İÇİNDEKİLER

 

I- GİRİŞ.................................................................................................................................... 17

II- KURUMLAR VERGİSİ MATRAH TESPİTİNDE TEMEL ESASLAR......................... 18

A- MATRAH TESPİTİNDE, GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN, TİCARİ KAZANÇLARA DAİR ESASLAR GEÇERLİDİR.............. 18

B- VERGİLENDİRME DÖNEMİ HESAP DÖNEMİDİR ............................................ 20

C-. KAZANCIN TESPİTİNDE TAHAKKUK VE DÖNEMSELLİK İLKELERİ ESAS ALINIR             21

1- . Dönemsellik İlkesinin Tahakkuk Esasına Göre Önceliği........................ 27

D- ZİRAİ FAALİYETTEN DOĞAN KAZANÇ TESPİTİ İLE DAR MÜKELLEFLERDE GENEL ESASTAN AYRILINMAKTADIR...................... 28

III- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ................................................................... 28

A- SERMAYE ŞİRKETLERİ.......................................................................................... 29

1- . Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 29

2- . Fonlar .................................................................................................................. 29

a- . Sermaye Piyasası Kurulunun Düzenleme ve Denetimine Tabi Fonlar   29

b- . Yabancı Fonlar ........................................................................................... 30

B- KOOPERATİFLER.................................................................................................... 31

1- . Kooperatiflerin Kurumlar Vergisinden Muafiyet Şartları........................ 33

a- . Muafiyet Şartları Konusunda 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Özellikli Durumlar            36

b-.. Kooperatiflerde Risturn İstisnası.......................................................... 37

C- İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARI .......................................................................... 39

a- . Devlete, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Diğer Kamu İdarelerine ve Kuruluşlarına Ait veya Bağlı Olan Ticarî, Sınaî ve Ziraî İşletmeler................ 42

b-... Yabancı Devletlere, Yabancı Kamu İdare ve Kuruluşlarına Ait veya Bağlı Olan Ticarî, Sınaî ve Ziraî İşletmeler.......... 43

D- DERNEK VEYA VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER................................ 43

1- . Bakanlar Kurulunca Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması..................... 48

a- . Vergi Muafiyetinin Şartları....................................................................... 48

aa-  Faaliyet Konusu .................................................................................. 49

ab- Faaliyet Süresi ..................................................................................... 49

ac- Defter Tutma ......................................................................................... 49

ad- Mal Varlığı ve Yıllık Gelir .................................................................... 50

ae- Gelirin Harcanma Şekli ...................................................................... 52

af- İlgili Kuruluşların Görüşünün Alınması ............................................. 53

ag- Maliye Bakanlığı Merkezi Denetim Elemanlarınca Yapılacak İnceleme              54

b- . Muafiyet Kapsamına Giren Vakıflara Tanınan Vergisel Avantajlar 54

2- . Kamu Menfaatine Çalışan Dernekler.......................................................... 56

a- . Aranan Şartlar............................................................................................ 57

b- . Kamu Menfaatine Derneklere Tanınan Vergisel Ayrıcalıklar......... 58

E- İŞ ORTAKLIKLARI.................................................................................................... 58

1- . Tanımı ve Kapsamı.......................................................................................... 58

2- . Unsurları ............................................................................................................ 59

3- . İşin Bitiminde Ortaya Çıkan Zararların Durumu....................................... 60

IV- KURUM KAZANCININ TESBİTİNDE İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER     61

A- GENEL GİDERLER.................................................................................................. 61

1- . Genel İdare Giderleri Örnekleri..................................................................... 62

a- . Üretim Üniteleri Haricinde Çalışan Personelin Ücreti ..................... 62

b- . Finansman Giderleri ................................................................................. 66

c- . Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri ................................................. 68

d- . Kira Giderleri............................................................................................... 69

e- . Finansal Kiralama Giderleri..................................................................... 70

ea- Tanımlar................................................................................................. 70

eb- Değerleme ve Amortisman Uygulaması.......................................... 74

i- .. Kiralayana ilişkin hükümler..................................................... 74

ii- . Kiracıya İlişkin Hükümler......................................................... 75

ec- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi................... 76

g- . Aydınlatma-Isıtma, Su, Telefon, Kırtasiye vb. Giderler ................... 78

h- . Temsil ve Ağırlama Giderleri.................................................................. 79

