İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ KISIM

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU VE İLGİLİ MEVZUATTA HİZMET (İŞ) SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

BİRİNCİ BÖLÜM

HİZMET SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

 

1-.. Hizmet Sözleşmesi Nedir?................................................................................................. 25

2-.. İş Sözleşmesini Diğer Sözleşmelerden Ayıran Hususlar Nelerdir?....................................... 25

3-.. Geçersizliği Sonradan Anlaşılan Hizmet Sözleşmesi Hükümleri Geçerli Sayılır Mı?............. 25

4-.. İş Sözleşmesinde İşçi Lehine Düzenleme Ne Demektir?.................................................... 25

5-.. Sözleşme Özgürlüğünü Sınırlayan Hususlar Nelerdir?....................................................... 26

6-.. Zorunlu Çalıştırma Yükümlülüğüne Tabi Olan Engelli ve Eski Hükümlü İşçilerin Çalışma Oranları Nasıl Tespit Edilir?    26

7-.. Zorunlu Çalıştırma Yükümlülüğüne Tabi Olan Engelli ve Eski Hükümlü İşçilerin Kamu ve Özel İşyerlerinde Çalışma Oranları Nedir?            26

8-.. İş Sözleşmesi Yapabilme Ehliyeti Nedir?............................................................................ 26

9-.. Temyiz Kudretine Sahip Olmayanların Yapmış Oldukları İş Sözleşmeleri Geçerli Midir?...... 26

10- Tüzel Kişi İşverenlerin Yetkili Organları Aracılığı İle Yaptıkları İş Sözleşmelerinin, Yetkilinin Kısıtlı vb. Olması Durumunda Sözleşme Geçerli Olur Mu?......................................................................................................................................... 27

11- Tarafların İş Sözleşmesinin Türünü ve Çalışma Biçimlerini Belirleme Özgürlüğü Var Mıdır?. 27

12- İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü Nedir?............................................................................. 27

13- İş Sözleşmesinin İptali Nedir? ........................................................................................... 28

14- İş Sözleşmesinin Askıda Kalması Ne Demektir?................................................................. 28

15- Bir İş Sözleşmesinde Taraflardan Birisinin Aşırı Yararlanması Varsa Ne Yapılır?................ 28

16- İrade Bozukluğu Halleri Nelerdir?....................................................................................... 28

17- İrade Bozukluğu Nasıl Giderilir?......................................................................................... 30

18- İşveren İşçinin Kişisel Verilerini Hangi Durumlarda Kullanabilir? ......................................... 30

19- Hizmet Sözleşmesinde Sadece İşçi Aleyhine Hükümler Konulabilir Mi?.............................. 31

20- Gelecekte Doğacak İşçi Hakları İş Sözleşmesi İle İşveren Lehine Kullanılabilir Mi?............. 31

21- Sözleşmeler Yazılı Olarak Yapılmak Zorunda Mıdır?......................................................... 31

22- Kanunda Öngörülen Şekle Uyulmaması Sözleşmeyi Geçersiz Kılar Mı?............................ 31

23- Kanunda Yazlı Yapılması Öngörülen Bir Sözleşmenin Değiştirilmesinde Yazılı Kurala Uyulması Gerekir Mi?               31

24- Belirli Süreli İş Sözleşmesi Hangi Durumlarda Yapılabilir?................................................... 31

25- Belirli Süreli İş Sözleşmesi Ne Zaman Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine Dönüşür? ................ 31

26- Belirli Süreli İş Sözleşmesi En Fazla Kaç Yıl Olarak Yapılabilir?.......................................... 31


İKİNCİ BÖLÜM

İŞÇİ VE İŞVERENİN BORÇLARI

 

I- İŞÇİNİN BORÇLARI................................................................................................................. 32

27- Borçlar Kanununa Göre İşçinin Borçları Nelerdir?.............................................................. 32

28- İşçinin Bizzat Çalışma Borcu Nedir?.................................................................................. 32

29- İşçinin Özen Borcu Neleri Kapsar?.................................................................................... 32

30- İşçinin Sadakat Borcu Neleri Kapsar?............................................................................... 32

31- İşçinin Teslim Borcu Neleri Kapsar? .................................................................................. 32

32- İşçinin Hesap Verme Borcu Neleri Kapsar? ...................................................................... 33

33- İşçinin Fazla Çalışma Borcu Nedir? .................................................................................. 33

34- İşçinin İşveren Tarafından Yapılan Düzenlemelere ve Talimatlara Uyma Borcu Neleri Kapsar?    33

35- İşçinin Sorumluluğu Neleri Kapsar?................................................................................... 33

36- İşçinin Sorumluluğunu Belirleyen Unsurlar Nelerdir?.......................................................... 33

II- İŞVERENİN BORÇLARI.......................................................................................................... 33

37- İşverenin Borçları Nelerdir?............................................................................................... 33

38- Ücret Ödeme Borcu Nedir? .............................................................................................. 33

39- İş Araç ve Malzemelerini İşveren Karşılamak Zorunda Mı?................................................. 33

40- İş İçin Gerekli Olan Giderleri İşveren Karşılamak Zorunda Mı?........................................... 34

41- İşçi Taşıtıyla İşverene İş Görüyorsa Taşıtın Giderlerini Kim Karşılar?................................. 34

42- İşçinin Psikolojik Tacize (Mobbinge) Karşı Kişiliğinin Korunmasını İşveren Sağlamakla Yükümlü Müdür?      34

43- İşçiye Kaç Gün Hafta Tatili Verilir? .................................................................................... 35

44- İşçiye Ne Kadar Yeni İş Arama İzni Verilir?........................................................................ 35

45- İşçiye Yıllık İzin Kaç Gün Verilir? ...................................................................................... 24

46- İşveren Yıllık İzinden İndirim Yapabilir Mi? ........................................................................ 35

47- Yıllık İzin Nasıl Kullandırılır? ............................................................................................. 35

