İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MAHSUP VE İADE

BİRİNCİ BÖLÜM

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

I- GENEL ESASLAR                21

II-  GEÇİCİ VERGİ VE HESAPLANAN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU               22

A- GEÇİCİ VERGİYE İLİŞKİN GENEL ESASLAR             22

1- Geçici Verginin Kapsamı ve Mükellefleri  23

a- Geçici Vergi Kapsamına Giren ve Girmeyen Kazançlar             23

b- Vergilendirme Dönemleri        24

2- Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti       26

3- Diğer Hususlar         29

4- Geçici Verginin Hesaplanması, Beyanı ve Ödenmesi                32

a- Geçici Verginin Hesaplanması 32

b- Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Geçici Vergiden Mahsubu  36

B- GEÇİCİ VERGİNİN ÖDENECEK GELİR YADA KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU   37

III- KESİNTİ SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU KESİNTİ İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR  38

A- GVK’NIN 94. MADDESİNE GÖRE YAPILAN VERGİ KESİNTİLERİ         42

1- (GVK md. 94/1) Ücret Gelirleri Üzerinden Tevkifat    43

2- (GVK md. 94/2) Serbest Meslek Kazançları Üzerinden Tevkifat  44

3- (GVK md. 94/3) Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri İstihkaklarından Tevkifat            46

4- (GVK md. 94/4) Dar mükellefiyete Tabi Olanlara Telif ve Patent Haklarının Satış Hasılatı Üzerinden Tevkifat            47

5- (GVK md. 94/5) Gayrimenkul Kira Gelirleri ile İlgili Tevkifat      47

a- Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5 “a” Bendi Hükmüne Göre         47

b- Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5 “b” Bendi Hükmüne Göre        48

c- Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5 “c” Bendi Hükmüne Göre;        48

6- (GVK md. 94/6) Kurum Kazançları Üzerinden Gelir Vergisi Tevkifatı         49

a- (GVK md. 94/6-a) Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Risk Sermayesi ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarının Kazançları        49

b- (GVK md. 94/6-b) Kurumlarca Dağıtılan Kâr Payları ve Kurumlar Vergisinden Müstesna Kazançları ile Dar Mükellef Kurum Kazançları    51

c- (GVK md. 94/6-c) Vakıf ve Derneklerin Gelirleri Üzerinden Yapılacak Tevkifat           53

7- (GVK md. 94/7) Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler Üzerinden GV Tevkifatı           54

8- (GVK md. 94/8) Mevduat Faizleri Üzerinden GV Tevkifatı          55

9- (GVK md. 94/9) Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları, Özel Finans Kurumlarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları Üzerinden GV Tevkifatı      56

10- (GVK md. 94/10) Komisyon Gelir ve Kazançları Üzerinden Tevkifat         58

a- Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/10 “a” Bendi Hükmüne Göre       58

b- Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/10 “b” Bendi Hükmüne Göre      58

11- (GVK md. 94/11) Zirai Kazançlar Üzerinden GV Tevkifatı         58

12- (GVK md. 94/12) PTT Acenteliği Kazançlarında GV Tevkifatı  61

13- (GVK md. 94/13) Vergiden Muaf Esnaftan Yapılan Alışlarda GV Tevkifatı                 62

14- (GVK md. 94/14) Repo Gelirleri Üzerinden Vergi Tevkifatı       62

15- (GVK md. 94/15) Emeklilik Şirketleri Tarafından Üyelerine Yapılan Ödemeler Üzerinden Vergi Tevkifatı 63

B- KVK’NIN 24. MADDESİ UYARINCA YAPILAN KESİNTİLER  64

1- Kesintiye Tabi Olan ve Olmayan Kazanç ve İratlar   64

2- Kesintiye Tabi Tutulmuş Olan Kazanç ve İratların Beyanı        66

3- Yapılan Tevkifatın Ödenmesi ve Mahsubu               68

C- VER­Gİ KE­SEN­LE­RİN SO­RUM­LU­LU­ĞU VE KESİN­Tİ­NİN BEYANI           68

1- Ver­gi Ke­sin­ti­si­nin Be­ya­nı ve Öden­me­si   69

2- Muh­ta­sar Be­yan­na­me­nin Ve­ril­me Za­ma­nına İlişkin İstisnalar    70

E- VERGİ KESİNTİSİNİN MAHSUBU  72

1- Menkul Sermaye İratlarından Kesilen Vergilerin Mahsubu        74

a- İndirim Uygulanan Faiz Gelirlerinden Kesilen Vergilerin Mahsubu           75

b- Ticari Kazanç Sayılan Menkul Sermaye İratlarında Stopaj ve Mahsubu     82

2- Kollektif Şirket ile Komandit Şirketlere Yapılan Ödemelerden Yapılan Vergi Kesintilerinin Mahsubu        86

