (YD)       

18-         Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oranı 

19-         Amortismana Tabi Tutma ve Hadler 

20-         Amortisman Nispetleri           

21-         Eski Amortisman Nispetleri Aşağıda Yer Almaktadır           

22-         Değersiz Alacaklar    

23-         Şüpheli Alacaklar       

24-         Vazgeçilen Alacaklar 

25-         Sermayenin İtfası      

26-         İlk Tesis ve Taazzuv Giderlerinin ve Peştamallıkların İtfası           

27-         Özel Maliyet Bedellerinin İtfası         

28-         Vergi Cezaları

a- Küçüklerin ve Kısıtlıların Ceza Muhatabı Olmadığı Haller          

b- Tüzel Kişilerin Sorumluluğu        

c-  Muhtelif Vergi Zıyaına Sebebiyet Verilmesi       

d- Muhtelif Cezayı İstilzam Etme    

e- Fiil Ayrılığı          

f-  Tekerrür  

g- Suçlarda Birleşme           

h- Vergi Ziyaı           

29-         En Az Ceza Haddi       

30-         Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası    

31-         Usulsüzlük Cezaları   

32-         Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları    

a- I. Derece Usulsüzlükler  

b- II. Derece Usulsüzlükler 

33-         Özel Usulsüzlükler ve Cezaları          

a- Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil ve Usul Hükümlerine Uyulmaması        

34-         İşyeri Kapatma Cezası           

35-         Damga Vergisinde Özel Usulsüzlük Cezası    

36-         Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 ve Mükerrer 257. Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza 

37-         Kaçakçılık Suçları ve Cezaları           

38-         İştirak

39-         Vergi Cezalarının Kalkma Halleri       

a- Yanılma Hali        

b- Pişmanlık ve Islah          

c-  Ölüm Hali 

d- Mücbir Sebepler  

e- Zamanaşımı        

40-         Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme    

41-         Uzlaşma         

42-         Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları       

a- İl Uzlaşma Komisyonları 

b- İlçe Uzlaşma Komisyonları         

c-  İl Uzlaşma Komisyonları 

d- İlçe Uzlaşma Komisyonları         

43-         Vergi Yargısı  

44-         İdarece Danıştay’da Temyize Gitme Sınırı   

XIX- DİĞER KANUNLAR           

A-  TECİL FAİZİ ORANLARI    

B-  GECİKME FAİZİ   

C- FAZLA VEYA YERSİZ TAHSİL EDİLEN VEYA İADESİ GEREKEN VERGİLER İÇİN MÜKELLEFE ÖDENECEK FAİZ      

D- VERGİ İADESİ VE ORANLARI        

E-  GECİKME ZAMMI NİSPETLERİ       

1- Aylık Esasa Göre Gecikme Zammının Hesaplanması          

2- Günlük Esasa Göre Gecikme Zammının Hesaplanması       

a- Günlük Gecikme Zammı Oranının Belirlenmesi  

b- Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar  

c-  Yurt Dışına Çıkış Yasağı Gerektiren Borç Miktarı           

d- Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin     

e- Emlak Vergisi Oranları    

f-  Memur Maaş Göstergeleri           

g- Aile, Çocuk, Doğum ve Ölüm Yardımı     

h- Harcırahlar          

ı-  Gelir Vergisinden İstisna Harcırahlar    

j-  Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri          

k- Veraset ve İntikal Vergisi Oranları        

l-  Harçlar    

3- Damga Vergisi         

4- Değerli Kağıtlar       

5- Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı    

6- Eğitime Katkı Payı   

7- En Son 5035 Sayılı Kanun’un 43. Maddesi İle Eğitime Katkı Payında Aşağıdaki Şekilde Değişiklikler Yapılmıştır   

8- Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi       

a- Özel İletişim Vergisi: (5228 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik) 

b- Gider Vergileri Kanunu’nun 39. Maddesinin Yeni Şekli  

c-  Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nca Yayımlanan Gider Vergileri Sirküleri          

9- Özel İletişim Vergisinin Kapsamı    

a- Özel İletişim Vergisinin Konusu  

b- Özel İletişim Vergisinin Mükellefi           

c-  Özel İletişim Vergisinin Uygulamasına İlişkin Açıklamalar       

d- Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi    

e- Özel İletişim Vergisinin Beyan Edilmesi ve Ödenmesi   

f-  2005 Yılı İçin Özel İletişim Vergisinde Uygulanacak Maktu Vergi Tutarı          

g- Özel İletişim Vergisi Giderleştirilemez  

10-         Şans Oyunları Vergisi

11-         Çevre Temizlik Vergisi           

12-         Motorlu Taşıtlar Vergisi         

13-         Asgari Ücret Tutarları

a- 16 Yaşını Doldurmuş İşçiler İçin Brüt    

b- 16 Yaşını Doldurmamış İşçiler İçin Brüt

14-         SSK Primleri   

15-         İşsizlik Primi  

16- İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Süreleri

17- SSK’ya Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları      

18- Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları       

19- İş Kanunu’na Göre 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olanlar         

20- Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti      

21- SSK Prim Ödemesinde Tavan ve Taban Ücretler  

22- SSK’lıların Emekli Olma Şartları    

23- İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası

24-         Olağanüstü Hal Bölgesinde (OHB) ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (KÖY) İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşviki

a- Teşvikten Yararlanacak iller      

b- Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası        

c-  Çalışanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenmesi    

d- Sigorta Primi İşveren Payları     

e- Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi      

25-         Karapara Aklama       

26-         Karapara Aklama Suçu          

a- Karapara Aklanması Suçunda Ceza        

b- Zamanaşımı        

c-  Tedbir Konulması

XX-       PRATİK BİLGİLER        

A-  VERGİ BEYANNAMELERİNİ VERME VE VERGİLERİ ÖDEME ZAMANLARI           

B-  VERGİ TÜRÜ KODLARI     

XXI- TEKDÜZEN HESAP PLANI

A-  TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ      

B-  HESAP PLANI       

C- RASYOLAR          

1- Net Bugünkü Değer Hesaplama Formülleri 

2- Rasyo Analizleri       

3- Likidite Rasyoları     

4- Mali Rasyolar           

5- Faaliyet Rasyoları   

6- Kârlılık Rasyoları     

D- GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 

E-  KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER

F-  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ         

G- BEYANNAMELERİ İMZALATMA ZORUNLULUĞU OLMAYANLAR 

H-  VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKULLERLE ÖDENMESİ

     UYGULAMASI       

1- 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 45. Maddesi         

2- 5234 Sayılı Kanunla 01.01.2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yapılan Değişiklikler   

3- Uygulamadan Faydalanacak Kuruluşlar Nelerdir? 

4- Uygulamadan Faydalanacak Mükellefler İçin Başvuru Şekli Nasıl Olacaktır?       

5- Vergi Dairesince Uygulama Kapsamında Yapılacak İşlemler Nelerdir?     

6- Taşınmazın Kıymet Takdiri Nasıl Yapılacaktır?      

7- Taşınmaz Mallara İhtiyaç Duyulması Gerekli Midir?          

8- Çok Zor Durum Hali Nasıl Tespit Edilecektir?         

a- İnceleme Yapılacaktır    

b- Rasyolardan Faydalanılacaktır  

c-  Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerde Uygulanacak Rasyo 

d- Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler Haricindekilerde Uygulanacak Rasyo 

e- Uygulamada Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler Nelerdir?    

f-  Taşınmazların Hazine Adına Tescili ve Borçların Terkini Nasıl Yapılacaktır?   

g- Taşınmazların Tescil Ettirilmesi 

h- Borçların Terkin Edilmesi           

ı-  Uygulamanın KDV Boyutu           

9- Kısa Vadeli Alacaklar Hakkında Bilgi          

 10-        Kısa Vadeli Borçlar Hakkında Bilgi    

 11-        Banka/ÖFK Bilgileri   

I-  SM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ        

1- 2005 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi           

2- YMM’lerin Tasdik ve Rapor Düzenleme Hadleri      

3- YMM Rapor Tasdik Hadleri   

4- Asgari Sermaye ve Artırım için Son Tarihler          

5- YMM Karşıt İnceleme Tutanak Sınırları       

6- ABC Formu ile Fatura Bildirim Sınırı           

İ-  YENİ TÜRK LİRASI (YTL) VE YENİ TÜRK KURUŞU (YKR)
UYGULAMASI
       

XXII- YIL SONU İTİBARİYLE YAPILACAK İŞLEMLER    

A-  MUHASEBE KAYIT DÜZENİ YÖNÜNDEN YAPILACAK İŞLEMLER          

B-  BEYANNAME, BELGE VE BİLDİRİM DÜZENİ İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER 

1- Beyanname ve Belge Düzenine İlişkin İşlemler     

2- Bildirimlere İlişkin İşlemler

3- Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin İşlemler           

4- 01.01.2005 Tarihinden Sonra Yapılacak İşlemler  

a- Muhasebe-Kayıt Düzeni ile İlgili Yapılacak İşlemler     

b- Beyanname, Belge ve Bildirim Düzeni ile İlgili Yapılacak İşlemler       

C- YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ İŞLEMLERİNDE DİĞER VERGİSEL UYGULAMALAR          

XXIII- BAZI KAVRAMLARIN PRATİK VERGİ SÖZLÜĞÜ