48- Yıllık İzin Ücreti Nasıl Ödenir?........................................................................................... 36

49- Hizmet Sözleşmesi Herhangi Bir Sebeple Sona Ermesi Halinde Kullanılmamış İznin Ücreti Ödenir Mi?         36

50- İşveren İşçiye Hizmet Belgesi Vermek Zorunda Mı?........................................................... 36

51- Hizmet Belgesine Gerçeğe Aykırı Bilgiler Yazılmasından Zarar Gören Tazminat İsteyebilir Mi?     36

52- İşyerinin Tamamının veya Bir Bölümünün Devrinin Hizmet Sözleşmesine Etkileri Nelerdir?. 36

53- Hizmet Sözleşmesi Nasıl Devredilir? ................................................................................. 36

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HİZMET SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

 

54- İş Sözleşmesi Hangi Hallerde Kendiliğinden Sona Erer? .................................................. 38

55- Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Nasıl Olur?...................................................... 38

56- Belirsiz Süreli Sözleşme Nasıl Sonu Erdirilir?..................................................................... 39

57- Fesih Bildirim Süreleri Ne Kadardır?.................................................................................. 39

58- İşveren, Fesih Bildirim Süresine Ait Ücreti Peşin Vermek Suretiyle Hizmet Sözleşmesini Feshedebilir Mi?     39

59- Fesih Bildirim Sürelerinin, Her İki Taraf İçin de Aynı Olması Zorunlu Mudur?...................... 39

60- Hizmet Sözleşmesi Askıya Alınırsa İhbar Süreleri İşler Mi?................................................. 39

61- Deneme Süresi Ne Kadardır?........................................................................................... 39

62- Kötü Niyet Tazminatı Miktarı Ne Kadardır?........................................................................ 39

63- Hizmet Sözleşmesinin Feshi İçin Gerekli Olan Haklı Sebepler Nelerdir?............................. 40

64- Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Hizmet Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Nasıl Olur?.......... 40

65- İşverenin Ödeme Güçsüzlüğüne Düşmesi Durumunda İş Sözleşmesi Fesh Edilir Mi? ........ 40

66- Haklı Sebeple Feshin Sonuçları Nelerdir?......................................................................... 40

67- Haklı Sebebe Dayanmayan Belirli ve Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesinin Feshinin Sonuçları Nelerdir?       40

68- İşçinin Haksız Olarak İşe Başlamaması veya İşi Bırakmasının Sonuçları Nelerdir?............. 40

69- İşçinin Ölümünün Hizmet Sözleşmesine Etkisi Nedir? ....................................................... 41

70- Ölen İşçinin Yakınlarına İşveren Ödeme Yapar Mı?.......................................................... 41

71- İşverenin Ölümünün Hizmet Sözleşmesine Etkisi Nedir?.................................................... 41

72- Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları Nelerdir?............................................................. 41

73- Sözleşmenin Sona Ermesi İle İşçi, Zimmetinde Olan Araç ve Gereçleri İşverene Vermek Zorunda Mıdır?     41

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HİZMET SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUMLAR

 

74- Rekabet Yasağı Sözleşmesi Nedir?.................................................................................. 42

75- Rekabet Yasağının Koşulları Nelerdir?.............................................................................. 42

76- Rekabet Yasağı Sözleşmesi Hangi Durumlarda Sınırlandırılır?.......................................... 42

77- Rekabet Yasağına Aykırı Davranışların Sonuçları Nelerdir?.............................................. 42

78- Rekabet Yasağı Ne Zaman Sona Erer? ........................................................................... 43

79- Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Hangi Hususlar Bulunmalıdır?......................................... 43

II- İBRANAME............................................................................................................................. 43

80- İbraname Nasıl Düzenlenir?.............................................................................................. 43

III- EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ................................................................................................ 43

81- Evde Hizmet Sözleşmesi Nedir? ....................................................................................... 43

82- Evde Hizmet Sözleşmesinde Çalışma Koşulları Nasıl Belirlenir?......................................... 44

IV- PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ ........................................................................................ 44

83- Pazarlamacılık Sözleşmesi Nedir?..................................................................................... 44

84- Pazarlamacılık Sözleşmesi Nasıl Kurulur? ........................................................................ 44


İKİNCİ KISIM

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR 

 

85- İşçi Kimdir?....................................................................................................................... 45

86- İşveren Kimdir? ................................................................................................................ 45

87- İş Sözleşmesi Nedir?......................................................................................................... 45

88- İş Sözleşmesinin Yazılı Yapılması Zorunlu Mudur?............................................................ 45

89- Yazılı Olarak Yapılması Zorunlu Olan İş Sözleşmesi Türleri Nelerdir?................................. 45

90- İş Kanununa Göre İş Sözleşmesi Yapmamanın Cezası Var Mıdır?.................................... 45

91- İş Sözleşmesinde Hangi Hususlar Yer Almalıdır................................................................. 46

92- İş Sözleşmesinde Yazılı Olan Hususlar Geçici Bir Süre Kimler Hakkında Uygulanmaz........ 46

93- Süreksiz İşlerde İş Sözleşmesi Yapılır Mı?......................................................................... 46

94- İş Sözleşmesinin Yazılı Olarak Yapılmadığı Durumlarda İşçiye Çalışma Koşulları İle İlgili Bir Belge Vermek Gerekir Mi?               46

95- İş Sözleşmesi Düzenlenmeyen ce Süresi Bir Yıldan Az Süren İşlerde İşverenin İşçiye Yazılı Belge Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesinin Yaptırımı Var Mıdır? ......................................................................................................... 46  

96- İş Sözleşmelerinin Belirli Türleri İçin Öngörülen Yazılı Şekil Bir Geçerlilik Koşulu Mu, Bir İspat Koşulu Mudur?              47

  

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

 

I- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ........................................................................................ 48

97- Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?................................................................................. 48