IV- VERGİ ALACAĞININ MAHSUBU                 87

A- VERGİ ALACAĞININ TANIMI       87

B- VERGİ ALACAĞININ MAHSUBU  88

V- GÖTÜRÜ ÜCRET VERGİSİNİN MAHSUBU 90

A- GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRİLECEK ÜCRET GELİRLERİ               90

B- DİĞER ÜCRETLERDE GÖTÜRÜ VERGİLEMENİN ESASLARI 91

1- Hizmet Erbabının Ödevleri       91

a- Vergi Karnesi Almak                91

b- Verginin Tarh Ettirilmesi         91

c- Verginin Ödenmesi ve Ödeme Zamanı     92

2- İşverenin Sorumluluğu            92

C- DİĞER (GÖTÜRÜ) ÜCRET VERGİSİNİN MAHSUP ESASLARI 93

VI- ÜLKE DIŞI GELİR UNSURLARI İÇİN YURTDIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU               94

A- YURTDIŞINDA ÖDENEN ŞAHSİ VERGİLERİN TÜRKİYE’DE HESAPLANAN GELİR VERGİSİNDEN MAHSUBU        94

1- Genel Esaslar           94

2- Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Türkiye’de Hayat Standardı Esasına Göre Tarh Edilen Vergilerden Mahsubu          96

3- Vergi Alacağı ile Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Birlikte Bulunması Halinde Mahsup Önceliği               99

4- Tevkif Yoluyla Kesilen Vergiler ile Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Birlikte Bulunması Halinde Mahsup Önceliği    99

5- Mahsubu Gereken Geçici Vergi ile Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Birlikte Bulunması Halinde Mahsup Önceliği     100

B- YURTDIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN TÜRKİYE’DE HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU         101

1- Genel Esaslar           101

2- Kurumlarda Geçmiş Yıl Zararları ile Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Birlikte Bulunması Durumunda Mahsup Önceliği           104

VII- FON PAYININ MAHSUP VE İADESİ           105

A- “FON PAYI” MÜKELLEF VEYA SORUMLULARI       105

B- ÖDENEN FON PAYININ MAHSUP VE İADESİ            106

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİNDE NAKDEN VEYA MAHSUBEN İADELER

 

 

I- TEVKİF YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ     107

A- TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN MAHSUPLAR SONUNDA KALAN KISMININ NAKDEN VE/VEYA MAHSUBEN İADE EDİLMESİ İÇİN ARANILACAK BELGELER   109

1- Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşlerine Ait İstihkaklardan Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden ve/veya Mahsuben İadesi       111

2- Diğer Kazanç ve İratlar Üzerinden Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Nakden ve/veya Mahsuben İadesi     115

3- Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunan Mükelleflerin Gelir ve Kurumlar Vergisi İadesi     116

a- İndirimli Teminat Uygulaması  117

b- Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunan Mükelleflerde Teminatsız ve İncelemesiz İade Sınırı              119

4- Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Bankalarca Verilecek Teminat Mektuplarının Şekil ve Muhtevası ile İadesi ve Paraya Çevrilmesi        121

B- MAHSUPLAR SONUNDA KALAN GEÇİCİ VERGİ TUTARININ İADESİ                121

II- HAKSIZ MAHSUP VEYA İADENİN CEZASI                124

III- MÜKELLEFLERE RED VE İADE EDİLECEK VERGİLERDE GECİKME FAİZİ UYGULAMASI          124

A- UYGULAMANIN KAPSAMI VE ŞARTLARI                125

B- FAİZ UYGULAMASINDA BAŞLANGIÇ TARİHİ         126

C- UYGULANACAK FAİZ ORANI VE HESAPLANMASI                127

D- MÜKELLEFE ÖDENEN GECİKME FAİZLERİNİN MÜKELLEFLERCE TABİ TUTULACAĞI İŞLEM                128

 

 

İKİNCİ KISIM

KATMA DEĞER VERGİSİNDE MAHSUP

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM MÜESSESESİ

 

 

I- KDV’DE İNDİRİM MEKANİZMASININ GENEL ESASLARI       131

A- VERGİ İNDİRİMİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR      133

1- Yüklenilen Katma Değer Vergisinin Faaliyete İlişkin Olması     133

2- KDV’nin Fatura veya Benzeri Belge Ya da Gümrük Makbuzu Üzerinde Gösterilmiş Olması       134

a- Fatura ve Benzeri Vesikalara Dayanılarak Vergi İndirimi           134

b- Gümrük Makbuzuna İstinaden Vergi İndirimi           138

c- Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Verginin İndiriminde Belgeleme     138

d- Belgelenmesi Zorunlu Olmayan Girdilere Ait Katma Değer Vergisi          139

e- Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgelere Dayanılarak Vergi İndirimi        140

f- Hakediş Belgelerinde Yer Alan KDV’nin İndirimi      141

g- Satıcının Tahakkuk Eden KDV’ni Ödememesi Halinde Alıcının İndirim Hakkı           141

