VERGİ HUKUKU

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ  

İÇİNDEKİLER      

 

 

I. BÖLÜM

 

VERGİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

 

I-    VERGİ HUKUKUNUN KONUSU  

A-   HUKUK KAVRAMI    

B-   VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI             

C-  VERGİ HUKUKUNUN TANIMI

D-  VERGİ HUKUKUNUN GENEL HUKUK SİSTEMATİĞİ İÇİNDEKİ KONUMU        

II-  VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI          

A-   VERGİ HUKUKUNUN YASAMA ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLARI              

1-   Anayasa            

2-   Kanun

3-   Uluslararası Vergi Anlaşmaları       

B-   VERGİ HUKUKUNUN YÜRÜTME ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLARI          

1-   Kanun Hükmünde Kararname       

2-   Bakanlar Kurulu Kararları              

3-   Tüzük 

4-   Yönetmelik        

5-   Genel Tebliğ     

6-   Muktezalar (Özelge)         

7-   Sirküler             

8-   Genelgeler, Genel Yazılar

C-  VERGİ HUKUKUNUN YARGI ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLARI  

1-   Anayasa Mahkemesi Kararları        

2-   İçtihadı Birleştirme Kararları          

3-   Diğer Yargı Kararları        

III- VERGİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ              

A-   ANAYASA HUKUKU İLE İLİŞKİSİ           

B-   İDARE HUKUKU İLE İLİŞKİSİ 

C-  CEZA HUKUKU İLE İLİŞKİSİ   

D-  ULUSLAR ARASI HUKUK İLE İLİŞKİSİ  

E-   ÖZEL HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ     

IV- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI  

A-   VERGİ KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI              

B-   VERGİ KANUNLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI         

1-   Vergi Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi         

2-   Vergi Kanunlarının Yürürlükten Kalkması   

3-   Vergi Kanunlarının Geriye ve İleriye Yürümesi           

C-  VERGİ KANUNLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI         

1-   Yorum

a-   Yorum Çeşitleri          

b-   Yorum Yöntemleri     

2-   Vergi Hukukunda Kanun Boşluğu ve Takdir Yetkisi 

a-   Vergi Hukukunda Kanun Boşluğu        

b-   Vergi Hukukunda Takdir Yetkisi            

 

 

II. BÖLÜM

 

VERGİ USUL HUKUKU

 

I-    VERGİ MÜKELLEFİ VE VERGİ SORUMLUSU          

A-   MÜKELLEF              

B-   VERGİ SORUMLUSU              

1-   Vergi Kesenlerin Sorumluluğu      

a-   Gelir Vergisi Kanunu’ndaki Sorumluluk

b-   Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki Sorumluluk       

c-   Veraset ve İntikal Vergi Kanunu’ndaki Sorumluluk            

d-   Damga Vergisi Kanunu’ndaki Sorumluluk           

e-   Vergi Kesintisi Yapanların, Ödevlerini Yerine Getirmemesinin Sonuçları        

2-   Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu               

a-   Küçük ve Kısıtlıların Kanuni Temsilcilerinin Sorumluluğu

b-   Tüzel Kişilerde Temsil Organlarının Sorumluluğu               

c-   Tüzel Kişiliği Olmayan Toplulukların Sorumluluğu             

3-   Limited Şirket Ortaklarının Amme Borçlarından Sorumluluğu 

4-   Adi Ortaklığın Ortaklarının Sorumluluğu     

5-   Mirasçıların Sorumluluğu              

6-   Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu

7-   Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerle Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu   

