İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ KISIM

ZAMANAŞIMI KURUMUNA İLİŞKİN GENEL BİR YAKLAŞIM

BİRİNCİ BÖLÜM

ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN BAZI KAVRAM ve AÇIKLAMALAR

 

1- ZAMANAŞIMI KAVRAMI, TANIMI VE UNSURLARI....................................................... 27

1.1. ZAMANAŞIMI KAVRAMI ......................................................................................... 27

1.2. ZAMANAŞIMININ TANIMI VE UNSURLARI........................................................... 29

1.2.1. Tanımı................................................................................................................ 29

1.2.2. Unsurları........................................................................................................... 30

1.2.2.1. Taraflar Arasında Zamanaşımına Tabi Bir Hukuki İlişkinin Olması..... 30

1.2.2.2. Taraflar Arasında Hukuki İlişkinin Doğmuş Olması.............................. 30

1.2.2.3. Belirli Bir Sürenin Geçmiş Olması......................................................... 30

1.2.2.4. Sürenin İşlemesine Engel Olan Nedenlerin Olmaması......................... 31

2. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER ..................................................................................... 31

2.1. SÜRELERİN ÖNEMİ VE SINIFLANDIRILMASI...................................................... 31

2.1.1. Kanuni Süreler................................................................................................. 32

2.1.2. İdari (Takdiri) Süreler..................................................................................... 33

2.1.3. Yargısal Süreler............................................................................................... 34

2.2. SÜRELERİN HESAPLANMASI................................................................................ 34

2.2.1. Sürelerin Gün Olarak Hesaplanması............................................................ 35

2.2.2. Sürelerin Hafta Olarak Hesaplanması.......................................................... 35

2.2.3. Sürelerin Ay Olarak Hesaplanması............................................................... 35

2.2.4. Sürelerin Yıl Olarak Hesaplanması............................................................... 35

2.2.5. Belli Bir Gün İle Biten Sürelerin Hesaplanması.......................................... 35

2.2.6. Sürenin Son Günü Resmi Tatil Gününe Rastlaması.................................. 36

2.3. SÜRELERİN UZAMASI ............................................................................................ 36

2.3.1. Mücbir Sebeplerle Sürelerin Uzaması ........................................................ 36

2.3.2. Zor Durum Sebebiyle Sürelerin Uzaması ................................................... 38

2.3.3. Ölüm Sebebiyle Sürelerin Uzaması ............................................................. 38

2.3.4. Mali Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması........................................................ 39

2.3.4.1. Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler...................................................... 39

2.3.4.2. Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen (Duran) Süreler.................................... 41

2.3.4.2.1. Muhasebe Kayıt Süreleri........................................................... 41

2.3.4.2.2. Bildirim Süreleri ........................................................................ 42

2.3.4.2.3. Dava Açma Süreleri.................................................................... 42

2.3.4.3. Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler............................................... 43

2.3.5. Adli Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması........................................................ 43

2.3.6. Süreleri Uzatan Diğer Nedenler.................................................................... 44

3. ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ (SÜKUTU-HAK)  SÜRELER .............................. 45

4. ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI................... 47

 

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMININ AMACI, ÖNEMİ, NİTELİĞİ VE DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ

 

1. VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI................................................................................ 49

2. ZAMANAŞIMININ AMACI ................................................................................................. 50

3. ZAMANAŞIMININ ÖNEMİ.................................................................................................. 53

4. ZAMANAŞIMININ NİTELİĞİ............................................................................................... 53

5. VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMININ DİĞER HUKUK DALLARINDAKİ ZAMANAŞIMI KARŞISINDAKİ YERİ           54

5.1. DİĞER HUKUK DALLARINDA ZAMANAŞIMI......................................................... 54

5.1.1. Borçlar Hukukunda Zamanaşımı .................................................................. 55

5.1.1.1. Kavram..................................................................................................... 55

5.1.1.2. Zamanaşımının Amacı............................................................................ 56

5.1.1.3. Zamanaşımının Şartları........................................................................... 56

5.1.1.3.1. Alacağın Zamanaşımına Tabi Olması....................................... 56

5.1.1.3.2. Borcun Muaccel Olması............................................................ 57

5.1.1.3.3. Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olması................................... 57