98- Deneme Süresi İçerisinde İş Sözleşmesi Fesh Edilirse Bildirim Süresi Kullandırmak veya Tazminat Ödemek Gerekir Mi?             48

99- Deneme Süresi İçerisinde İşçinin SSK İşe Girişi Yapılır Mı?............................................... 48

100- Deneme Süresi İçerisinde İşçinin Ücreti Ödenir Mi?......................................................... 48

101- Deneme Süresi İşçinin Kıdemine Eklenir Mi?................................................................... 48

102- Deneme Süreli İş Sözleşmesinin Süresi Ne Kadardır?..................................................... 48

103- Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nasıl Yapılır?.................................................................... 48

104- Deneme Süresi İçerisinde İşçi Hangi Haklara Sahiptir?.................................................... 49

II- BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ......................................................................................... 49

105- Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir?.................................................................................... 49

106- Belirli Süreli İş Sözleşmesi Birden Çok Yapılabilir Mi?....................................................... 49

107- Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiye, Belirli Bir Zaman Ölçüt Alınarak Ödenecek Ücret ve Paraya İlişkin Bölünebilir Menfaatler Nasıl Ödenir? ....................................................................................................................................... 49

108- Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanlara İş Güvencesi Hükümleri Uygulanır Mı?............. 50

109- Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştırılan İşçinin Haklarının Belirlenmesi Konusunda Hangi İşçiler Emsal Alınır?        50

III- BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ..................................................................................... 50

110- Belirsiz süreli iş sözleşmesi nedir?................................................................................... 50

111- İşin Özelliğinden veya Yasa'dan Kaynaklanan Nedenler Olmadan Birden Çok Belirli Süreli (Zincirleme) İş Sözleşmesi Yapılabilir Mi?        50

112- İhbar Süresine İlişkin Tazminat Peşin Ödenerek İhbar Süresi Beklenilmeden İş Sözleşmesini İşveren Fesh Edilebilir Mi?          50

113- İhbar Tazminatı Nedir? ................................................................................................... 51

114- İhbar Tazminatının Amacı Nedir?.................................................................................... 51

115- Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin Feshinden Önce Diğer Tarafa Kaç Gün Önceden İhbarda Bulunulur?    51

116- İhbar Tazminatının Hesaplanmasında Hangi Ücret Esas Alınır?...................................... 52

117- Kötü Niyet Tazminatı Nedir?............................................................................................ 52

IV- TAKIM SÖZLEŞMESİ............................................................................................................ 52

118- Takım Sözleşmesi Nedir?................................................................................................ 52

119- Takım Klavuzu İşçinin Aracılık vb. Faaliyetleri Sebebiyle Takıma Dahil İşçilerin Ücretlerinden Takım Klavuzu İçin Çeşitli Kesintiler Yapılabilir Mi?      53

120- Takım Sözleşmesinin Yazılı Olarak Yapılması Zorunlu Mudur?........................................ 53

V- TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ.............................................................................................. 53

121- Tam Süreli İş Sözleşmesi Nedir?..................................................................................... 53

VI- KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ........................................................................................... 53

122- Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Nedir?.................................................................................... 53

123- Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçi Tam Süreli Çalışan İşçilere Göre Farklı Bir İşleme Tabi Tutulabilir Mi?        53

124- Kısmi Süreli İş Sözleşmesine Göre Çalışan İşçiler Bölünebilir Haklardan Nasıl Yararlanırlar? 54

125- Kısmi Süreli Çalışma İlişkisi İşçi İle Birden Çok İşveren Arasında Kurulabilir Mi?............... 54

126- Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Sigorta Primi Nasıl Hesap Edilir?........................................... 54

127- Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiler Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yapabilirler Mi?     54

128- Doğum sonrası kısmi süreli çalışmadan kimler  nasıl yararlanacak?.................................. 55

129- Doğum sonrası yarım çalışma ödeneği nedir?................................................................. 55

130- Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin süresi ne kadardır?......................................... 56

131- Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin miktarı ne kadardır?........................................ 56

132- Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin ödenme şartları nelerdir?................................ 56

133- Doğum sonrası yarım çalışma ödeneği kapsamında bulunanların sigorta primleri nasıl ödenecek?            56

134-Çocuğu engelli doğan annenin primini ve ücretini devletin ödeme şartları nelerdir?.......... 57

VII- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA İŞ SÖZLEŞMESİ...................................................................... 57

135- Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi Nedir?................................................................... 57

136- Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesinde Çalışma Süresi Belirlenmediği Takdirde İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Ne Kadar Olduğu Kabul Edilir?....................................................................................................................................... 57

137- Çağrı Üzerine Çalıştırılmak İçin Belirlenen Sürede İşçi Çalıştırılmazsa Ücrete Hak Kazanır Mı?  58

138- İşveren, İşçinin Çalışacağı Zamandan En Az Kaç Gün Önce Çalışması İçin Çağrı Yapmak Zorundadır?   58

139- Çağrı Üzerine İş Sözleşmesinde Günlük Çalışma Süresi Kararlaştırılmamış İse İşveren Her Çağrıda İşçiyi Ne Kadar Süre Çalıştırmak Zorundadır?....................................................................................................................................... 58

140- Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?........ 58

141- Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi Kurallarına Uymayan İşveren Hakkında Yaptırım Uygulanır Mı?     58           

VIII- UZAKTAN ÇALIŞMA........................................................................................................... 58

142. Uzaktan çalışma nedir?................................................................................................... 58

143- Uzaktan çalışma iş sözleşmesinde hangi hükümler bulunmalıdır?.................................... 59

144- Uzaktan çalışan işçiye daha az ücret ödenir mi?.............................................................. 59

145- Uzaktan çalışmada iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınacak mı?..................................... 59

IX- ÖDÜNÇ (GEÇİCİ) İŞ İLİŞKİSİ................................................................................................ 59

146- Ödünç(geçici) iş ilişkisi nedir?........................................................................................... 59