8-   Tasfiye Memurlarının Sorumlulukları           

9-   Diğer Sorumluluklar        

C-  VERGİ EHLİYETİ VE TEMSİL 

1-   Vergi Ehliyeti    

2-   Vergi Hukukunda İradi Temsil       

D-  MÜKELLEFİYET VE SORUMLULUKLA İLGİLİ ÖZEL SÖZLEŞMELER

E-   MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK     

1-   Mükellefler Arasında Müteselsil Sorumluluk              

2-   Mükellef ile Sorumlu Arasında Müteselsil Sorumluluk             

3-   Sorumlular Arasında Müteselsil Sorumluluk              

II-  VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER 

A-   SÜRELERİN ÇEŞİTLERİ         

1-   Kanuni (Kesin) Süreler   

2-   İdari (Takdiri) Süreler      

3-   Yargısal Süreler               

B-   SÜRELERİN UZAMASI           

1-   Mücbir Sebeplerle Sürelerin Uzaması          

2-   Ölüm Sebebiyle Sürelerin Uzaması              

3-   Zor Durum Sebebiyle Süre Uzaması            

C-  SÜRELERİN HESAPLANMASI

III- VERGİYİ DOĞURAN OLAY          

A-   VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI    

B-   VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN ORTAYA ÇIKIŞI VE TANIMI  

C-  VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN ÖNEMİ VE SONUÇLARI        

D-  VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN HUKUKA VEYA GENEL AHLAKA AYKIRI OLMASI              

IV- VERGİNİN TARHI          

A-   MATRAH  

B-   NİSPET (ORAN-TARİFE)        

C-  TARH ŞEKİLLERİ    

1-   Beyana Dayanan Tarh     

2-   Karne Esasında Tarh       

3-   İkmalen Vergi Tarhı         

4-   Re’sen Vergi Tarhı           

a-   Genel Bilgi  

b-   Matrahın Re’sen Takdir ve Verginin Re’sen Tarh Edilebileceği Durumlar       

ba- Vergi Beyannamesinin Kanuni Süresi Geçtiği Halde Verilmemiş Olması             

bb- Vergi Beyannamesi Kanuni veya Ek Süreler İçinde Verilmekle Beraber Beyannamede Vergi Matrahına İlişkin Bilgilerin Gösterilmemiş Olması           

bc- Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulması Mecburi Olan Defterlerin Hepsi veya Bir Kısmı Tutulmamış veya Tasdik Ettirilmemiş Olması veya Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlara Herhangi Bir Sebeple İbraz Edilmemesi     

bd- Defter Kayıtları Bunlarla İlgili Vesikalar, Vergi Matrahının Doğru ve Kesin Olarak Tespitine İmkan Vermeyecek Derecede Noksan, Usulsüz ve Karışık Olması Dolayısıyla İhticaca Salih Bulunmaması      

be- Tutulması Zorunlu Olan Defterlerin veya Verilen Beyannamelerin Gerçek Durumu Yansıtmadığına Dair Delil Bulunması              

c-   Matrahın Re’sen Takdirinde İzlenecek Yol            

d-   Re’sen Vergi Tarhını Gerektiren Nedenlerle İkmal Yolu İle Vergi Tarhını Gerektiren Nedenin Birlikte Bulunması   

5-   Verginin İdarece Tarhı    

6-   Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Yoluyla Tarh

V-   VERGİNİN TEBLİĞİ      

A-   GENEL BİLGİ           

B-   TEBLİĞ EDİLECEK BELGELER              

C-  TEBLİĞ YAPILACAK KİŞİLER 

1-   Gerçek Kişilere Tebliğ     

2-   Tüzel Kişilere Tebliğ        

3-   Kamu Kuruluşlarına Tebliğ            

4-   Vasıtalı Tebliğ   

5-   Yabancı Ülkelerde Bulunanlara Tebliğ         

D-  TEBLİĞ YÖNTEMLERİ            

1-   Posta ile Tebliğ

2-   Memur Vasıtası ile Tebliğ

3-   Dairede ya da Komisyonda Tebliğ

4-   İlan Yolu ile Tebliğ          

a-   İlan Yolu ile Tebliğ Yapılacak Durumlar 

b-   İlan Yolu ile Tebliğin Şekli       

c-   İlanın Sonuçları         

E-   HATALI TEBLİĞLER

1-   Tebliğ Edilen Belgede Hata           

2-   Tebliğ Usulünde Hata     

VI- VERGİNİN TAHAKKUK ETMESİ  

A-   VERGİNİN TAHAKKUKU         

B-   TAHAKKUK ŞEKİLLERİ           

1-   Beyana Dayalı Tarhta Verginin Tahakkuku  

2-   Karne Esasında Verginin Tahakkuku           

3-   İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarhta Verginin Tahakkuku           