3- İndirime Dayanak Teşkil Eden Belgenin Yasal Defterlere İşlenmiş ve Bu Konuda Kanunda Belirtilen Sürenin Aşılmamış Olması             141

a- Vergi Usul Kanunu’nda Öngörülen Kayıt Süresinin Geçirilmesi Halinde KDV İndirimi             142

b- Bilanço Esasında Defter Tutulması Gerekirken İşletme Hesabı Esasında Defter Tutulmasında KDV İndirimi             143

c- Defterlerin Tasdiksiz Oluşu veya Süresinde Tasdik Ettirilmemiş Olması Halinde KDV İndirimi 144

d- Defter ve Belgelerin Zayi Edilmesi Halinde KDV İndirimi         145

e- Mücbir Sebep Olmaksızın Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi             146

f- Defterlere Kaydedilen Ancak Beyannameye Dahil Edilmeyen KDV’nin İndirimi          147

g- Belgelerin Sadece Bilgisayar Disketine Kaydedilmesi               148

h- Kayıtlara Alınmış Verginin İndiriminin Gecikmesi   150

ı- Kaydedilmeyen Girdi Vergilerin İndirimi  151

i- Mükellefiyet Tesisinden Önce Yapılan Harcamalara Ait Vergiler                151

4- Katma Değer Vergisi Kanunu’nda İndirimi Yasaklayan Bir Hüküm Bulunmaması     152

B- İNDİRİM TOPLU OLARAK YAPILIR             152

C- İNDİRİMDE ALIŞLARIN PEŞİN VEYA VADELİ YAPILMASI ÖNEMLİ DEĞİLDİR               153

D- VADELİ YAPILAN SATIŞLARDA BEDELİN ÖDENMEMESİ KDV İNDİRİMİ YA DA BEYANINI ETKİLEMEZ              153

E- VERGİLENDİRME DÖNEMİ İTİBARİYLE İNDİRİM DURUMU               154

1- Teslim veya Hizmet İfası ile Belge Düzenlenmesinin Farklı Dönemlere Rastlaması Halinde KDV İndirimi 154

2- Malın Teslimi veya Hizmetin İfası ile Fatura Düzenlenmesi Arasında On Günden Fazla Süre Geçmesi Halinde KDV İndirimi    154

3- Sorumlu Sıfatıyla ve Dahili Sarf Esasında Ödenen Vergilerde İndirim Dönemi         155

4- İkmalen veya Re’sen Salınan Katma Değer Vergilerinin İndirimi              156

5- İthalatta İlave Olarak Ödenen Katma Değer Vergilerinin İndirimi              157

II- ÖZELLİĞİ OLAN BAZI DURUMLARDA KDV İNDİRİMİ          158

A- ŞİRKETLERİN DEVİR DÖNÜŞÜM VE BİRLEŞMELERİNDE KDV İNDİRİMİ         158

B- PROMOSYON ŞEKLİNDE VERİLEN MALLARA İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİLERİNİN İNDİRİMİ           159

C- EŞANTİYON VEYA NUMUNE OLARAK VERİLEN MALLARA AİT KDV İNDİRİMİ           166

D- İHRACATÇILARA, İHRAÇ EDİLMEK ÜZERE MAL SATAN İMALATÇILARIN, BU MALLARA BAĞLI OLARAK ALACAKLARI VERGİ İADESİ, DESTEKLEME PRİMİ, KUR FARKI GİBİ İLAVE NEMALARLA İLGİLİ KDV İNDİRİMİ           167

E- VERGİNİN FAZLA VEYA HAKSIZ OLARAK FATURA EDİLMESİ HALİNDE İNDİRİM     168

F- MÜKELLEFİYETİ SONA ERENLERİN İNDİRİM KDV TUTARLARININ TABİ TUTULACAĞI İŞLEM             169

G- SINIR TİCARETİ YOLUYLA İTHAL EDİLEN MALLARIN SATIŞINDA VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI      170

H- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV İNDİRİMİ        171

I- ÖZEL MATRAH ŞEKLİNE TABİ İŞLEMLERDE KDV İNDİRİMİ                171

III- İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ         172

A- VERGİYE TABİ OLMAYAN VEYA VERGİDEN İSTİSNA EDİLMİŞ İŞLEMLERLE İLGİLİ MAL VE HİZMET ALIŞLARINA AİT VERGİLER             173

B- İŞLETMEYE AİT BİNEK OTOMOBİLLERİNİN ALIŞ VESİKALARINDA GÖSTERİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ        175

1- Binek Otomobillerinin Kiralanması Durumunda KDV İndirimi 176

2- Binek Otomobilleriyle İlgili Yakıt, Tamir, Bakım vb. Giderlere İlişkin KDV İndirimi  177

3- Binek Otomobillerinde Değer Artırıcı Giderlere İlişkin KDV İndirimi        178