147- Geçici iş ilişkisine gereksinim neden doğmuştur?............................................................. 59

148- Geçici iş ilişkisi nasıl kurulur?........................................................................................... 59

149- Geçici iş ilişkisi hangi hallerde kurulmaz?......................................................................... 60

150- Grev ve lokavtın uygulanma süresinde geçici işçi çalıştırılır mı?....................................... 60

151- Geçici işçiler engelli işçi istihdamında işçi sayısına dahil edilir mi?..................................... 61

152- İşten çıkarılan işçi altı ay geçmeden geçici işçi kapsamında çalıştırılır mı?....................... 61

153- Özel istihdam bürosu ve işveren işçiden iş bulma karşılığında ücret alabilir mi?................ 61

154- Geçici işçi çalıştıran işverenin sorumlulukları nelerdir?...................................................... 61

155- Geçici işçinin çalışma koşulları nasıl olmalı?..................................................................... 62

156- Geçici iş ilişkisinde işveren kimdir? .................................................................................. 62

157- Özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında yapılacak sözleşmede hangi hükümler bulunmalıdır? 62

158- Sözleşmeye geçici işçinin başka yerde çalışamayacağına ilişkin hüküm konulabilir mi?.... 62

159- Geçici iş ilişkisinde işçinin ücretini kim ödeyecek?............................................................. 62

160- Geçici iş ilişkisinde işçinin ücreti ödenmezse ne yapılır?................................................... 62

161- Sözleşme bittikten sonra işçi çalıştırılmaya devam edilir mi?............................................. 63

162- Geçici işçinin sorumlulukları nelerdir?............................................................................... 63

163- Aynı holding bünyesinde geçici iş ilişkisi nasıl kurulur?..................................................... 63

164- Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin sorumlulukları nelerdir?.................................................. 63

165- Geçici iş ilişkisine ilişkin yükümlülüklere uyulmamasının cezası nedir?.............................. 63

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESH EDİLMESİ

 

I- İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESH EDİLMESİ ......................... 64

166- İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Derhal Feshi Ne Demektir?

167- İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Fesh Etmesini Gerektirecek Sağlık Sebepleri Nelerdir....... 64

168- İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Fesh Etmesini Gerektirecek Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri Nelerdir?              64

169- İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Fesh Etmesini Gerektirecek Zorlayıcı Sebepleri Nelerdir? . 65

II- İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESH EDİLMESİ................. 65

170- İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Derhal Feshi Ne Demektir?..................................... 65

171- İşvenin İş Sözleşmesini Derhal Fesh Etmesini Gerektirecek Sağlık Sebepleri Nelerdir?.... 65

172- İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Fesh Etmesini Gerektirecek Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri Nelerdir?              65

173- İşverenin İş Sözleşmesini Derhal Fesh Etmesini Gerektirecek Zorlayıcı Sebepleri Nelerdir? 66

174- İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutukluluğu Sebebiyle İş Sözleşmesi Derhal Ne Zaman Fesh Edilir?        66

175- 4857 Sayılı Kanunun 25/II(G) Maddesinde Ay Kavramı Takvim Ayı Mıdır?...................... 66

176- 4857 Sayılı Kanunun 25/II(H) Maddesinde Belirtilen Hususlarla İlgili İşveren Tarafından Derhal Feshi Nasıl Yapılır? 67

177- 4857 Sayılı Kanunun 25/II(I) Maddesinde Belirtilen Hususlarla İlgili İşveren Tarafından Derhal Feshi Nasıl Yapılır?  67

III- ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ .......... 67

178- İşveren, İş Sözleşmesiyle veya İş Sözleşmesinin Eki Niteliğindeki Personel Yönetmeliği ve Benzeri Kaynaklar Ya Da İşyeri Uygulamasıyla Oluşan Çalışma Koşullarında Esaslı Bir Değişikliği Nasıl Yapabilir?.................................. 67

179- İşçi ve İşveren Aralarında Anlaşarak Çalışma Koşullarını Değiştirebilirler Mi?................... 67

180- Çalışma Koşullarında Değişiklik Geçmişe Etkili Olarak Yürürlüğe Konulabilir Mi?.............. 67

181- Geçerli Bir Neden Olmaksızın Çalışma Koşullarında İşveren Tarafından İş Sözleşmesine Aykırı Olarak Değişiklik Yapılması ve İşçinin Değişikliği Kabul Etmemesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesh Edilmesinde İşçi İhbar ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?              67

182- Çalışma Koşullarında Geçerli Bir Neden Olmaksızın İşverenin İş Sözleşmesine Aykırı Değişikliğini Kabul Etmeyerek İş Sözleşmesini Tek Taraflı Fesh Eden İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı?...................................................... 68

183- İşveren Veya İşçinin İş Sözleşmesini Fesih Hakkını Kullanma Süresi Nedir?.................... 68

184- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshinde Usule Uyulmamasının Sonucu Nedir?.............. 68

185- Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Feshinde Usule Uyulmamasının Sonucu Nedir?................. 68

186- İş Sözleşmesi Fesh Edilen İşçilere İş Kanununa Göre Hangi Haklarının Ödenmesi Gerekir? 69

187- İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Haksız Olarak Fesh Edilen İşçilere İş Kanununa Göre Hangi Tazminatların Ödenmesi Gerekir?           69

188- İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Haksız Olarak Fesh Edilen İşçilere 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Göre Kanununa Hangi Ödeme Yapılır?........................................................................................................................... 69

189- İşsizlik Sigortası Almak İçin İşçinin Kaç Gün İçerisinde Nereye Başvurması Gerekir?........ 69

190- Ücret ve Tazminatlarda Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?.............................................. 69

IV- KIDEM TAZMİNATI................................................................................................................ 69

191- Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmenin Koşulları Nelerdir?........................................... 69

192- Kıdem Tazminatının Hesaplanmasına Esas Alınacak Kıdem Nasıl Hesaplanır?.............. 70