5.1.1.3.3.1. Zamanaşımı süreleri......................................................... 57

5.1.1.3.3.2. Sürelerin Başlangıcı ve Hesaplanması ........................... 58

5.1.1.4. Zamanaşımının Durması (Tatili)............................................................. 59

5.1.1.5. Zamanaşımının Kesilmesi (Kat’ı)........................................................... 60

5.1.1.6. Zamanaşımının Hükümleri...................................................................... 61

5.1.1.7. Borçlar Hukukundaki Zamanaşımı İle Vergi Hukukundaki Zamanaşımının Karşılaştırılması      61

5.1.2. Ceza Hukukunda Zamanaşımı ...................................................................... 64

5.1.2.1. Kavram..................................................................................................... 64

5.1.2.2. Zamanaşımının Amacı............................................................................ 65

5.1.2.3. Dava Zamanaşımı.................................................................................... 66

5.1.2.3.1. Tanımı ve Hukuki Niteliği........................................................... 66

5.1.2.3.2. Dava Zamanaşımı Başlangıcı ve Süreleri................................ 66

5.1.2.3.3. Dava Zamanaşımının Kesilmesi................................................ 68

5.1.2.3.3.1. Şüpheli veya Sanıklardan Birinin Savcı Huzurunda İfadesinin Alınması veya Sorguya Çekilmesi      68

5.1.2.3.3.2. Şüpheli veya Sanıklardan Biri Hakkında Tutuklama Kararının Verilmesi               68

5.1.2.3.3.3. Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi................... 68

5.1.2.3.3.4. Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında da Olsa, Mahkumiyet Kararı Verilmesi               69

5.1.2.3.4. Zamanaşımı Süresinin Kesilmesinin Sonuçları..................... 69

5.1.2.3.5. Dava Zamanaşımının Durması.................................................. 69

5.1.2.3.5.1. İzin veya Karar Alınması Gereken Haller........................ 70

5.1.2.3.5.2. Diğer Bir Mercide Çözülmesi Gereken Haller................. 71

5.1.2.3.6. Dava Zamanaşımının Sonuçları................................................ 72

5.1.2.4. Ceza Zamanaşımı.................................................................................... 72

5.1.2.4.1. Tanımı ve Hükümleri.................................................................. 73

5.1.2.4.2. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi................................................ 75

5.1.2.4.3. Ceza Zamanaşımının Durması.................................................. 77

5.1.2.4.4. Ceza Zamanaşımının Sonuçları................................................ 77

5.1.2.5. Ceza Hukukundaki Zamanaşımı İle Vergi Hukukundaki Zamanaşımının Karşılaştırılması         77


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER ÜLKELERDE ZAMANAŞIMI UYGULAMASI

 

1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ZAMANAŞIMI............................................... 79

1.1. TARHİYAT ZAMANAŞIMI......................................................................................... 79

1.1.1. Altı Yıllık Zamanaşımı Süresi ........................................................................ 80

1.1.2. Zamanaşımına Tabi Olmayan Durumlar ...................................................... 81

1.1.3. Geriye Doğru Mahsuplarda Zamanaşımı..................................................... 81

1.1.4. Düzeltme Beyannameleri ile İlgili Özel Hüküm............................................ 82

1.1.5. Anlaşma ile Zamanaşımı Süresinin Uzatılması .......................................... 82

1.2. TAHSİL ZAMANAŞIMI.............................................................................................. 83

1.3. MAHSUP VE İADE ZAMANAŞIMI........................................................................... 83

1.3.1. Mahsup ve İade Zamanaşımı Açısından Beyannamenin Verilmiş Sayılacağı Zaman      83

1.3.2. Zamanaşımı Dolduktan Sonra Yapılan Mahsup veya İadenin Durumu .. 84

1.4. ADLİ YARGILAMA ZAMANAŞIMI ........................................................................... 85

2. FRANSA’DA ZAMANAŞIMI............................................................................................... 86

2.1. İDARENİN DÜZELTME SÜRESİ.............................................................................. 86

2.1.1. Gelir Vergisi ve Kurumlar (Şirketler) Vergisi.............................................. 87

2.1.2. Ciro Vergileri.................................................................................................... 88

2.1.3. Servet Vergisi.................................................................................................. 89