4-   Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde Tahakkuk           

VII-         VERGİNİN ÖDENMESİ VE TAHSİLİ  

A-   VERGİNİN OLAĞAN ÖDENMESİ            

1-   Ödemenin Yapılacağı Yer               

2-   Ödeme Zamanı 

a-   Normal Ödeme Zamanı             

b-   Özel Ödeme Zamanları              

ba- İkmalen, Re’sen veya İdarece Tarh Edilen Vergiler             

bb- Mükellefin Ülkeyi Terk Etmesi veya Ölmesi Hali.   

bc- Vergi Mahkemesinde Dava Açılması    

3-   Verginin Ödeme Şekilleri

a-   Genel Ödeme Şekli    

b-   Özel Ödeme Şekilleri 

B-   VERGİNİN CEBREN TAHSİLİ

1-   Cebri İcra Yolu İle Tahsil

a-   Gösterilen Teminatın Paraya Çevrilmesi ya da Kefilin Takibi            

b-   Borçlunun Borcuna Yetecek Miktardaki Malların Haczedilerek Paraya Çevrilmesi        

c-   Gerekli Şartlar Bulunduğu Takdirde Borçlunun İflası İstenir            

2-   Vadesinde Ödenmeyen Alacağa Gecikme Zammı Uygulanması               

C-  AMME ALACAĞININ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ      

1-   Teminat             

2-   İhtiyati Haciz    

3-   İhtiyati Tahakkuk             

4-   Rüçhan Hakkı   

5-   Diğer Önlemler 

D-  VERGİ ALACAĞININ TECİLİ   

1-   Tecilin Şartları  

a-   Borcun Vadesinde Ödenmesinin, Haciz Uygulamasının ya da Haczedilen Malların Paraya Çevrilmesinin Kamu Borçlusunu Çok Zor Duruma Düşürmesi             

b-   Yazılı Talepte Bulunma            

c-   Yetkili İdare ve Taktir Yetkisi   

d-   Teminat Gösterilmesi

e-   Tecil Süresi

f-    Tecil Faizi   

2-   Tecil Talebinin Reddi ve Tecil Şartlarına Uyulmaması               

a-   Tecil Talebinin Reddi               

b-   Tecil Şartlarına Uyulmaması    

VIII-        VERGİ BORCUNU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER   