4- Faaliyetleri Kısmen veya Tamamen Binek Otomobillerinin Kiralanması veya Çeşitli Şekilde İşletilmesi Olanların Bu Amaçla Kullandıkları Binek Otomobillerine İlişkin KDV İndirimi         178

5- Binek Otomobillerine İlişkin İndirilemeyen Katma Değer Vergisinin Durumu           179

C- ZAYİ OLAN MALLARA İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ    180

D- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE GİDER KABUL EDİLMEYEN GİRDİLERE AİT KATMA DEĞER VERGİSİ         181

IV- İNDİRİM YOLUYLA ARINDIRILAMAYAN GİRDİ VERGİLERİNİN DURUMU   182

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA NAKDEN VE MAHSUBEN İADEYİ GEREKTİREN İSTİSNALAR VE DİĞER HALLER

 

 

I- MAL İHRACATINDA KDV İSTİSNASI           183

A- İHRACATTA KDV İSTİSNASININ GENEL ESASLARI                183

1- İhracatın Tanımı ve Çeşitleri    183

2- İhracatta Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanabilmesi İçin Gerekli Şartlar            184

a- İhracata Konu Malın Yurtdışındaki Müşteriye Teslim Edilmesi 185

b- İhraç Konusu Malın Bir Dış Ülkeye Vasıl Olması      186

3- İhracatla İlgili Bazı Durumlarda KDV İstisnası          187

a- İhracat Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Uygulanan Vade Farklarında KDV İstisnası            187

b- İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi Halinde KDV İstisnası        188

c- Dövize Endeksli Olarak Satın Alınıp İhraç Edilen Mallar Nedeniyle Ortaya Çıkan Kur Farklarının KDV İstisnası Karşısındaki Durumu      188

d- İhracata Konu Malların Zayi Olması         189

e- Ek Vergiye Tabi Mal İhracatında KDV İstisnası         189

f- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılan İhracatta KDV İstisnası             189

g- İhracat İşlemlerinin Beyan Edileceği Vergilendirme Dönemi    190

B- TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE YAPILAN SATIŞLARDA İSTİSNA (YOLCU BERABERİ EŞYA VE BAVUL TİCARETİ İSTİSNASI)            192

1- İstisna Hakkında Genel Bilgiler 192

2- Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Tanınan İstisna (Yolcu Beraberi Eşya İstisnası)              193

a- İstisnadan Yararlanacak Alıcılar               193

b- İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar        194

c- İstisna Kapsamına Giren Mallar                194

d- İstisna Kapsamında Satış Yapılabilecek Asgari Tutar               195

e- İstisna Uygulamasında Alıcı ve Satıcıların Uyacakları Esaslar   195

f- İstisna Uygulaması ile İlgili Diğer Hususlar               200

3- Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Yapılan Satışlarda İhracat İstisnası (Bavul Ticareti)  201

a- İstisnadan Yararlanacak Olanlar               201

b- İstisna Kapsamında Yapılabilecek Satışlar ve İstisna Kapsamına  Giren Mallar         201

c- İstisna Uygulaması ile İlgili Genel Prensipler           202

C- BEDELSİZ İHRACAT VE KDV İSTİSNASI     208

1- Tanım      208

2- Bedelsiz İhracat Yönünden KDV İstisnası Uygulaması              210

D- DİĞER İHRACAT TÜRLERİ VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI             212

1- Kredili İhracat ve KDV İstisnası                212

2- Kayda Bağlı İhracat ve KDV İstisnası        212

3- Bağlı Muamele veya Takas Yoluyla Yapılan İhracat ve KDV İstisnası        213

4- Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat ve KDV İstisnası      214

5- İthal Edilmiş Malların İhracında KDV İstisnası          215

6- Sınır veya Kıyı Ticareti Yoluyla Yapılan İhracatta KDV İstisnası               216

7- Serbest Bölgelere Mal Gönderilmesi        217

8- Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarına (Free Shoplara) Mal Gönderilmesi          219

9- Uluslararası Sefer Yapan Yerli Ya da Yabancı Gemi ve Uçaklara Yapılan Kumanya, Su ve Sair Malzeme Teslimatı   220

10- Konsinyasyon Suretiyle, Komisyoncu Eliyle veya Yurtdışı  Fuarlarda Satılmak Üzere Mal Gönderilmesi 222

11- Transit Ticaret Yoluyla İhracat ve KDV İstisnası     223

12- Posta Yoluyla Yurtdışına Ticari Eşya Gönderilmesinde KDV İstisnası     224

13- Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinde KDV İstisnası 224

a- Geçici İhracat Halinde İstisna Uygulaması                225

b- Kesin İhracat Halinde KDV İstisnası         226

14- Ayni Sermaye İhracatında KDV İstisnası                 227

15- Yurtdışındaki Şube veya Büroya Mal Gönderilmesi Şeklinde İhracat       229

II- HİZMET İHRACATI İŞLEMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI  230