2.1.4. Kayıt Harçları ve Damga Resimleri................................................................ 89

2.1.5. Çeşitli Vergi, Resim ve Harçlar...................................................................... 89

2.1.6. Vergi Cezaları................................................................................................... 90

2.2. DÜZELTME SÜRELERİNİN UZATILMASI (İSTİSNA)............................................ 90

2.3. ZAMANAŞIMININ KESİNTİYE UĞRAMASI........................................................... 91

AÇIKLAMA........................................................................................................................ 92

2.4. TAHSİL DAVASININ ZAMANAŞIMI......................................................................... 93

 


İKİNCİ KISIM

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI UYGULAMASI

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE ZAMANAŞIMI UYGULAMASININ TARİHİ GELİŞİMİ

 

1. TÜRKİYE’DE ZAMANAŞIMI UYGULAMASI................................................................... 97

2. TÜRKİYE’DE ZAMANAŞIMI UYGULAMASININ TARİHİ GELİŞİMİ.............................. 97

2.1. CUMHURİYETTEN ÖNCEKİ DÖNEM..................................................................... 97

2.2. CUMHURİYETİN İLANI VE SONRASI DÖNEM...................................................... 98

2.2.1. 2656 Sayılı Kanun Açısından Tarh ve Tahsil Zamanaşımı......................... 98

2.2.2. 5432 Sayılı Kanun Açısından Tarh Zamanaşımı.......................................... 99

2.2.3. 213 Sayılı Kanun Açısından Tarh Zamanaşımı.......................................... 100

2.2.4. 6183 Sayılı Kanun Açısından Tahsil Zamanaşımı...................................... 102

 

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ USUL KANUNUNDA ZAMANAŞIMI

 

VERGİ USUL KANUNUNDA ZAMANAŞIMI....................................................................... 106

1. TARH ZAMANAŞIMI......................................................................................................... 106

1.1. TARH ZAMANAŞIMI KAVRAMI............................................................................. 106

1.2. TARH ZAMANAŞIMININ ŞARTLARI..................................................................... 107

1.2.1. Vergi Alacağının Doğmuş Olması............................................................... 110

1.2.2. Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması...................................................... 112

1.3. TARH ZAMANAŞIMI SÜRELERİ........................................................................... 114

1.3.1. Tarh Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı ve Sonu...................................... 115

1.3.2. Tarh Zamanaşımı Süresi İle İlgili Özel Hükümler...................................... 117

1.3.2.1. Gelir Vergisinde Tarh Zamanaşımı Süresi.......................................... 117

1.3.2.1.1. Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşlerinde Uygulama      117

1.3.2.1.2. Yatırım İndiriminde Zamanaşımı Uygulaması...................... 199

1.3.2.1.3. Kurumlarda Stopaj Yoluyla Ödenen Gelir Vergisi İle İlgili Zamanaşımı Süresinin Uygulanması           119

1.3.2.1.4. Gelir Vergisine Mahsup Fazlasından Doğan İade İle İlgili Zamanaşımı        123

1.3.2.2. Kurumlar Vergisinde Tarh Zamanaşımı Süresi................................... 124

1.3.2.2.1. Tasfiye Haline Giren Kurumlarda Tarh Zamanaşımı Uygulaması  124

1.3.2.2.2. Kurumlar Vergisine Mahsup Fazlasından Doğan İade İle İlgili Zamanaşımı               125

1.3.2.3. Emlak Vergisinde Tarh Zamanaşımının Süresi................................... 126

1.3.2.4. Veraset ve İntikal Vergisinde Tarh Zamanaşımı Süresi...................... 127

1.3.2.5. Damga Vergisinde Tarh Zamanaşımı Süresi....................................... 130

1.3.2.6. Katma Değer Vergisinde Tarh Zamanaşımı Süresi............................. 131

1.3.2.7. Özel Tüketim Vergisinde Tarh Zamanaşımı Süresi............................ 131