A-   ZAMANAŞIMI           

1-   Genel Açıklama 

2-   Zamanaşımı Çeşitleri       

a-   Tarh Zamanaşımı       

aa- Özel Durumlar       

ab- Tarh Zamanaşımını Durduran Nedenler             

ac- Vergi Hatalarını Düzeltmede Zamanaşımı           

b-   Tahsil Zamanaşımı    

ba- Tahsil Zamanaşımını Durduran Nedenler            

bb- Tahsil Zamanaşımını Kesen Nedenler 

B-   VERGİNİN TERKİNİ

1-   Genel Açıklama 

2-   Terkin Çeşitleri 

a-   Doğal Afetler Nedeniyle Terkin              

b-   Tahsil İmkansızlığı Nedeniyle Terkin     

c-   Tahakkuktan Vazgeçme           

d-   Yargı Kararı Gereği Terkin       

C-  AF             

IX- MÜKELLEFLERİN ÖDEVLERİ    

A-   BİLDİRİMDE BULUNMA ÖDEVİ             

1-   Bildirimde Bulunma Mecburiyeti Olanlar     

2-   Bildirilmesi Gereken Hususlar       

a-   İşe Başlamanın Bildirilmesi     

b-   İş Değişikliklerinin Bildirilmesi

c-   İşi Bırakmanın Bildirilmesi       

3-   Bildirimde Bulunma Süreleri         

B-   DEFTER TUTMA ÖDEVİ         

1-   Defter Tutmaktan Maksat               

2-   Defter Tutmak Zorunda Olan Mükellefler     

3-   Defter Tutma Mecburiyeti Olmayanlar          

4-   Defterlerin Tutulmasında Hesap Dönemi     

5-   Tutulması Gereken Defterler          

a-   Ticari Kazanç ve Kurum Kazancı Sahiplerinin Tutacakları Defterler 

aa- Birinci Sınıf Tüccarların Tutacakları Defterler       

ab- İkinci Sınıf Tüccarların Tutacakları Defterler        

b-   Serbest Meslek Kazancında Tutulacak Defterler 

c-   Zirai Kazançlarda Tutulacak Defterler   

d-   Sınai Müesseselerin Tutacakları Özel Defterler    

da- İmalat Defteri         

db- Bitim İşleri Defteri  

e-   Diğer Müesseselerin Tutacakları Özel Defterler   

ea- Banka, Banker ve Sigorta Şirketlerinin Gider Vergisine  Ait Defterleri  

eb- Damga Vergisi Kayıt Defteri  

ec- Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri     

ed- Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Kayıtlar   

ee- Ambar Defteri        

6-   Defterlerin Kayıt ve Muhasebe Düzeni         

7-   Defterlerin Tasdik Düzeni               

a-   Tasdik Zorunluluğu  

b-   Tasdik Zamanı           

c-   Tasdik Makamı ve Şekli            

C-  BELGE DÜZENİNE UYMA ÖDEVİ          

1-   Kayıtların Belgelenmesi Zorunluluğu          

2-   Kullanılması Zorunlu Olan Belgeler             

a-   Fatura         

aa- Faturada Bulunması Gereken Bilgiler   

ab- Fatura Düzeni       

ac- Fatura Vermek ve Almak Zorunda Olanlar          

b-   Sevk İrsaliyesi            

c-   Perakende Satış Vesikaları      

d-   Gider Pusulası           

e-   Müstahsil Makbuzu   

f-    Serbest Meslek Makbuzu         

g-   Ücret Bordrosu         

h-   Taşıma İrsaliyesi        

ı-    Yolcu Listesi              

i-    Günlük Müşteri Listesi             

j-    Muhabere Evrakı       

k-   Reçete         

l-    Adisyon      

m-  Borç ve Alacak Senetleri          

n-   Diğer Belgeler            

o-   Vergi Karnesi             

3-   Vergi İdaresinin Defter ve Belgeler Konusundaki Düzenleme Yetkisi    

D-  DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA VE İBRAZ ÖDEVİ     

1-   Defter ve Belgeleri Muhafaza Ödevi             

2-   Defter ve Belgelerin İbraz Ödevi   

3-   Diğer Ödevler   

E-   BEYANNAME VERME VE İMZALATMA ÖDEVİ     

1-   Beyanname Verme Ödevi

a-   Beyana Dayalı Vergiler             

b-   Beyannamenin Şekli 

c-   Beyannamenin Verilme Yeri ve Zamanı 

2-   Vergi Beyannamelerinin İmzalanması ve Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporları  

a-   Beyanname İmzalatma Kapsamındaki Mükellefler               

b-   Beyanname İmzalatma Kapsamı Dışındaki Mükellefler       

c-   İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler               

d-   İmzalatma Kapsamı Dışındaki Beyannameler       

e-   Beyannamelerini İmzalatmayan Mükellefler Hakkında Yapılacak İşlemler        

f-    Beyannameleri İmzalayacak Meslek Mensupları ve Sorumlulukları   

g-   Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğun Tespiti     

ga- Denetim Elemanlarınca Yapılacak İşlem              

gb- Vergi Dairelerince Yapılacak İşlem       

h-   Beyanname İmzalatma Ücretleri ve Beyannamelerin Vergi Dairesine Verilmesi             

ı-    Tasdik Raporu Tanzim Eden Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu              

i-    Yeminli Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğun Tespiti        

F-   ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA ÖDEVİ   

X-   DEĞERLEME 

A-   DEĞERLEME KAVRAMI          

B-   DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ        

1-   Maliyet Bedeli   

2-   Borsa Rayici     

3-   Tasarruf Değeri

4-   Mukayyet Değer (Kayıtlı Değer)    

5-   İtibari Değer (Nominal Değer)       