193- Aynı Kıdem Süresi İçin Birden Fazla Kıdem Tazminatı ve İkramiye Ödenir Mi?................ 70

194- Kıdem Tazminatının Hesaplanmasına Esas Alınacak Ücret Hangi Ücrettir?..................... 70

V- YENİ İŞ ARAMA İZNİ............................................................................................................. 71

195- Yeni İş Arama İzni Nedir?................................................................................................ 71

196- Yeni İş Arama İzni Süresi Ne Kadardır ve Nasıl Kullanılır?    ........................................... 71

197- Yeni İş Arama İzni Verilmemesinin Sonuçları Nelerdir?.................................................... 71

198- İşçinin İhbar Ücreti Peşin Ödenerek İş Sözleşmesi Fesh Edilmişse İşçi Bu Durumda Yeni İş Arama İzni Ücreti İsteyebilir Mi?     71

199- İşveren Tarafından İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Halinde Yeni İş Arama İzni İle Yıllık Ücretli İzin Süresi İç İçe Geçebilir Mi?   72

VI- İŞYERİ DEVRİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİLERİ................................................................ 72

200- İşçi, İşyeri Devrinden Sonra İş Sözleşmesi İle Bağlı Mıdır?.............................................. 72

201- İşyeri Devrinde İşverenlerin İşçilerle Yapılmış İş Sözleşmesine Bağlılığı Devam Eder Mi?. 72

202- İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi Var Mıdır?........................................................... 72

203- İşyeri Devrinde İşçi Devir Konusunda Bilgilendirilir Mi?..................................................... 72

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 İŞ KANUNUNA GÖRE BAZI ÖZELLİKLİ İŞ SÖZLEŞMELERİ

    

204- Denkleştirme Esasına Göre Çalışma Nedir?.................................................................... 73

205- Denkleştirme Süresi Ne Kadardır?................................................................................... 73

206- Turizm sektöründe denkleştirme dönemi ne kadardır?..................................................... 74

207- Denkleştirme Esasına Göre Çalışma Yükümlülüklerine Uymamanın Yaptırımı Nedir?....... 74

208- İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?................................ 74

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞ GÜVENCESİ

 

209- İş Güvencesi Nedir?........................................................................................................ 75

210- 4857 Sayılı İş Kanunun Hangi Hükümleri İş Güvencesini Düzenlemiştir?......................... 75

211- Hangi İşyerleri İş Güvencesi Kapsamındadır?................................................................. 75

212- Tarım İşkolunda 30 İşçi Sayısı Ölçütü Esas Alınabilir Mi?................................................ 76

213- İş Güvencesine Esas Teşkil Eden 30 Sayısı Hangi Tarih Esas Alınarak Tespit Edilir?...... 76

214- İşçi Yönünden İşçinin İş Güvencesi Kapsamında Olabilmesinin Koşulları Nelerdir?.......... 76

 

ALTINCI BÖLÜM

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNAN İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN
FESH EDİLMESİ VE SONUÇLARI 

 

215- İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshinde Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?   78

216- Fesih Bildirimine Dava Açma Süresi Ne Kadardır?........................................................... 78

217- Fesih Bildiriminin Geçerli Bir Sebebe Dayanmadığının İspatı Kime Aittir?......................... 78

218- İşe İade Davası Mahkemeler Tarafından Kaç Gün İçerisinde Sonuçlandırılması Gerekir? 78

219- İşe İade Davasının Temyiz Edilmesi Durumunda Kaç Gün İçerisinde Sonuçlandırılır?..... 78

220- Mahkeme İşe İade Kararı Verirse İşçinin Kaç Gün İçerisinde İşe Başlaması Gerekir?...... 79

221- Mahkemenin İşe İade Kararına Rağmen İşçi İşbaşı Yapmazsa Sonuç Nasıl Gerçekleşir? 79

222- Mahkemenin İşe İade Kararını İşveren Kaç Gün İçerisinde Uygulamak Zorundadır?....... 79

223- Mahkemenin İşe İade Kararına Rağmen İşçiyi İşveren İşe Başlatmazsa Sonuç Nasıl Gerçekleşir?            79

224- Dört Aylık Ücretin Hesaplanması Giydirilmiş Ücret Üzerinden Mi Yapılır?.......................... 79

225- İşçinin İşyerinde İşe Başlaması Durumunda Daha Önce Yapılan Ödemeler Mahsup Edilir Mi?   80

226- Çalışılmış Gibi Sayılan Dört Aylık Sürenin Sigorta Primi Ödenir Mi?.................................. 80

227- Dört Aylık Süreye İlişkin Prim Belgeleri Ne Kadar Süre İçerisinde Kuruma Verilmesi Gerekir?..... 80

228- İşçinin Dört Aylık Ücretine Gecikme Faizi Uygulanabilir Mi?.............................................. 81

 


ÜÇÜNCÜ KISIM

5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMESİ

 

229- Gazeteci Kimdir?............................................................................................................. 83

230- İşveren İle Gazeteci Arasında Yazılı İş Sözleşmesi Yapılması Zorunlu Mudur?................ 83

231- İşveren İle Gazeteci Arasında Yazılı İş Sözleşmesi Yapılmamasının Yaptırımı Nedir?..... 83

232- Belirsiz Süreli Hizmet Akti Derhal Fesh Edilebilir Mi?......................................................... 83

233- Gazetecilere Kıdem Tazminatı Ödenebilmesi İçin En Az Hizmet Süresi Ne Kadar Olmalıdır?..... 83

234- Gazetecilere Verilecek İhbar Süreleri Ne Kadar Olmalıdır?.............................................. 84

235- Hizmet Akti Fesh Edilen Gazeteci Kullanmadığı Yıllık İzinleri Gazeteciye Nasıl Ödenir? .. 84