1.3.2.8. Harçlarda Tarh Zamanaşımı Süresi..................................................... 132

1.3.2.9. Ecrimisil Alacaklarında Zamanaşımı Süresi....................................... 132

1.3.2.10. Kamulaştırma İşlemlerinde Zamanaşımı Süresi............................... 133

1.4. TARH ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMESİNE ENGEL OLAN NEDENLER.. 133

1.4.1. Tarh Zamanaşımının Durması .................................................................... 133

1.4.1.1. Vergi Dairesinin Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Müracaat Etmesi                134

1.4.1.2. Mücbir Sebepler .................................................................................... 139

1.4.2. Tarh Zamanaşımının Kesilmesi................................................................... 145

1.5. TARH ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI......................... 147

1.5.1. Vergi Alacağının Ortadan Kalkması............................................................ 148

1.5.2. İkmalen ve Re’sen Vergi Tarh Edilememesi.............................................. 149

1.5.3. Vergi İncelemelerinin Yapılamaması.......................................................... 150

1.5.4. Tarh Zamanaşımı Dolan Ancak Takdir Komisyonuna Sevk Edilen Mükellefe Ait Defter ve Belgelerin İncelenmesi 151

1.5.5. Vergi Hatalarının Düzeltilmemesi................................................................ 154

2. VERGİ HATALARINI DÜZELTME ZAMANAŞIMI......................................................... 155

2.1. GENEL OLARAK..................................................................................................... 155

2.2. VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİNDE SÜRE ............................................ 156

2.2.1. Vergi Dairesince Reddedilen Düzeltme Talebinin, Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi İçinde Yapılmış Olma Durumu.......................................................................................................... 157

2.2.2. Vergi Dairesince Reddedilen Düzeltme Talebinin, Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılmış Olma Durumu................................................................................................ 158

2.3. VERGİ HATALARINDA DÜZELTME zamanaşımı ............................................... 160

2.4. DÜZELTME ZAMANAŞIMINDA ÖZEL DURUMLAR............................................ 160

2.5. GERİ ÖDEMEDE ZAMANAŞIMI............................................................................ 162

3. CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI.................................................................................... 164

3.1. MALİ NİTELİKLİ SUÇ VE CEZALARDA TARH ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ....... 164

3.1.1. Genel Olarak................................................................................................... 164

3.1.2. Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Cezalar........................................................ 165

3.1.2.1. Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası........................................................................ 165

3.1.2.2. Özel Usulsüzlük Cezaları .......................................................................... 166

3.1.3. İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Genel Usulsüzlük Cezası ........................... 167

3.1.4. Suçların Birleşmesinde Zamanaşımı.......................................................... 168

3.1.5. Vergi Cezalarındaki Hataları Düzeltme Zamanaşımı................................ 168

3.2. VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA GEREKTİREN SUÇLARDA DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ............................................................................................................... 171

3.2.1. Yeni Türk Ceza Kanunu Bağlamında Yapılan Değişiklikler..................... 171

3.2.2. Dava Zamanaşımı Süresi (Eski ve Yeni Ceza Kanunu)............................ 172

3.2.3. Kaçakçılık Suçunda Hapis Cezası............................................................... 175

3.2.4. Vergi Mahremiyetini İhlal Edenlerde Hapis Cezası.................................. 177

3.2.5. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapan Memurlar.............................................. 177

3.2.6. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı..................................................... 178

3.2.7. Suçun Oluşumunun Tespiti......................................................................... 178

3.2.8. Dava Zamanaşımının Durması..................................................................... 181

3.2.9. Dava Zamanaşımının Kesilmesi................................................................... 182

3.2.10. Mükellef Lehine Olan Hükümlerin Uygulanması..................................... 182

3.2.11. Dava Zamanaşımının Sonuçları................................................................. 183

3.3. CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI................................... 183

3.4. CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ................................ 184

3.5. CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI..... 184

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDAKİ KANUN TAHSİL ZAMANAŞIMI

 

1. TAHSİL ZAMANAŞIMI..................................................................................................... 185

1.1. GENEL BİLGİLER ................................................................................................... 185