A- GENEL AÇIKLAMA          230

B- AVRUPA TOPLULUĞUNDA HİZMET İHRACATI UYGULAMASI         230

C- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE HİZMET İHRACATI VE İSTİSNA UYGULAMASI 232

1- Hizmet İhracatının Şartları       233

a- Hizmetin Yurtdışındaki Bir Müşteri İçin Yapılmış Olması         234

b- Hizmetten Yurtdışında Faydalanılması     235

c- Fatura veya Benzeri Nitelikteki Belgenin Yurtdışındaki Müşteri Adına Düzenlenmesi                236

d- Hizmet Bedelinin Döviz Olarak Türkiye’ye Getirilmesi              236

2- İstisnanın Uygulanacağı Vergilendirme Dönemi       238

3- İstisna Uygulanmaması Gerekirken İstisna Uygulanan Hizmetler               239

4- Hizmet İhracatı İstisnası ile İlgili Bazı Hususlar        239

a- İhraç Edilen Mallara İlişkin Olarak Verilen Hizmetler (İhracat Komisyonları)             239

b- İthalat Komisyonculuğu           240

c-  Kamu İdare ve Müesseseleri ile Vakıf ve Derneklerin Yurtdışında Bağış Amacıyla Yaptıkları İnşaatlarda KDV İstisnası             242

d- Yurtdışından Acente Aracılığıyla Türkiye’ye Düzenlenen Turlarda Turistlere Verilen Hizmetler 243

e-  Yabancı Kişi ve Kuruluşların İhtira Beratı ve Markalarının Türkiye’de Tescilinin Sağlanması Hizmeti       243

f- Yurtdışına Yapılan Fason İsçilik               244

g- Geçici İthal Belgesine Dayanılarak İthal Edilen ve Süresinde İhraç Edilen Araçlara Verilen Bakım-Onarım Hizmetleri              244

h- Yabancı Firmaların Türkiye’de Katılacakları İhaleler ile Muhatap Oldukları Davalarının Takibine İlişkin Hizmetler     245

ı- Yabancı Sigorta Şirketlerine Üye Yabancılara Türkiye’de Verilen Sağlık Hizmetleri   245

i- Türkiye’ye Gelen Yabancı Bayraklı Teknelere Çekek, Kışlama, Bakım ve Onarım Hizmetleri Verilmesi       246

j-  Türkiye’den Transit Geçiş Yapan Kara Nakil Araçlarına Verilen Hizmetler                247

k- Geçici Kabul Yoluyla Altın İthal Edilip İşlendikten Sonra İhraç Edilmesi  247

l- Yurtdışına Hasta ve Öğrenci Gönderilmesi               248

m- Gösterim Hakkı Satılan Filmin Geçici Olarak Yurtdışına Gönderilmesi   248

n- Yabancı Firmaların Yurtdışında Düzenlenecek Fuarın Tanıtımını Yapmak Üzere Türkiye’deki Gazete ve Diğer Yayın Organlarına Reklam Vermesi   249

o- Reklam Ajansları Tarafından Hazırlanan Görüntülü Haber Programlarının Yabancı Ajanslara Aktarılması                250

p- Serbest Bölgelere Yapılan Telefon Hizmetleri          251

r- Yurtdışına Milli Piyango Bileti Satılması  251

s- Yurtdışında Yayınlanacak Olan Dergilerin Türkiye’de Basılması               252

ş-  Yurtdışındaki Firmaca Sipariş Edilen Malların Üretimi İçin Gerekli Olan Kalıp ve Modellerin İmali          252

t- Mümessillik ve Danışmanlık Hizmetleri     252

u- Türkiye’den Yurtdışına Yapılan Finansal Kiralama İşlemleri (Cross Border Leasıng) (Sınır Ötesi Finansal Kiralama)                253

ü- Yurtdışında Vefat Eden Vatandaşların Cenazelerinin Türkiye’ye Nakledilmesi          253

v- Yabancı Firmalardan Alınan Ciro Primleri               254

y- Yurtdışındaki İki Nokta Arasında Yapılan Taşımalar 256

5- Yurtdışındaki Müşteriye Verilmekle Beraber Hizmet İhracatı Kapsamında Değerlendirilmeyen İşlemlerde Vergilendirme          258

III- İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI  259

A- GENEL ESASLAR               259

B- TECİL-TERKİN İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BAZI HUSUSLAR        263

1- Kendi Üretiminin Yanı Sıra Fason İmalat da Yaptıranlar           263

2- Sanayi Sicil Belgesi Almak İçin Başvuran Ancak Henüz Sanayi Sicil Belgesi Verilmemiş Olanlar            264

3- Gümrük Beyannamesi ile İlgili Bazı Hususlar           264

4- Başkasının Kotası Üzerinden Yapılan İhracatlarda Tecil-Terkin Uygulaması             265

