ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İÇİNDEKİLER

İçindekiler     

Bibliyografya

Kısaltmalar Cetveli  

Giriş   

 

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

ANLAŞMAZLIK, UYUŞMAZLIK VE MÜZAKERE

 

§1. GENEL OLARAK ANLAŞMAZLIK, TALEP VE UYUŞMAZLIK KAVRAMLARI       

    A) Anlaşmazlık Kavramı     

    B) Talep ve Uyuşmazlık Kavramları

         I- Uyuşmazlık Nedir?     

         II- Uyuşmazlık Çözümü ve Uyuşmazlık Yönetimi           

    C) Anlaşmazlık Yönetimi ve Anlaşmazlık Çözüm Usulleri    

§ 2. MÜZAKERE     

    A) Müzakerenin Tanımı ve Özellikleri          

       I- Müzakerenin Tanımı     

       II- Müzakerenin Özellikleri ve İşleyişi       

    B) Müzakere Teorileri         

       I- Sorun Çözücü Yaklaşım           

       II- Rekabetçi Yaklaşım    

    C) Tarafsız Müzakerecilerin İşlevleri  

 

 

İKİNCİ  BÖLÜM

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

 

§ 3.GENEL OLARAK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ         

  A) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Tanımı ve Özellikleri    

  B) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yargıya Bir Alternatif midir?         

            C) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünde Kapsam Sorunu

         I- Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Tahkim     

         II- Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk (Uzlaştırma)           

         III- Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Kapsamına  
 Giren Karma Usuller

  D) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Hukuk Dogmatiği İçindeki Yeri 

  E) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Görüşler ve  Düşünce Yapısı   

  F) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Doğuşu ve Gelişimi      

         I-    Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Doğuşu ve Adalete  
 Ulaşma   Hareketi    

         II-  Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Tarihçesi ve
               Gelişimi        

         III- Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Hukuk  Sistemleri
 İçindeki Geleceği     

  G) Devlet sistemleri, Usul Hukuku Sistemleri ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü         

         I-  Genel Olarak Devlet Sistemleri ile Usul Hukuku  Sistemlerinin Sınıflandırılması          

         II- Devlet Sistemleriyle Usul Hukuku Sistemlerinin Alternatif
  Uyuşmazlık Çözümüyle Olan İlişkisi  

 

 

§ 4. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ       

    A) Alternatif Uyuşmazlık Çözümüne Yönelme İsteği

    B) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Yararları        

         I-            Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Masraflardan

              Tasarruf Sağlar         

         II- Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Zamandan

               Tasarruf Sağlar         

         III-Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uyuşmazlığın Konusu  Hakkında Uzman Kişilerce İnceleme Yapılmasını

              Sağlar           

         IV- Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Tarafların Uyuşmazlık  
 Çözüm Sürecine  Doğrudan Katılımını ve Çözüm Süreci
 Üzerinde Tarafların Egemenliğini Sağlar       

         V-  Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Esnek ve Ilımlı

               Çözümler Sağlar      

         VI- Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Gizlilik Sağlar           

         VII-Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Menfaatler Üzerinde   
 Yoğunlaşmayı Sağlar           

         VIII-Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Tarafların Mahkemede
   Kısa Süre İçinde Uzlaşmalarını Sağlar        

         IX- Alternatif Uyuşmazlık Çözümü İşletmecilerin Uyuşmazlı
 Hakkında Ön  İncelemede Bulunmalarını Sağlar       

         X- Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uyuşmazlığın Her İki Tarafının da Kazançlı Çıkacağı Bir Sonucun Doğumuna Öncülük Eder           

         XI- Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yargılamaya Hazırlık
   Yapılmasını Sağlar    

         XII-Alternatif Uyuşmazlık Çözümü İşletmelerin Amirlerince
    Yapılacak Eleştirilere Karşı Koruma Sağlar 

         XIII-Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Ticarî İlişkilerin   
     Korunmasını Sağlar

         XIV-Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Hak Arama Hürriyetini
     Kısıtlamaz  

  C) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Yararlarının Arabuluculuk

       Açısından Değerlendirilmesi         

   D) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Önündeki Engeller      

       I-              Önemli Hukuki Konular          

       II-      Güven Konusundaki Önemli Tereddütler    

       III-    Tarafların Malî Durumlarındaki Eşitsizlikler 

       IV-    Uyuşmazlığın Taraflarında Birden Fazla Kişinin
     Bulunması  

       V-     Büyük Miktarlı Olayları Konu Alan Davalar           

       VI-    Hukuk Danışmanlarının Muhalefeti  

       VII-   Zayıf Olmanın Belirtisi        

       VIII-  Gizli Bilgi ve Belgelerin Açıklanması

       IX-    Hasım Taraflarca Gelecekte Yapılabilecek Taleplere
     Cesaret Vermesi    

X-           Hasım Tarafı Alternatif Uyuşmazlık Çözümüne Başvurma
     Konusunda  İkna Edebilme