1.2. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNUN KAPSAMI 186

1.2.1. Alacağın Aidiyeti İtibariyle............................................................................ 187

1.2.2. Alacağın Mahiyeti İtibariyle.......................................................................... 187

1.2.2.1. Asli Kamu Alacakları............................................................................. 187

1.2.2.2. Fer’i Kamu Alacakları ........................................................................... 187

1.2.2.3. Amme Hizmeti Tatbikatından Doğan Alacaklar .................................. 187

1.2.2.4. Takip Masrafları..................................................................................... 188

1.3. TAHSİLİ EMVAL KANUNUNA GÖRE UYGULAMA............................................. 188

1.4. TAHSİL ZAMANAŞIMININ ŞARTLARI.................................................................. 189

1.4.1. Vergi Alacağının Tahakkuk Etmiş Olması.................................................. 189

1.4.2. Tahsil Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Bulunması.................................... 190

1.4.2.1. Tahsil Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı ve Süresi........................... 190

1.4.2.2. Bazı Vergilerin Özel Kanunlarında Öngörülen Vadeleri ..................... 192

1.4.2.2.1. Gelir Vergisinde Vade................................................................ 192

1.4.2.2.2. Kurumlar Vergisinde Vade........................................................ 192

1.4.2.2.3. Kurum Kazancı Üzerinden Stopaj Suretiyle Ödenen Vergilerde Vade          193

1.4.2.2.4. Veraset ve İntikal Vergisinde Vade........................................... 193

1.4.2.2.5. Katma Değer Vergisinde Vade.................................................. 193

1.4.2.3. Sürelerin Uzamasında Ödeme Vadeleri .............................................. 193

1.5. TAHSİL ZAMANAŞIMINI DURDURAN NEDENLER ............................................ 194

1.5.1. Kamu Borçlusunun Yabancı Memlekette Bulunması ............................. 195

1.5.2. Kamu Borçlusunun Hileli İflas Etmesi ....................................................... 195

1.6. TAHSİL ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER .................................................... 196

1.6.1. Ödeme............................................................................................................. 197

1.6.2. Haciz Tatbiki................................................................................................... 208

1.6.3. Cebren Tahsil Ve Takip Muameleleri Sonucunda Yapılan Her Çeşit Tahsilat  209

1.6.4. Ödeme Emri Tebliği...................................................................................... 209

1.6.5. Mal Bildirimi, Mal Edinme ve Artmalarının Bildirilmesi........................... 210

1.6.6. Yukarıda Sayılan Beş İşlemde Gösterilen Muamelelerden Herhangi Birinin Kefile veya Yabancı Şahıs ve Kurum Mümessillerine Tatbiki veya Bunlar Tarafından Yapılması.................... 210

1.6.7. İhtilaflı Amme Alacaklarında Kaza Mercilerince Bozma Kararı Verilmesi 210

1.6.8. Amme Alacağının Teminata Bağlanması.................................................... 211

1.6.9. Kaza Mercilerince İcranın Tehirine Karar Verilmesi ............................... 212

1.6.10. İki Amme İdaresi Arasında Mevcut Bir Borç İçin Alacaklı Amme İdaresi Tarafından Borçlu Amme İdaresine Borcun Ödenmesi İçin Yazıyla Müracaat Edilmesi ............................................. 212

1.6.11. Amme Alacağının Özel Kanunlara Göre Ödenmek Üzere Müracaatta Bulunulması ve/veya Ödeme Planına Bağlanması.................................................................................................. 212

1.7. TAHSİL ZAMANAŞIMININ SONUÇLARI............................................................... 213

1.7.1. Vergi Alacağının Ortadan Kalkması............................................................ 213

1.7.2. Zamanaşımının Re’sen Dikkate Alınması .................................................. 214

2. ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ KAMU ALACAĞININ GÖNÜLLÜ ÖDENMESİ.............. 214

3. 6183 SAYILI KANUNA GÖRE HÜKÜMSÜZ SAYILMADA ZAMANAŞIMI.................. 215

3.1. HÜKÜMSÜZ SAYILMADA ZAMANAŞIMI............................................................. 215

3.1.1. İvazsız Tasarruflar ve Bağışlama ............................................................... 215

3.1.2. Hükümsüz Sayılan Tasarruflar ................................................................... 215

3.1.3. Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar           216

3.2. ZAMANAŞIMI (HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE) MAHİYETİ.......................................... 216

 

 


ÜÇÜNCÜ KISIM

DİĞER HUKUK DALLARINDA ZAMANAŞIMI

BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMRÜK VERGİLERİNDE VE CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

 

 

1. GÜMRÜK VERGİLERİNDE TARH ZAMANAŞIMI......................................................... 219

1.1. ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI VE SÜRESİ....................................................... 219