6-   Vergi Değeri      

7-   Rayiç Bedel      

8-   Emsal Bedel ve Emsal Ücret          

C-  İKTİSADİ İŞLETMELERE DAHİL KIYMETLERİ DEĞERLEME              

1-   Gayrimenkuller 

2-   Demirbaş Eşya 

3-   Emtia  

4-   Zirai Ürünler ve Hayvanlar             

5-   Menkul Kıymetler             

6-   Yabancı Paralar

7-   Alacaklar           

8-   İlk Kuruluş Giderleri (Tesis ve Taazzuv) ve Peştamallıklar        

9-   Aktif Geçici Hesaplar       

10- Kasa Mevcudu 

11- Borçlar              

12- Tahviller            

13- Pasif Geçici Hesaplar      

14- Karşılıklar          

15- Özel Durumlar   

16- Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme 

a-   Finansal Kiralamayı Belirleyen Özellikler             

b-   Uygulama Kapsamında Yapılan Tanımlamalar     

ba- Kira Ödemeleri      

bb- Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri      

bc- Kiralamada Kullanılan Faiz Oranı         

bd- İktisadi Kıymetin Rayiç Bedeli

be- Kalan Değer          

bf-  Kiralama Süresi     

bg- Kiralamanın Başlangıcı         

c-   Finansal Kiralamada Değerleme ve Amortisman Uygulaması            

ca- Kiralayana İlişkin Hükümler  

cb- Kiracıya İlişkin Hükümler      

d-   Katma Değer Vergisi ve Teşviklerden Yararlanma               

D-  SERVETLERİ DEĞERLEME   

1-   Servetlerin İçinde Yeralan Ticari İşletmeler 

2-   Menkul Mallar ve Gemiler

3-   Hisse Senetleri ve Tahviller           

4-   Yabancı Paralar

5-   Alacak ve Borçlar             

6-   Haklar

7-   Bina ve Arazi     

8-   Emsal Bedelinin Belirlenmesinde Yetki       

E-   ENFLASYON DÜZELTMESİ   

1-   Enflasyon Düzeltmesi     

a-   Enflasyon Düzeltmesinin Tarifi ve Mahiyeti         

b-   Enflasyon Düzeltmesine Tabi Mükellefler             

c-   Enflasyon Düzeltme Şartlarının Oluşması             

d-   Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Kavramlar            

e-   Düzeltme İşleminde Esas Alınacak Tarihler          

f-    Düzeltme İşleminde Esas Alınacak Tutarlar          

g-   Düzeltme İşleminde Söz Konusu Olan Özellikli Durumlar   

h-   Amortismanlar ve İtfa Payları  

ı-    Enflasyon Düzeltme Şartlarının Yeniden Oluşması             

F-   YENİDEN DEĞERLEME ORANI             

XI- AMORTİSMAN               

A-   AMORTİSMANA TABİ OLMANIN ŞARTLARI         

B-   AMORTİSMAN TÜRLERİ        

1-   Normal Amortisman         

2-   Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman        

3-   Madenlerde Amortisman 

4-   Olağanüstü Amortisman 

C-  AMORTİSMAN ORANLARI     

D-  AMORTİSMAN SÜRESİ          

1-   Amortisman Usulünü Seçme Bakımından   

2-   Amortisman Kayıtları       

3-   Amortismana Tabi Malların Satılması           

4-   Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı             

5-   Yenileme Fonu 

E-   ALACAKLARDA AMORTİSMAN             

1-   Değersiz Alacaklar           

2-   Şüpheli Alacaklar            

3-   Vazgeçilen Alacaklar       

F-   SERMAYENİN AMORTİSMANI               

G-  PEŞTEMALLIKLAR VE ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN AMORTİSMANI          

1-   İlk Kuruluş Giderleri ve Peştamallıklar         

2-   Özel Maliyet Bedellerinin Amortismanı         

 

 

III. BÖLÜM

 

VERGİ İDARESİ

 