       XI-    Hasım Tarafça Kötüye Kullanılma Olasılığı 

    E) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünde Yetki 

    F) Uygulamada Alternatif Uyuşmazlık Çözümü        

    G) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Dava Yönetimiyle

          İlişkisi    

   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ARABULUCULUK

§ 5. GENEL OLARAK ARABULUCULUK         

   A) Arabuluculuğun Tanımı    

   B) Uyuşmazlık Çözümünde Arabuluculuğun Tercih Edilmesinin
 Nedenleri

   C) Arabuluculuğun Temel İlkeleri     

        I-   Bir Arabulucunun Kullanılması           

        II-  Arabulucunun Tarafsızlığı      

        III- Bağlayıcı Bir Karar Verme Yetkisinin Bulunmaması  

        IV- Arabulucunun Yetkisinin Taraflardan Kaynaklanması

        V- Arabuluculukta Karşılıklı Anlaşmaya Dayalı Bir Çözümün
  Esas Olması  

        VI- Arabuluculukta Uyuşmazlığın Çözümünün
  Amaçlanması 

        VII-Arabuluculukta Uyuşmazlığın Çözümünün
   Kolaylaştırılması       

        VIII-Arabuluculukta Güvenli Bir Müzakere Ortamının  
    Hazırlanması

        IX- Arabuluculukta Tarafların Yetkisi      

        X-  Arabuluculukta Gizlilik          

        XI- Arabuluculukta Taraflara Bağımsız Tavsiyelerde  
   Bulunulamaması       

        XII- Arabuluculukta Anlaşmazlığın Kontrol Altına
    Alınması      

  D) Arabuluculuğun Uygun Kullanım Koşulları

        I-             Sürekli İlişkiler

        II- Tek Seferlik (Ani) İşler          

        III- Çevre Hukuku, Normatif Düzenlemeler ve Kamu
   Politikası ile İlgili Uyuşmazlıklar        

        IV- Küçük Miktarlı Talepler       

        V-  Karmaşık ve Çok Taraflı Davalar     

       E) Bir Davanın Arabuluculukla Çözülmesi, Yasal Hakların   Uygulanmasıyla  Uyumlu mudur?      

§ 6. ARABULUCULUĞUN GELİŞİMİ VE ARABULUCULUK ÇEŞİTLERİ     

   A) Arabuluculuğun Gelişimi,  Geleneksel   Arabuluculuk ve
  Modern  Arabuluculuk   

   B)     Yargısal Arabuluculuk 

       I- Alman Medenî Usul Hukukunda Arabuluculuğun Gelişimi ve Yargısal Arabuluculuk       

       II- Amerikan Usul Hukukunda Yargısal Arabuluculuk Olarak Duruşma Öncesi Müzakere           

   C) Arabuluculuk Çeşitlerinin Ortak Özellikleri          

§ 7. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE MODERN ARABULUCULUĞUN  İŞLEYİŞİ   

  A) Arabuluculuk Usulünün Aşamaları

       I- Arabuluculuk Öncesi Aşama    

1) Arabuluculuğun Başlatılması ve Tarafların Karşılıklı Rızaları 

2) Arabuluculuğun Önündeki Engellerin Aşılması         

3) Arabuluculuk Oturumuna Hazırlanılması      

       II- Arabuluculuk Aşaması

1) Açılış Oturumu        

2) Özel Oturumlar       

3) Ortak Oturumlar     

4) Arabuluculuğun Sonu          

       III- Arabuluculuk Sonrası Aşama 

  B) Arabulucunun Üstlendiği Çeşitli Görevler  

       I- Müzakereler İçin Ortam Oluşturmak   

       II- Müzakereleri Yumuşatmak (Yatıştırmak)        