236- Bir Defa Kıdem Tazminatı Alan Gazetecinin Kıdemi Nasıl Hesaplanır?............................ 84

237- İşverenin Maddi İmkansızlık Sebebiyle Gazetecinin Tazminatını Bir Defada Ödeyememesi Halinde Taksitle Ödenme Yapılabilir Mi?        84

238- Gazeteciler İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanabilirler Mi?......................................... 84

239- İş Sözleşmesi Gazeteci Tarafından Nasıl Fesh Edilebilir? ............................................... 84

240- Yazılı İhbar Mühletleri Mukavele İle Artırılabilir Mi?........................................................... 85

241- Gazeteciler En Fazla Kaç Gün Süreyle Deneme Süreli Olarak Çalıştırılabilirler?............... 85

242- Deneme Süresi Sonunda Gazeteci İle İş Sözleşmesinin Yazılı Olarak Yapılması Zorunlu Mudur?             85

243- Gazeteci İhbar Mühletini Beklemeden Hizmet Akdini Hangi Koşullarda Fesh Edebilir? .... 85

244- Gazetecinin Uğradığı Hastalık Sebebiyle İş Akdi İşveren Tarafından Feshedilebilir Mi?... 85

245- İşverenle Yaptığı Mukavelede Aksi Zikredilmediği Takdirde Basınla Alakası Olsun veya Olmasın, Gazeteci Başka Bir İş Yapabilir Mi?      86

246- Mukavele Müddeti Sona Ermeden Evvel Kendisine Atfedilebilecek Bir Kusuru Olmaksızın İşine Son Verilen Gazeteciye Peşin Almış Olduğu Ücretin Henüz İşlememiş Bulunan Kısmını İade Etmek Zorunda Mıdır?

247- Mukavele Dışı Yazılar İçin Gazeteci Ayrıca Ücrete Hak Kazanır Mı?................................ 86

248- Silah Altında Bulunduğu Müddetçe Gazetecinin İş Akdi, İşveren Tarafından Feshedilebilir Mi?  86

249- Gazeteci İle İşveren Arasındaki Mukavelenin Süresi Askerlik Süresi İçerisinde Sona Eriyorsa Askerlik Süresi İçerisinde Gazeteciye Ücret Ödenir Mi?.................................................................................................................................. 86

DÖRDÜNCÜ KISIM

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMESİ

 

250- Kimlere Gemi Adamı Denir?............................................................................................ 87

251- İşveren İle Gemi Adamları Arasında Hizmet Akitleri Yazılı Olarak Mı Yapılır?................... 87

252- Gemi Adamları İle Hangi Durumlarda Hizmet Akti Yapılmaz  ........................................... 87

253- Gemi Adamı İle Yapılacak Yazılı Akitte Hangi Hususlar Bulunmalıdır? ............................ 88

254- Gemiadamları İle Belirli Süre veya Sefer İçin Akit Yapılabilir Mi? ..................................... 88

255- Gemi Adamları İle Belirli Süre veya Sefer İçin Akit Yapıldığı Durumlarda Akit Süresinin Uzaması Mümkün Müdür?    88

256- Deniz İş Kanununa Göre Deneme Süresi Ne Kadardır? ................................................. 89

257- Gemi Adamı İle Hizmet Akti Yapılmamasının Yaptırımı Nedir?......................................... 89

258- Gemi Adamıyla İşveren veya İşveren Vekili Arasında Yapılacak Hizmet Akitlerinden Resim ve Harç Alınır Mı?           89

259- Gemi Adamlarında Deneme Süresi Ne Kadardır? ........................................................... 89

260- İşinden Ayrılan Gemi Adamına Çalışma Belgesi Verilir Mi? ............................................. 89

261- Süresi Belirli Olan veya Olmayan Yahut Da Sefer Üzerine Yapılan Hizmet Akti: İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Hangi Hallerde Bildirimsiz Fesh Edilebilir? ............................................................................................... 90

262- Süresi Belirli Olan veya Olmayan Yahut Da Sefer Üzerine Yapılan Hizmet Akti: Gemi Adamı Tarafından Hangi Hallerde Bildirimsiz Fesh Edilebilir?........................................................................................................................ 90

263- Süresi Belirli Olan veya Olmayan Yahut Da Sefer Üzerine Yapılan Hizmet Akti: İşveren, İşveren Vekili veya Gemi Adamı Tarafından Hangi Hallerde Bildirimsiz Fesh Edilebilir?................................................................................................ 91

264- Gemi Adamının Hizmet Akti Hangi Hallerde Kendiliğinden Sona Erer?............................ 91

265- İşveren, İşveren Vekili ve Gemi Adamının Fesih Hakkını Kullanma Süresi Ne Kadardır?.. 91

266- Süresi Belirsiz Hizmet Akti Gemi Adamının İşe Alınmasından İtibaren Ne Kadar Süreyle Fesh Edilemez? 91

267- Süresi Belirsiz Hizmet Aktinin Fesh Edilmesinde İhbar Süresi Ne Kadardır? .................... 91

268- Bildirme Şartına Uymayan Taraf, Diğer Tarafa Tazminat Öder Mi?................................... 92

269- Hizmet Aktini Bozma Hakkının Kötüye Kullanan İşveren Ayrıca Tazminat Öder Mi?......... 92

270- Hizmet Akti Fesihleri Ne Zaman Yürürlüğe Girer?............................................................. 92

271- Hizmet Aktinin İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Feshedilmesi Halinde Sebepleri İle Birlikte Gemi Adamına Yazılı Olarak Bildirilmesi Gerekir Mi? ..................................................................................................................... 92

272- Geminin Türk Bayrağını Taşıma Hakkı Bulunduğu Sürece Mülkiyetin Kısmen veya Tamamen Herhangi Bir Şahsa Geçmesi Hizmet Aktinin Feshini Gerektirir Mi?................................................................................................................... 93