1.2. ZAMANAŞIMININ DURMASI.................................................................................. 219

1.3. ZAMANAŞIMININ TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE BELİRLENMESİ.............. 220

2. İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI................................................................. 220

2.1. VERGİ ASLINA BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI.................................................. 220

2.2. VERGİ ASLINDAN BAĞIMSIZ İDARİ PARA CEZALAR...................................... 220

3- HEM SUÇ HEM KABAHAT OLUŞTURAN FİLLERİN CEZALARINDA ZAMANAŞIMI 221

4- TAHSİL ZAMANAŞIMI .................................................................................................... 221

4.1. GÜMRÜK VERGİLERİNDE TAHSİL ZAMANAŞIMI............................................. 221

4.2. İDARİ PARA CEZALARINDA TAHSİL ZAMANAŞIMI.......................................... 221

4.2.1. Gümrük Vergileri Aslına Bağlı İdari Para Cezalarında ........................... 221

4.2.2. Gümrük Vergileri Aslına Bağlı Olmayan İdari Para Cezalarında............ 222

4.2.3. İdari Para Cezası Gerektiren Fiilin Aynı Zamanda Suç Oluşturması..... 222

 

İKİNCİ BÖLÜM

KABAHATLER KANUNUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI VE TAHSİL ZAMANAŞIMI

 

1. KANUN KAPSAMINA GİREN İDARİ PARA CEZALARI............................................... 223

2. İDARİ PARA CEZASI VERMEYE YETKİLİ OLAN KAMU TÜZEL KİŞİLERİ............. 224

3. İDARİ PARA CEZASI VERMEYE YETKİLİ OLAN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER     225

3.1. İDARİ YAPTIRIM KARARLARINDA YER ALACAK BİLGİLER............................ 225

3.2. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ TEBLİĞ USULÜ............................................ 226

3.3. İDARİ PARA CEZALARININ KESİNLEŞMESİ...................................................... 226

3.4. İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ.................................................................... 227

3.4.1. Ödeme Zamanı .............................................................................................. 227

3.4.2. Ödeme Yeri..................................................................................................... 227

3.4.2.1. İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Önce Ödeme Yeri...... 227

3.4.2.2. İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Sonra Ödeme Yeri..... 228

3.4.3. İndirim Uygulaması....................................................................................... 228

3.4.4. Taksitlendirme Uygulaması.......................................................................... 229

3.4.5. İdari Para Cezasını Tahsil Eden Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Tahsil Edilen Tutarların Hazine Hesaplarına Aktarılması..................................................................................................... 230

3.5. MAHKEMELER VE CUMHURİYET SAVCILARI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI         231

3.6. VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER............................................... 231

3.7. RED VE İADE İŞLEMLERİ ..................................................................................... 232

3.8. ÖLEN KİŞİYE AİT PARA CEZALARINDA SORUMLULUK................................. 232

3.9. İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL ZAMANAŞIMI............................................ 234

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İCRA VE İFLAS KANUNUNDA ZAMANAŞIMI

 

1. ZARAR VE ZİYAN DAVASINDA ZAMANAŞIMI............................................................ 235

2. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ........................................................................................ 235

3. İLAMA DAYANAN TAKİPLERDE ZAMANAŞIMI.......................................................... 235

4. İLAMIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI........................................................................... 236

5. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE............................................. 236

6. ACİZ VESİKASI ALINMASI DURUMUNDA ZAMANAŞIMI.......................................... 236

7. MÜFLİSİN TARAF OLDUĞU HUKUK DAVALARI BAKIMINDAN ZAMANAŞIMI...... 236

8. İPTAL DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE............................................................... 237

9. KONKORDATODA SÜRE VERİLMESİ, ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN İŞLEMEMESİ     237

10. İCRA VEZNELERİNDEKİ EMANETLER HAKKINDA ZAMANAŞIMI........................ 237

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI

 

1. İŞÇİ ÜCRET ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI............................................................ 238

1.1. ÜCRET KAVRAMI................................................................................................... 238

1.2. ÜCRETLERDE ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI........................................................ 238

1.2.1. İş Sözleşmesinin Devamı Halinde............................................................... 238

1.2.2. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halinde..................................................... 239

1.3. YILLIK İZİN ÜCRETİ................................................................................................. 240