5- Tecil-Terkin Uygulamasında Şartların İhlali Halinde Durum     265

C- İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN VE  İADE EDİLECEK KDV’NİN HESAPLANMASI        267

1- İhraç Kaydıyla Mal Teslim Edenlerde İadenin Hesabı                267

2- İhraç Kayıtlı Mal Teslim Alanlarda İade İşlemleri      269

D- DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI  270

1- Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler    271

2- Tecil-Terkin Uygulaması          272

3- Satıcıların Katma Değer Vergisi Beyanı    273

4- Terkin ve İade İşlemleri           274

5- Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İthal Edilen Maddelerle Üretilen Malların İhraç Kaydıyla Teslimi            275

IV- ARAÇLAR, PETROL ARAMALARI VE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İSTİSNA UYGULAMASI           276

A- ARAÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI            276

1- Araçların Tesliminde İstisna Uygulaması 277

2- Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması             279

3- Araçların Tadili, Bakımı ve Onarımı         280

B- LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI               280

C- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI                283

D- TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI   284

1- İstisna Kapsamına Giren Makine ve Teçhizatın Kapsamı           284

2- Yatırım Teşvik Belgesi Tarihine Göre İstisna Uygulaması        285

3- Yatırım Teşvik Belgelerinin Bildirilmesi  286

4- Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi  286

5- İstisnanın Beyanı     286

V- TRANSİT VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA İSTİSNA UYGULAMASI          287

VI- DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI      291

A- DİPLOMATİK MİSYONA TANINAN İSTİSNA            291

1- Diplomatik İstisnadan Yararlanacak Alıcılar              291

2- Diplomatik İstisna Uygulanacak Ülkeler ile Mal ve Hizmetler     292

3- Diplomatik İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar      293

4- Diplomatik İstisnadan Faydalanacak Asgari ve Azami Tutar     293

5- Diplomatik İstisnanın Uygulanması          293

6- Diplomatik İstisna Kapsamındaki Satışların Beyanı 294

B- ULUSLARARASI KURULUŞLARA VE MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI       294

1- Tam İstisna Uygulanacak Uluslararası Kuruluşlar     295

2- Kısmi İstisna Uygulanacak Uluslararası Anlaşmalar  296

VII- HURDA METAL ALIM SATIMI VE FASON TEKSTİL İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI        298

A- HURDA METALİN KAPSAMI        298

B- FASON TEKSTİL İŞİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI VE KAPSAMI       301

1- Hurda Metal ve Fason Tekstil İşlerinde KDV İade Prosedürü    304

2- Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Yapılan Fason İşlerde Mahsuben İade                305

VIII- KDVK’NIN 29/2, MADDESİ UYARINCA VERGİ ORANI İNDİRİLEN TESLİM VE HİZMETLER     306

A- GENEL AÇIKLAMA          306

1- % 1 KDV Oranına Tabi Olan İşlemler       307

a) Tarım Ürünlerinin Toptan Teslimi            307

b) Tahıllar, Baklagiller, Küçük ve Büyükbaş Hayvanlar (Arılar Dahil) ve Bunların Etlerini Toptan Teslim Edenler          307

c) Ekmek ve Buğday Unu Teslimleri             308

d) Finansal Kiralama (Leasing) Yoluyla Satış veya Kiralama İşlemleri           308

e) Gazete ve Dergi Yayım ve Satış İşlemleri  308

f) Kullanılmış Otomobil Teslimleri               309

g) Ham Post ve Derinin Toptan Satış İşlemleri             309

h) Net Alanı 150 m²’nin Altında Konut Teslimleri          309

ı) Konut Yapı Kooperatiflerine İnşaat Taahhüt İşi Yapılması         310

i) Sosyal Güvenlik Kuruluşları ile Belediyelere 150 m²’nin Altında Konut İnşasına İlişkin Yapılan Taahhüt İşleri           310

j) Toptancı Hallerinde Taze Sebze ve Meyve Teslimleri 311

k) İşletme Hakkının Devredilmesi 311

2- % 8 KDV Oranına Tabi Teslim ve Hizmetler             311

a) Temel Gıda Maddeleri Teslimleri              311

b) Diğer Mal ve Hizmet Teslimleri                312

B- KDVK’NIN 29/2. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK YILLIK KDV İADESİNİN USUL VE ESASLARI             314

1- İadenin Şartları        314

2- İade Hesaplanma Yöntemi        315

3- İade Talebi ve Yerine Getirilmesi             322

4- Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerde İade Uygulaması      323

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KATMA DEĞER VERGİSİNDE NAKDEN VE MAHSUBEN İADE

 

 

I- KDV İADESİNDE GENEL ESASLAR                325

A- KDV İADESİ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR    327

1- İadeye Konu İşlemler Nedeniyle KDV Ödenmiş ve Ödenen KDV’nin de Genel Prensipler Çerçevesinde İlgili Belgelerde Ayrıca Gösterilmiş Olması                 330