       III- Duygu ve Düşüncelerin Açıklanmasını Kolaylaştırmak

            IV- İletişim Aracı Olarak Çalışmak, Tercümanlık Yapmak      

      V- Kolaylaştırıcılık           

       VI- Danışmanlık   

       VII-Gerçekliğin Temsilcisi

            VIII- Başkalarının Kusurunun Üstlenilmesi      

       IX-Anlaşma Metnini Hazırlamak  

       X- Anlaşmaya Uyulduğunun Gözlemlenmesi         

       C) Arabulucunun Kullandığı Yöntemler ve Araçlar           

       I- Soru Sormak   

       II- Tarafları Aktif Olarak Dinleme ve Sözlü Olmayan

             İletişim           

       III- Uyuşmazlık Çözüm Süreci Üzerinde Kontrol 

       IV- Nicelik Tahlili Yapma

       V-  Takım Çalışması, Ortak Arabuluculuk

            VI- Bağımsız Önerilerde Bulunmak     

       VII- Tarafları İkna Etme  

  D) Menfaat Temelli (Sorun Çözücü) ve Hak Temelli (Tahmine Dayalı)Arabuluculuk  

  E) Topluluk Kökenli Arabuluculuk    

  F) Hukukçuların Arabuluculuktaki Konumları           

§ 8. MAHKEME KATILIMLI ARABULUCULUK        

   A) Mahkeme Katılımlı Arabuluculuğun Gelişimi        

   B) Amerika Birleşik Devletleri’nde Mahkeme Katılımlı Arabuluculuğun İşleyişi         

       I- Genel Olarak Amerika Birleşik Devletleri Mahkeme

            Sisteminin İşleyişi        

            1) Federal Mahkemeler          

                 a) Federal Bölge Mahkemeleri       

                b) Temyiz Mahkemeleri      

                c) Özel Federal Mahkemeler          

                d) Yüksek Mahkeme         

            2) Eyalet Mahkemeleri

                a) Eyalet İlk Derece Mahkemeleri  

                 b) Eyalet Temyiz Mahkemeleri       

                c) Eyalet Yüksek Mahkemesi         

       II- Amerika Birleşik Devletleri Federal Bölge Mahkemelerinde Mahkeme Katılımlı Arabuluculuğun İşleyişi 

            1) Arabuluculuğa Yönelme      

            2) Arabulucu   

            3) Arabuluculuğa Hazırlık        

            4) Arabuluculuk Oturumları     

            5) Arabuluculuğun Tamamlanması       

§ 9. SÖZLEŞMELERE KOYULAN ARABULUCULUK  ŞARTLARININ BAĞLAYICILIĞI         

  A) Bir Uyuşmazlığın Çözümünde Arabuluculuk Süreci Nasıl Başlatılır?          

  B) Arabuluculuk Şartlarının Uygulamadaki Durumu   

  C) Arabuluculuk Şartlarının Tarafları Bağlayıcılığı Konusundaki Tartışmalar   

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE VE MUKAYESELİ HUKUKALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE ARABULUCULUK HAKKINDAKİ DÜZENLEMELER

§ 10. Türk Hukuk Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü İhtiyacı   

§ 11. Tahkimin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki  Düzenleniş Şekli İtibariyle Alternatif Uyuşmazlık ÇözümHukukumuzda Ne Ölçüde Caizdir?   

§ 12. Türk Hukuk Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Arabuluculuk Konusundaki Özel Düzenlemeler ve Bu Düzenlemelerin Mukayeseli Hukuktaki  Örnekleriyle Birlikte İncelenmesi 

     A) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun Yürürlükten Kaldırılan 494-499. Maddelerinde Düzenlenen

         Sulh Teşebbüsü  

     B) İş Uyuşmazlıklarında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu  
    Olarak Arabuluculuk      

       I- Mukayeseli Hukukta İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları                                                                  

            1) Uzlaştırma   

            2) Arabuluculuk          

            3) Tahkim       

            4) Arabuluculuk-Tahkim         

       II- Türk İş Hukukunda İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk    

            1) İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk       

            2) İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Mahkeme Katılımlı
               Arabuluculuk           

  C) Noterlik Dairesinin Devrinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Yargı Dışı  Çözüm Yolları    

   D) İdare Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları   

       I- Mukayeseli Hukukta İdare Hukuku ve Vergi Hukuku Uyuşmazlıklarının  Çözümünde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü           

       II- Türk İdare Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

            1) Köy Kanuna Göre Arabuluculuk    

            2) Petrol Kanununa Göre Arabuluculuk          

            3) Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin
                Önlenmesi Hakkında Kanuna Göre Alternatif
                Uyuşmazlık Çözümü           

            4) Uzlaştırma Kurallarının Kuruluş, Görev ve

                Yetkililerine Dair Kanun Tasarısı     

       III- Türk Vergi Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözümü          

  E) Tüketici Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

       I- Mukayeseli Hukukta  Tüketici Şikâyetlerinin
Giderilmesinde  Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

       II- Türk Hukukunda Tüketicinin Korunması Hakkında

            Kanuna Göre Alternatif Uyuşmazlık  Çözümü 

  F)      Borsa Uyuşmazlıklarının Çözümünde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü   

  G) Elektronik Fon Transferi İşlemlerinden Doğan Uyuşmazlıklar

       Çözümünde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü          

        I- Mukayeseli Hukukta Banka Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü    

        II- Türk Hukukunda Elektronik Fon Transferi İşlemlerinden
 Doğan Uyuşmazlıklarda Alternatif Uyuşmazlık Çözümü          

  H) Spor Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözümü  

        I-             Mukayeseli Hukukta Spor Uyuşmazlıklarının Çözümünde

            Arabuluculuk   

       II- Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanuna Göre  Tahkim        

  J) Avukatlık Kanununa Göre Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Arabuluculuk ve Müzakere    

       I-  Avukatlık Kanununa Göre Baro Yönetim Kurulunun Arabuluculuğu ve Baro Hakem Kurulu   

       II- Avukatlık Kanununa Göre Uzlaşma (Müzakere)         

            1) Uzlaşma Tutanağının Niteliği

            2) Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesinde Avukatla

                Temsil Zorunluluğu  

            3) Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi
                Ne Ölçüde Caizdir?

            4) Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesinde Yapılması
                Gereken Değişiklikler         

  K) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün  Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi     

Sonuç 

Özet   

Summary       

Ek: 1  

Ek: 2