273- İşveren Hizmet Aktinde Başka Hüküm Yoksa, Geminin Bağlama Limanına İade Etmek ve Gemiadamının İadeye İlişkin ve Durumuna Uygun Yol, İaşe ve Sair Zaruri Masraflarını Karşılamak veya Ödemek Zorunda Mıdır? ...................... 93

274- Yabancı Gemiadamıyla Yapılan Hizmet Aktinde Ayrı Bir Hüküm Yoksa, İşveren veya İşveren Vekilinin Yabancı Gemiadamını İkametgahının Bulunduğu Mahal Limanına İade Etme Zorunluluğu Var Mıdır?....................................... 93

275- Hizmet Aktinin Herhangi Bir Türk Limanında Feshi Halinde Akitte Başka Hüküm Yoksa, Gemiadamının İşveren veya İşveren Vekili Tarafından 21. Maddedeki Ölçüler İçinde Bağlama Limanına İadesi Zorunlu Mudur?........................ 93

276- İade Zorunluluğuna Uymamanın Hukuki Sonuçları Nelerdir?........................................... 94

277- İşveren veya İşveren Vekilinin Gemi Adamını Yurda İade Zorunluluğu Hangi Hallerde Kalkar?  94

 


BEŞİNCİ KISIM

5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMESİ

 

278- Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Müdür, Diğer Yönetici ve Öğretmenler İle Kurumların Kurucuları veya Kurucular Temsilcisi Arasında İş Sözleşmesi Ne Kadar Süreli ve Nasıl Yapılır?.................................................................. 95

279- Yazılı Sözleşmede Hangi Hususlar Yer Almalıdır?........................................................... 95

280- Süresi Öğretim Yılı İçinde Sona Eren Sözleşmeler Yenilenebilir Mi?................................ 95

281- Özel Okullarda Yöneticilik ve Eğitim- Öğretim Hizmeti Yapanların Ücretleri Nasıl Tespit Edilir?    96

282- Özel Okul Öğretmen ve Personeline Sosyal Yardım Ödemesi Yapılır Mı?........................ 96

283- Sosyal Yardım Kapsamındaki Ek Ödemelerden Gelir Vergisi Kesilir Mi?........................... 96

284- Özel öğretim kurumlarındaki birim ek ders ücreti miktarı nasıl tespit edilir?........................ 96

285- Yönetici ve Öğretmenlere Yazılı Sözleşmede Kararlaştırılan Ücret Ne Zaman Ödenir?.... 96

286- Özel Okullarda Yabancı Öğretmenler Nasıl Çalıştırılır?.................................................... 96

287- Sözleşmesi Yürürlükte Olan Yönetici ve Öğretmenlerden Yetersizliği Veya Hizmete Devamında Sakınca Görülenlerin Bakanlıkça Verilmiş Olan Çalışma İzinleri İptal Edilebilir Mi?.................................................................................... 96

288- Özel Öğretim Kurumunun Teftiş ve Denetlemesi Sırasında, Zaruret Görülen Durumlarda Valilik O Kurumun Müdürü ve Öğretmenlerine İşten El Çektirebilir Mi?................................................................................................................. 97

289- Özel Öğretim Kurumunun Yönetici ve Öğretmenleri 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Uygulanması ve Ceza Kovuşturması Bakımından Kamu Görevlisi Sayılır Mı?......................................................................................................... 97

290- Resmi Okullarda Görevli Öğretmenler Özel Okullarda Derslere Girebilir Mi?...................... 97

291- Uzman Öğretici, Usta Öğretici Ve Öğretmenlik Yapma Nitelik ve Şartlarını Taşıyan Devlet Memurlarına Ücretli Ders Görevi Verilir Mi?       97

292- Özel Okul Personelleri Ne Zaman Göreve Başlatılabilir?.................................................. 97

293- Özel Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici, Öğretmen, Uzman Öğretici ve Usta Öğreticiler Hakkında Hangi Kanunlar Uygulanır? 97

294- Özel Okullarda Görev Yapan Yönetici, Öğretmen, Uzman Öğretici ve Usta Öğreticiler Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Kim Tarafından Nasıl Verilir?.................................................................................................................... 98

295- Özel Okullarda Görev Yapan Yönetici, Öğretmen, Uzman Öğretici ve Usta Öğreticilere Meslekten Çıkarma Cezası Kim Tarafından Nasıl Verilir?....................................................................................................................................... 98

...............

ALTINCI KISIM

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNUNDA İŞ (ÇIRAKLIK) SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMESİ

 

296- Çırak Kimdir? ................................................................................................................. 99

297- Aday Çırak Kimdir?......................................................................................................... 99

298- Veli Kimdir? .................................................................................................................... 99

299- Çıraklık Sözleşmesi Kimler Arasında Yapılır?................................................................... 99

300- Çırakların Ücreti Nasıl Tespit Edilir?................................................................................. 99

301- Çırakların Ücreti En Az Ne Kadar Olmalıdır?.................................................................... 99

302- Aday Çırak ve Çırak’a Ödenecek Ücretlerden Vergi Kesintisi Yapılır Mı? ...................... 100

303- İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından İşyerinin Kusuru Halinde İşveren Sorumlu Tutulabilir Mi?                100

304- Aday Çırak ve Çırak Hakkında Hangi Sigorta Kolları Uygulanır?.................................... 100

305- Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Meslekî Eğitim Gören Öğrencilerin Sigorta Primleri Kim Tarafından Ödenir?          100

306-- Çıraklar Hakkında 4857 Sayılı İş Kanunu Uygulanır Mı? ............................................. 100

307 Çıraklar Hakkında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu Uygulanır Mı?............. 100

 

YEDİNCİ KISIM

İŞ SÖZLEŞMESİ SONA EREN VE ÇALIŞANLARIN HAKLARINI ARAMA YOLLARI

 

308- İhbar ve Kıdem Tazminatını Alamayan İşten Ayrılmış Eski Çalışanlar Nereye Başvuracaklar?    101