2- İade Hakkı Doğu­ran İşlem Nedeniyle Yüklenilen Bir Vergi Bulunması ve Bu Verginin İndirilememiş Olması            332

3- İade Hakkı Doğuran İşlemin Gerçekleşmiş Olması    333

4- Vergi İdaresince İstenilen Belgelerin Tamamlanması ve İbraz Edilmesi    333

5- İade Talebine Konu KDV Beyannamesinin Doğru ve Eksiksiz Düzenlenmesi            333

B- İADE EDİLECEK VERGİNİN HESAPLANMASI            334

1- İade Hakkı Doğuran İşlemlere Ait Vergiler Kayıtlarda Ayrıca Gösterilmelidir             335

2- İade Edilecek Vergi Miktarı Fiilen Yüklenilen Vergi Tutarını Geçmeyecektir              336

3- Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması         339

II- KATMA DEĞER VERGİSİNDE İADE YÖNTEMLERİ  341

A- NAKİT İADE İŞLEMLERİ 341

1- Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın Yapılacak Nakden İadeler                343

a- Teminatsız ve İncelemesiz İade Sınırı       343

b- Teminat ve İnceleme Raporu Arama Limitinin Altındaki İadelerde Aranacak Belgeler               345

c- İlk Defa İncelemesiz ve Teminatsız İade Limitinin Altında İade Alacak Mükelleflerde Yoklama   359

d- İncelemesiz ve Teminatsız İade Limitinin Altındaki İadelerde Teyit Uygulaması        359

e- İncelemesiz ve Teminatsız İade Limitinin Altındaki İadelerde İnceleme     362

f- Limit Altı İadelerin İnceleme veya Teminata Tabi Olduğu Haller                362

g- İncelemesiz ve Teminatsız İade Limitinin Yükseltilmesi           363

2- Teminat Karşılığı Yapılacak Nakden İadeler              364

a- Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Kıymetler           365          

b- Teminatların Değiştirilmesi      367

c- Teminat Karşılığı İadelerde Teyid Uygulaması          368

d- İstenilen Teminat Miktarı Açısından Mükellefler        369

3- Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna Dayanılarak İade          380

a- Yeminli Mali Müşavir Raporu ile KDV İadesinde Genel Esaslar                382

b- YMM Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler          383

c- Tasdik Raporunu Düzenleyecek YMM ve YMM Raporu ile Yapılacak İadede Üst Sınır                384

d- YMM Şirketleri Adına Düzenlenen Tam Tasdik Sözleşmeleri ve KDV İadeleri           393

e- Kurumlar Vergisinden Muaf Olup Tam Tasdik Sözleşmesi Yaptırmayan Mükelleflerde KDV İadesi           393

f- Kısıtlı YMM’ler Tarafından Düzenlenen KDV İadesi Raporları    394

g- YMM Raporu ile İade Edilmeyecek KDV   394

h- Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu  395

4- Vergi İnceleme Raporuyla İade 397

B- MAHSUBEN İADE             397

1- Mükellefin Kendi Vergi Borçlarına Mahsuben Yapılan İadeler   398

a- Mahsupla İlgili Bazı Hususlar   401

b- Bavul Ticareti Yapanlara İhraç Kayıtlı Mal Teslim Edenlerde Mahsup İşlemi             404

c- Sorumluluk Uygulamasından Kaynaklanan İşlemlerde Mahsup                405

2- Mal veya Hizmet Satın Alınan Mükelleflerin Vergi Borçlarına Mahsup       407

3- SSK Prim Borçlarına Mahsup  409

4- İşlem Türlerine Göre Mahsuben İadelerde Aranan Belgeler      413

a- İhracat İşleminden Kaynaklanan Mahsuben İadelerde Aranan Belgeler      414

b-  Deniz, Hava ve Demiryolu Araçları Teslimlerinde Mahsup ve Aranan Belgeler         418

g- Diplomatik İstisnadan Doğan KDV’nin İadesi ve Aranan Belgeler             429

h- Sorumluluk Uygulamasından Kaynaklanan İşlemlerden Doğan KDV’nin İadesi ve Mahsup İçin Gereken Belgeler     432

ı- KDVK’nın 29/2. Maddesi Uyarınca Yapılacak Yıllık KDV İadesinde Aranan Belgeler   437

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEYEN VE/VEYA KULLANAN MÜKELLEFLERDE İADE UYGULAMASI

 

 

I- GENEL AÇIKLAMA           439

II- ÖZEL ESASLARIN KAPSAMI          441

III- ÖZEL ESASLARLA İLGİLİ KAVRAMLAR VE TANIMLARI     442

A- SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE (SMİYB)             442