I-    VERGİ İDARESİNİN TEŞKİLATLANMASI 

A-   MALİYE BAKANLIĞI’NIN AMACI             

B-   MALİYE BAKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ   

C-  MALİYE BAKANLIĞI’NIN TEŞKİLATI      

1-   Ana Hizmet Birimleri        

2-   Danışma ve Denetim Birimleri        

3-   Yardımcı Birimler             

D-  VERGİ İDARESİNİN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI          

1-   Gelirler Genel Müdürlüğü               

2-   Teftiş Kurulu Başkanlığı 

3-   Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı             

4-   Kontrolör, Denetmen ve Uzman    

5-   Gelirler Bölge Müdürlüğü              

6-   Vergi İstihbarat Uzmanları             

7-   Defterdar           

a-   Vergi Daireleri            

b-   Vergi Dairesi Başkanı               

c-   Gelir Müdürlükleri     

d-   Mal Müdürlükleri       

II-  VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFLERİ DENETLEME YOLLARI              

A-   YOKLAMA 

1-   Yoklamanın Amacı           

2-   Yoklamanın Kapsamı      

3-   Yoklamaya Yetkili Olanlar               

4-   Yoklama Yöntemi             

B-   İNCELEME               

1-   Vergi İncelemesinin Amacı             

2-   İnceleme Yapmaya Yetkili Olanlar 

3-   Haklarında Vergi İncelemesi Yapılacak Olanlar          

4-   Vergi İncelemesinin Yapılma Zamanı           

5-   İncelemenin Yapılacağı Yer           

6-   İnceleme Sırasında Uyulacak Esaslar          

7-   İnceleme Raporu             

C-  ARAMA     

1-   Arama Kavramı 

2-   Aramanın Yapılabileceği Durumlar

3-   Arama Yöntemi 

4-   Kayıtların Yeniden İşlenmesi         

D-  BİLGİ TOPLAMA      

1-   Talep Üzerine Bilgi Verme              

2-   Sürekli Bilgi Verme          

a-   Ölüm Olaylarını ve İntikalleri Bildirecek Olanlar   

b-   Vergi İstihbarat Arşivine Bilgi Gönderecek Olanlar            

 

 

IV. BÖLÜM

 

VERGİ CEZA HUKUKU

 

I-    CEZA HUKUKUNDA SUÇ VE CEZA           

II-  VERGİ SUÇ VE CEZALARININ ÇEŞİTLERİ              

A-   İDARİ VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI  

1-   Vergi Ziyaı (Kaybı) Suçu ve Cezası              

a-   Vergi Ziyaı  

b-   Vergi Ziyaı Suçu        

c-   Vergi Ziyaı Cezası     

ca- Vergi Ziyaına Kaçakçılık Suçu Sayılan Fillerle Sebebiyet Verilmesi veya Bu Fiillerle İştirak Hallerinde Kesilecek Ceza      

cb- Kendiliğinden Verilen Vergi Beyannameleri İçin Kesilecek Vergi Ziyaı Cezası     

2-   Usulsüzlük Cezaları         

a-   Usulsüzlüğün Tanımı               

b-   Usulsüzlük Türleri ve Cezaları 

ba- Genel Usulsüzlük Cezası       

bb- Özel Usulsüzlük Cezası         

B-   ADLİ VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI    

1-   Kaçakçılık Suçu               

a-   6 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası Gerektiren Fiiller          

b-   18 Aydan 3 Yıla Kadar Ağır Hapis Cezası Gerektiren Fiiller

c-   Kaçakçılık Suçuna İştirak        

2-   Vergi Gizliliğini Bozma Suçu         

3-   Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu       

C-  VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN ORTAK KURALLAR               

1-   Tek Bir Fiil İle Birden Fazla Suç İşlenmesi  

a-   Tek Fiil İle Farklı Vergilere Ait  Suç İşlenmesi      

b-   Tek Fiil İle Aynı Vergi Açısından  Suç İşlenmesi  

2-   Fiil Ayrılığı         

3-   Tekrarlanma (Tekerrür)    

4-   Suçlarda Birleşme (İçtima)            