309- Çalışıyor Olanlar Haklarını Almak İçin Nereye Başvuracaklar?....................................... 101

310- Çalışmaya Devam Eden İşçilerin Hakları Konusundaki Taleplerini Kim İnceler?.............. 101

311- İşten Ayrılmış İşçilerin Hakları Konusundaki Taleplerini Kim İnceler?.............................. 101

312- Çalışanlar Hangi Hakları İçin Talepte Bulunabilirler?...................................................... 101

313- İşten Ayrılmış Olanlar Hangi Hakları İçin Talepte Bulunabilirler?..................................... 101

 

SEKİZİNCİ KISIM

İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI

 

İş Sözleşmesi İle İlgili Yargı Kararları......................................................................................... 103

 

EKLER

 

Ek- 1      Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi........................................................................................ 153

Ek- 2      Belirli Süreli İş Sözleşmesi........................................................................................... 154

Ek- 3      Kısmi Süreli(Part- Time) İş Sözleşmesi......................................................................... 155

Ek- 4      Deneme Süreli İş Sözleşmesi...................................................................................... 157

Ek- 5      Takım Sözleşmesi....................................................................................................... 158

Ek- 6      Denkleştirme Esasına Göre Çalışma (İş) Sözleşmesi................................................... 159

Ek- 7      İşverenin İşçiyi Ödünç Vermek İstediğine İlişkin İşçiye Yazdığı Yazı............................ 160

Ek- 8      İşverenin İşçiyi Geçici(Ödünç) İş İlişkisi Çerçevesinde Başka Bir İşverene Gönderdiğine İlişkin Yazı         161

Ek- 9      Ödünç Verilecek Olan İşçinin Ödünç Verilmeye Muvafakat Yazısı .............................. 162

Ek- 10    Ödünç Alan İşveren İle Ödünç Veren İşveren Arasında Yapılacak Geçici İş Sözleşmesi Örneği              163

Ek- 11    Ödünç Alan İşveren İle Ödünç Alınan İşçi Arasında Yapılacak Geçici İş İlişkisi Sözleşmesi      164

Ek- 12    Süresi Bir Yıldan Az Süren İşlerde İş Sözleşmesi Yapılmadığı Durumlarda İşveren Tarafından İşçiye Verilecek Olan Ve İşçinin Genel Çalışma Koşullarını Belirtir Belge................................................................................ 165

Ek- 13    Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi....................................................................................... 167

Ek- 14    Yurt Dışı İş Sözleşmesi............................................................................................... 169

Ek- 15    İşçiye Ücret Kesme Cezası Verilmesine İlişkin İşçiye Yazılan Yazı Örneği.................... 173

Ek- 16    İşçiden Savunma Alma Yazısı Örneği ........................................................................ 174

Ek- 17    İşçinin Fazla Çalışma Yapmaya Onay Verdiğine İlişkin Yazı........................................ 175

Ek- 18    İşçinin Yapmış Olduğu Fazla Çalışma/Fazla Sürelerle Çalışmayı Serbest Zaman Olarak Kullanmak İstediğine İlişkin Yazı      176

Ek- 19    İşçinin Fazla Sürelerle Çalışma Yapmaya Onay Verdiğine İlişkin Yazı......................... 177

Ek- 20    İşçinin Telafi Çalışması İle Gidermek Koşulu İle İşverenden İzin Talep Yazısı.............. 178

Ek- 21    İşveren Tarafından İşçiye İzin Verildiğine Ve Telafi Çalışması Yaptırılacağına İlişkin Yazı 179

Ek- 22    İşyerinde Faaliyetin Belirli Bir Süre Tamamen Durdurulduğunu Bildiren Yazı Örneği.... 180

Ek- 23    Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulduğu Konusunda İlgili Sendikaya Yazılacak Yazı..... 181

Ek- 24    İşyerinde Faaliyetin Durdurulduğuna İlişkin İlan Örneği............................................... 182

Ek- 25    Yüzdelere İlişkin Hesap Pusulalarının Genel Toplamını Gösteren Tutanak................. 183

Ek- 26    İşyeri Hekimliği Sözleşmesi.......................................................................................... 184

Ek- 27    İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi.............................................................................. 185

Ek- 28    İşçinin Kendi İsteği İle İşten Ayrılması Durumunda İşverene Vermesi Gereken Belge Örneği   186

Ek- 29    İşçinin İş Arama İznini Toplu Olarak Kullanma İsteğine İlişkin Dilekçe Örneği............... 187

Ek- 30    Çalışma Belgesi ......................................................................................................... 188

Ek- 31    İşçiye İhbar (Süresi) Öneli Verilmesine İlişkin Yazı Örneği............................................ 189

Ek- 32    Gazeteci İle Yapılacak İş Sözleşmesi.......................................................................... 190

Ek- 33    Gemi Adamı İle Yapılacak Belirsiz Süreli Hizmet Akti................................................... 192

Ek- 34    Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alan Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmesi. 194

Ek- 35    Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi............................................................................... 197

Ek- 36    Profesyonel Futbolcu Geçici Transfer Sözleşmesi....................................................... 201

Ek- 37    Çıraklık Sözleşmesi..................................................................................................... 205

Ek- 38    Mevsimlik İşçilerin İşe Davet Edileceklerine Dair Yazı Örneği....................................... 212

Ek- 39    Mevsimlik İşçilerin İşe Davet Yazısı ............................................................................ 213

Ek- 40    İş Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin Yazı Örneği................................................... 214

Ek- 41    İşçiye Yapılacak Uyarıya İlişkin Yazı Örneği................................................................ 215

Ek- 42    Kıdem Tazminatı Sorumluluğu Hakkında İşçileri Bilgilendirme Yazısı........................... 216

Ek- 43    Mevzuatın İş Sözleşmesi İle İlgili Hükümleri ................................................................ 217

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR............................................. 269