B- OLUMSUZ RAPOR            444

C- OLUMLU RAPOR              445

D- OLUMSUZ TESPİT            446

IV- İADE TALEP EDENLERİN HAKLARINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNMASI HALİNDE İADE UYGULAMASI 447

A- HAKLARINDA SMİYB DÜZENLEME RAPORU BULUNANLARIN İADE İŞLEMLERİ        447

1- Genel Esaslara Dönüş              448

2- Haklarında SMİYB Düzenleme Raporu Bulunan Mükelleflerin Ortakları veya Bu Mükelleflerin Kurdukları veya Ortak Oldukları Şirketlerin İade Talepleri                449

B- HAKLARINDA SMİYB KULLANMA RAPORU BULUNAN MÜKELLEFLERDE İADE UYGULAMASI            450

1- Genel Esaslara Dönüş              451

2- Haklarında SMİYB Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin Ortakları veya Bu Mükelleflerin Kurdukları veya Ortak Oldukları Şirketlerin İade Talepleri                452

3- SMİYB Kullanımına İlişkin Özellik Gösteren Durumlar             452

a- SMİYB Kullanımına İlişkin Birden Fazla Rapor Bulunması       452

b- Kullanılan SMİYB’nin İhracatla İlgili Olmaması       452

c- SMİYB Kullanma Olarak Kabul Edilmeyen Tespitler 453

C- HAKLARINDA OLUMSUZ TESPİT BULUNAN MÜKELLEFLERDE İADE UYGULAMASI                454

1- Haklarında SMİYB Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunan Mükelleflerde İade Uygulaması     455

2- Haklarında SMİYB Kullandığı Konusunda Tespit Bulunan Mükelleflerde İade Uygulaması        456

3- Adreslerinde Bulunmadıkları, Defter ve Belgelerini İbraz Etmedikleri veya Beyanname Vermedikleri Konusunda Tespit Bulunanlarda KDV İadesi   456

4- İşletme Kapasitesi ile İş Hacmi Arasında Açık Nispetsizlik Tespit Edilenlerde KDV İadesi         457

5- İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulanan Mükelleflerde KDV İadesi    458

V- MAL VEYA HİZMET SATIN ALDIĞI MÜKELLEFLER HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNAN MÜKELLEFLERİN KDV İADESİ       459

A- GENEL ESASLAR               459

B- İADE TALEP EDENLERİN MAL VEYA HİZMET SATIN ALDIKLARI MÜKELLEFLERDEN ÖNCEKİ SAFHALARDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNMASI HALİNDE KDV İADESİ PROSEDÜRÜ           462

1- Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkında Olumsuz Rapor Bulunanlarda KDV İadesi                462

2- Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkında Olumsuz Tespit Bulunanlarda KDV İadesi                462

VI- SMİYB DÜZENLEYEN VEYA KULLANAN MÜKELLEFLERİN TEMİNAT MEKTUPLARI               464

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE İADE UYGULAMASI

 

 

I- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN GENEL ESASLARI        465

A- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY    466

B- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU    467

C- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MATRAHINI OLUŞTURAN UNSURLAR               467

D- MÜTESELSİL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI          467

E- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE VERGİ İNDİRİMİ        468

II- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE İHRACAT İSTİSNASI                469

III- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE İADE VE TECİL-TERKİN UYGULAMASI            470

A- İADE UYGULAMASI        470

B- İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ      473

 

 

ALTINCI BÖLÜM

KATMA DEĞER VERGİSİNDE MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI

 

 

 

I- MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN GENEL ESASLARI  475

II- MÜTESELSİL SORUMLULUK KONUSUNDA 84 SERİ NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN DÜZENLEME      477

A- İŞLEME DOĞRUDAN TARAF OLANLAR AÇISINDAN MÜTESELSİL SORUMLULUK      477

1- Bedelin Tamamı Banka veya Benzeri Finans Kurumu Vasıtasıyla Ödenmelidir         477

a- Ödemenin Mutlaka Bir Hesaba Yapılması Gerekir     478

b- Lehdarın Vergi Kimlik Numarası Ödeme Belgesine Kaydedilmiş Olmalıdır              478

2- Çekle Yapılan Ödemelerin Durumu          479

3- Ciro Edilen Çeklerin Durumu   480

4- Ödemenin Banka veya Özel Finans Kurumu Vasıtasıyla veya Çekle Yapılmasının Yeterli Olmadığı Durumlar          480

B- İŞLEME DOĞRUDAN TARAF OLMAYANLAR AÇISINDAN MÜTESELSİL SORUMLULUK             480

C- KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK KARŞISINDAKİ DURUMLARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN UYGULANAMAYACAĞI HALLER              481

D- YARGI KARARINDA BENİMSENEN MÜTESELSİL SORUMLULUK ANLAYIŞI  483

E- MÜTESELSİL SORUMLULUK KAPSAMINDA YAPILACAK TAKİBATIN USULÜ              485

III- KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE MÜTESELSİL SORUMLULUK            486

IV- MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ         487

 

 

KAYNAKÇA 489