III- VERGİ CEZALARININ KESİLMESİ, ÖDENMESİ VE KALKMASI           

A-   VERGİ CEZALARININ KESİLMESİ         

B-   KAÇAKÇILIK SUÇLARININ TAKİP USULÜ            

C-  CEZALARIN ÖDENMESİ         

D-  CEZALARIN KALKMASI          

1-   Yanılma             

2-   Pişmanlık ve Islah           

3-   Ölüm  

4-   Mücbir Sebepler              

5-   Zamanaşımı      

6-   Vergi Cezalarında Hata Düzeltme  

7-   Cezaların İndirimi            

8-   Uzlaşma             

9-   Af        

 

 

V. BÖLÜM

 

VERGİ YARGILAMA HUKUKU

 

I-    GENEL BİLGİ

II-  VERGİ YARGISINDA İDARİ ÇÖZÜMLER   

A-   VERGİ HATALARINI DÜZELTME           

1-   Hesap Hataları  

a-   Matrah Hataları          

b-   Vergi Miktarındaki Hatalar       

c-   Verginin Mükerrer Olması        

2-   Vergilendirme Hataları    

a-   Mükellefin Şahsında Hata        

b-   Mükellefiyette Hata   

c-   Mevzuda (Konuda) Hata          

d-   Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde Hata    

3-   Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması             

B-   UZLAŞMA 

1-   Tarhiyat Sonrası Uzlaşma              

a-   Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı             

b-   Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Şartları          

c-   Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili             

d-   Tarhiyat Sonrası Komisyonların Yetkileri             

e-   Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebi            

f-    Uzlaşma Talebinin İncelenmesi ve Görüşmelerinin Yapılması           

g-   Uzlaşma Sonuçları    

ga- Uzlaşmanın Kesinliği             

gb- Uzlaşma ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açma   

gc- Uzlaşma ve Cezalarda İndirme             

gd- Ödeme Zamanı     

C-  TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA              

1-   Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Konusu  ve Kapsamı     

2-   Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Şartları            

3-   Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonların Teşkili         

a-   Merkez İnceleme Elemanlarınca Yapılacak İncelemelerde Komisyonların Teşkili           

b-   Mahalli İnceleme Elemanlarınca Yapılacak İncelemelerde Komisyonların Teşkili           

4-   Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi     

5-   Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talep Süresi         

6-   Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Gününün Tespiti ve Uzlaşmaya Davet             

7-   Uzlaşma Davetine Uyulmaması      

8-   Tarhedilecek Verginin Uzlaşma Komisyonuna ve Mükellefe Bildirilmesi

9-   Uzlaşma Komisyonunun Toplanması           

10- Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi            

11- Uzlaşmanın Kesinliği ve Dava Konusu Edilemeyeceği             

12- Tarhiyattan Sonra Uzlaşma Yapılamayacak Haller     

13- Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada Ödeme Zamanı 

III- VERGİ YARGISI            

A-   GENEL BİLGİ           

B-   VERGİ YARGISININ FONKSİYONLARI  

1-   Vergi İhtilaflarını Çözümleme Fonksiyonu  

2-   Vergilemede Güvenlik Sağlama Fonksiyonu              

3-   Tanzim Fonksiyonu         

C-  TÜRKİYE’DE VERGİ YARGISI

1-   Vergi Yargı Organlarının Kuruluş ve Görevleri           

a-   Vergi Mahkemeleri    

b-   Bölge İdare Mahkemeleri         

c-   Danıştay     

2-   Vergi Yargılama Usulü    

a-   Vergi Davasının Konusu         

b-   Dava Açmaya Yetkili Olanlar    

c-   Dava Açma Süresi     

d-   Yetkili Vergi Mahkemesi           

e-   Dava Dilekçesi           

f-    Dava Açılmasının Sonuçları    

g-   Vergi Davasının Görülmesi      

h-   Vergi Yargısında Kanıtlama     

ı-    Kararların Sonuçları  

3-   Kararlara Karşı Başvuru Yolları     

a-   İtiraz            

b-   Temyiz         

c-   Kanun Yararına Bozma            

d-   Yargılamanın Yenilenmesi       

e-   Kararın Düzeltilmesi  

KAYNAKÇA