1.3.1. İş Sözleşmesinin Devamı Halinde............................................................... 240

1.3.2. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halinde..................................................... 241

1.4. İŞÇİ ÜCRETLERİNDE ZAMANAŞIMININ İŞLEMEDİĞİ DURUMLAR................ 241

1.4.1. Ev Hizmetlerinde Çalışan İşçilerin Ücret Alacakları................................. 241

1.4.2. Gemi Adamlarının Tazminat ve Ücret Alacaklarında Zamanaşımı......... 241

2. KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI......................................................................... 241

3. İHBAR TAZMİNATLARINDA ZAMANAŞIMI.................................................................. 242

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA ZAMANAŞIMI UYGULAMASI

 

 

1. GİRİŞ.................................................................................................................................. 243

2. PRİM VE DİĞER ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI ....................................................... 243

3. PRİM VE DİĞER ALACAKLARIN TARH VE TAHSİL ZAMANAŞIMI ......................... 244

3.1. PRİM VE DİĞER ALACAKLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN GENEL ZAMANAŞIMI..... 244

3.2. PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ HİZMET TESPİTİ VEYA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI NEDENİYLE DOĞMUŞ OLMASI HALİNDE ÖNGÖRÜLEN ZAMANAŞIMI .............................................................. 245

3.3. PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ, KURUM VEYA DİĞER KAMU İDARELERİNİN DENETİM VE KONTROLLE GÖREVLENDİRİLEN MEMURLARI TARAFINDAN YAPILAN TESPİTLER SONUCUNDA DOĞMUŞ OLMASI HALİNDE ÖNGÖRÜLEN ZAMANAŞIMI ............................................................................... 247

3.4. PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ, KAMU İDARELERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BELGELERDEN DOĞMUŞ OLMASI HALİNDE ÖNGÖRÜLEN ZAMANAŞIMI .............................................................. 248

3.5. TAZMİNAT VE RÜCÛ DAVALARINA DAYALI KURUM ALACAKLARINDA ÖNGÖRÜLEN ZAMANAŞIMI               249

4. İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI................................................................. 250

5. AFET DURUMUNDA BELGELERİN VERİLME SÜRESİ VE PRİMLERİN ERTELENMESİ 251

6. ZAMANAŞIMI VE HAKKIN DÜŞMESİ............................................................................ 251

7. ZAMANAŞIMININ KESİLDİĞİ VE DURDUĞU HALLER............................................... 252

 

ALTINCI BÖLÜM

TÜRK TİCARET KANUNUNDA ZAMANAŞIMI

 

1. KAPSAM............................................................................................................................ 253

2. TİCARİ İŞLETMEDE ZAMANAŞIMI............................................................................... 253

2.1. HAKSIZ REKABET DAVALARINDA ZAMANAŞIMI............................................ 253

2.2. CARİ HESAPLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ZAMANAŞIMI................. 254

3. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ZAMANAŞIMI................................................................... 255

3.1. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ALACAKLARIN VE ÇALIŞANLARIN KORUNMASINDA ZAMANAŞIMI       255

3.2. TİCARİ İŞLETME İLE İLGİLİ BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞTİRMEDE ZAMANAŞIMI    255

4. KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ZAMANAŞIMI.................................................................. 256

4.1. AYKIRI HAREKETTE ZAMANAŞIMI .................................................................... 256

4.2. ORTAKLARIN ŞİRKETTEN AYRILMASINDA ZAMANAŞIMI............................. 256

4.3. TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI..................... 257

5. ANONİM ŞİRKETLERDE ZAMANAŞIMI........................................................................ 257

5.1. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN REKABET YASAĞINA İLİŞKİN ZA­MANAŞIMI      257

5.2. ANONİM ŞİRKET DENETÇİLERİNİN SIR SAKLAMADAN DOĞAN SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI              258

5.3. SORUMLU OLANLARA KARŞI TAZMİNAT İSTEMEDE ZAMANAŞIMI........... 258

6. LİMİTED ŞİRKETLERDE HAKSIZ ALINAN KAR PAYLARININ GERİ VERİLMESİ TALEBİNİ İÇEREN DAVALARDA ZAMANAŞIMI.......................................................................................................................................... 259

7. KIYMETLİ EVRAKTA ZAMANAŞIMI.............................................................................. 259

7.1. HAMİLE YAZILI FAİZ KUPONLARINDA ZAMANAŞIMI...................................... 259

7.2. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDE ZAMANAŞIMI.................................................... 259

7.3. POLİÇEYİ KABUL EDENE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA ZAMANAŞIMI... 260

7.4. ÇEKTE HAMİLİN MÜRACAAT HAKKINDA ZAMANAŞIMI................................. 260

7.5. MAKBUZ SENETLERİ VE VARANTLARDA ZAMANAŞIMI............................... 261

7.6. TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI.......... 261

7.7. TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞUNDA ZAMANAŞIMI................................ 262

8. DENİZ TİCARET HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI............................................................. 262

8.1. GEMİLERDE İKTİSABI ZAMANAŞIMI.................................................................. 262

8.1.1. Olağan Zamanaşımı....................................................................................... 262

8.1.2. Olağanüstü İktisabı Zamanaşımı ................................................................ 262

8.2. ZAMANAŞIMINA TABİ OLMAYAN TADİL İSTEME HAKLARI........................... 263

8.3. ZAMANAŞIMINA TABİ OLMAYAN İSTEM HAKLARI......................................... 263

8.4. AKDİ İPOTEKLERLE TESCİL EDİLMEMİŞ BULUNAN KANUNİ İPO­TEKLERİN ZAMANAŞIMI İLE DÜŞMESİ      264

8.5. GEMİ ALACAKLARI VE YÜK ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI....................... 264

8.6. SİCİLE KAYITLI GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKINDA ZAMANAŞIMI.......... 264

8.7. YOLCUNUN ÖLÜMÜNDEN VE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ZAMANAŞIMI               264

8.8. MÜŞTEREK AVARYA GARAME PAYI ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI ..... 265

8.9. ÇATMAYA DAYANAN TAZMİNATLARDA ZAMANAŞIMI.................................. 265

8.10. KURTARMA FAALİYETİ İLE ENKAZIN KALDIRILMASINDAN DOĞAN ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI               265

9. SİGORTA TAZMİNATINA VE SİGORTA BEDELİNE İLİŞKİN İSTEMLERDE ZAMANAŞIMI              265

 

YEDİNCİ BÖLÜM

KOOPERATİFLER KANUNUNDA ZAMANAŞIMI

 

1. KOOPERATİFTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLAR İLE MİRASÇILARIN HAKLARI BAKIMINDAN ZAMANAŞIMI            266

2. KOOPERATİF ALACAKLARININ HAKLARI BAKIMINDAN ZAMANAŞIMI................ 266

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

BANKACILIK KANUNUNDA ZAMANAŞIMI

 

1. ARANMAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI               267

2. FON TARAFINDAN BORÇ VE TAAHHÜTLERİN YÜKLENİLMESİ HALİNDE ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ             268

3. KİRALIK KASALARDAKİ KIYMETLER, ÜZERİNDE BLOKE BULUNAN HESAPLAR VE ERGİN OLMAYANLAR ADINA VE YALNIZCA BUNLARA ÖDEME YAPILMAK KAYDIYLA AÇTIRILAN HESAPLARDA ZAMANAŞIMI               269

4. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE ZAMANAŞIMI................................................................. 269

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

TÜKETİCİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ZAMANAŞIMI

 

1. AYIPLI MALLARDA SORUMLULUK VE ZAMANAŞIMI.............................................. 270

1.1. AYIPLI MAL TANIMI................................................................................................ 270

1.2. AYIPLI MALDA SORUMLULUK............................................................................. 270

1.3. İSPAT YÜKÜ ........................................................................................................... 271

1.4. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI....................................................................... 271

1.4. ZAMANAŞIMI........................................................................................................... 272

2. AYIPLI HİZMETLERDE SORUMLULUK VE ZAMANAŞIMI........................................ 272

2.1. AYIPLI HİZMETİN TANIMI...................................................................................... 272

2.2. AYIPLI HİZMETTEN SORUMLULUK .................................................................... 273

2.3. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI ...................................................................... 273

2.4. ZAMANAŞIMI........................................................................................................... 273

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ........................................................................... 277

 

KAYNAKÇA........................................................................................................................... 289