ı- .. Sigorta Giderleri ........................................................................................ 80

j- .. Meslek Örgütlerine Katılım Giderleri .................................................... 80

k- . Danışmanlık Ücretleri .............................................................................. 80

B- GÖTÜRÜ GİDER....................................................................................................... 80

1- . Uygulamadan Yararlanabilecek Olan Mükellefler.................................... 81

2- . Götürü Gider Kaydedilebilecek Azami Tutar............................................. 81

3- . Götürü Gider Uygulamasında Hasılat.......................................................... 82

a- . İhracat Şekilleri ve İhracat Hasılatı....................................................... 82

aa- Ön İzne Bağlı İhracat ........................................................................... 82

ab- Kayda Bağlı İhracat ............................................................................. 82

ac- Kredili İhracat ........................................................................................ 83

ad- Konsinye İhracat .................................................................................. 83

ae- Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat ................................. 84

af- İthal Edilmiş Malın İhracı ...................................................................... 85

ag- Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat ............................................... 85

ah- Diğer İhracat Şekilleri ......................................................................... 85

aı- İhracat Hasılatı........................................................................................ 85

b- . Yurt Dışı Taşımacılık Hasılatı.................................................................. 87

c- . Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Hasılat 88

4- . Transit Ticarette Götürü Gider Uygulaması............................................... 89

5- . Götürü Olarak Hesaplanan Giderlerin Muhasebeleştirilmesi............... 91

C- SOSYAL GİDERLER ............................................................................................... 92

1- . İaşe Giderleri..................................................................................................... 93

a- . Hizmet Erbabına Yemek Verilmesi Suretiyle Sağlanan Menfaat... 94

aa- Hizmet Erbabına İşyerinde veya İşyerinin Müştemilatında Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatler........ 94

ab- İşverenlerce İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Hizmet Erbabına Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatler...... 96

ac- Yemek Bedellerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması............... 97

ad- Yemek Bedellerinin Sosyal Sigortalar Kanunu Karşısındaki Durumu  99

ae- Geçici Görevli Personele Verilen Yemek Bedeli............................ 99

b- . Hizmet Erbabına Nakit veya Erzak Verilmesi Suretiyle Sağlanan Menfaatler     99

2- . İbate (Barınma) Giderleri.............................................................................. 100

3- . Tedavi ve İlaç Giderleri................................................................................. 101

4- . Sigorta Primleri ve Emekli Aidatı............................................................... 102

5- . Demirbaş Niteliğindeki Giyim Giderleri.................................................... 103

D- ZARAR ZİYAN VE TAZMİNATLAR....................................................................... 103

1- . Gider Kaydı İçin Aranan Şartlar.................................................................. 104

a- . Zarar, Ziyan ve Tazminatın İşle İlgili Olması...................................... 104

b- . Zarar, Ziyan ve Tazminatın Mukavelename, İlam veya Kanun Emrine Dayanması            104

c- . Zarar, Ziyan ve Tazminatın İşletme Sahibinin Şahsi Kusurundan Doğmaması    106

d- . Zarar, Ziyan ve Tazminatın Ödenmiş Olması.................................... 106

2- . Konuya İlişkin Özellik Arzeden Hususlar................................................. 106

a- . Mahkeme Kararına İstinaden İş Akdine Son Verilen İşçiye Yapılan Ödemeler    108

E- SEYAHAT GİDERLERİ.......................................................................................... 110

F- . TAŞIT GİDERLERİ ................................................................................................. 111

G- AYNİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR ................................................................... 113

H- AMORTİSMANLAR ............................................................................................... 115

1- . Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Sigorta Tazminatı.................. 118

I- .. İŞVEREN SENDİKALARINA ÖDENEN AİDATLAR ......................................... 121

İ- .. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI ................... 121

J- . FAKİRLERE YARDIM AMACIYLA GIDA BANKACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNAN DERNEK VE VAKIFLARA YAPILACAK BAĞIŞLAR......... 122

K- MENKUL KIYMET İHRAÇ GİDERLERİ .............................................................. 127

L- . KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ ..................................................... 128

M- GENEL KURUL TOPLANTI GİDERLERİ, BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME, FESİH VE TASFİYE GİDERLERİ   129

N- SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLERDE KOMANDİTE ORTAĞIN KÂR PAYI             130

O- KATILIM BANKALARINCA KATILMA HESABI KARŞILIĞINDA ÖDENEN KÂR PAYLARI     130

Ö- SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI....................................................................... 130

1- . Muallak Hasar ve Tazminat Karşılıkları .................................................. 131

2- . Kazanılmamış Prim Karşılıkları.................................................................. 131    

3- . Hayat Sigortalarında Matematik Karşılıklar ........................................... 133

4- . Deprem Hasar Karşılıkları........................................................................... 133

5- . Ayrılan Sigorta Teknik Karşılıklarının Ertesi Bilanço Döneminde Aynen Kâra Nakledilmesi                 135

P- HOLDİNG ŞİRKETLERİN GENEL İDARE GİDERLERİNİN BAĞLI ŞİRKETLERE DAĞITIMI  135

R- KURUMLARIN ZARAR MAHSUBU..................................................................... 136

1- . 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme........ 137

2- . Geçmiş Yıl Zararları....................................................................................... 138

3- . Devir ve Bölünme Durumunda Zarar Mahsubu..................................... 138

a- . Öz Sermaye Tutarı................................................................................... 139

b- . Devir ve Bölünme Halinde Zarar Mahsubu Yapılabilmesinin Şartları     139

c- . Devir ve Bölünme Halinde Zarar Mahsubunun Sırası ve Mahsup Edilemeyen Zarar Tutarları       140

4- . Yurt Dışı Zararların Mahsubu...................................................................... 140

a- . Yurt Dışı Zararların Tevsiki................................................................... 141

b- . Denetim Yaptırma Zorunluluğu............................................................ 141

c- . Yurt Dışında Zarar Mahsubu................................................................. 142

d- . Geçmiş Yıl Faaliyet Sonuçları............................................................... 143

e- . Faaliyet Sonuçlarının Genel Sonuç Hesaplarına İntikal Ettirilme Zamanı              143

S- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) HARCAMALARININ % 40’I ................. 144

1- . Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Harcamalarına Vergi Ertelemesine Yönelik Eski Uygulama    147

2- . 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları Teşviği             148

a- . Tanımlar..................................................................................................... 149

b- . Ar-Ge Faaliyetleri..................................................................................... 150

c- . Ar-Ge Sayılmayan Faaliyetler.............................................................. 151

d- . Ar-Ge Faaliyetinin Sınırı......................................................................... 151

e- . Ar-Ge Harcamaları.................................................................................. 152

f- .. Ar-Ge Harcamalarının Kayıtlarda İzlenmesi..................................... 153

g- . Ar-Ge İndiriminin Uygulanması............................................................ 154

h- . Aktifleştirilen Kıymetlerin Devri ......................................................... 155

ı- .. Diğer Hususlar......................................................................................... 155

ıa- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ....................................... 155

ıb- Mükelleflerden İstenecek Belgeler ve Diğer Hususlar................. 155

i-... Ar-Ge Projesi İle İlgili Olarak İstenecek Belgeler ............ 156

ii- . Projenin Ar-Ge Projesi Olarak Değerlendirilmemesinin Sonuçları            156

iii- Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ................................. 157

iv- Diğer Kurumlardan Sağlanan Ar-Ge Destekleri............... 158

v- . Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Serbest Bölgelerde Yapılan Ar-Ge Harcamaları        158

T- . SPONSORLUK HARCAMALARI......................................................................... 159

1- . Kapsam............................................................................................................ 161

2- . Sponsorluk Alanları....................................................................................... 162

3- . Sponsorluk Esasları...................................................................................... 163

4- . Sponsorluk Sözleşmesi................................................................................ 164

5- . Sponsorlara Verilebilecek Haklar ve Sponsorlukla İlgili Kısıtlamalar 165

6- . Ayniyat İşlemleri ve Sponsorların Koordinasyonu................................. 165

7- . Sponsorluk ve Reklam Alınmasında Uyulacak Hususlar.................... 165

8- . 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda ve Kurumlar Vergisi Tebliğinde Sponsorluk Harcamaları 166

U- BAĞIŞ VE YARDIMLAR......................................................................................... 169

1- . Kurum Kazancının %5’i ile Sınırlı Bağış ve Yardımlar.......................... 169

2- . Eğitim ve Sağlık Tesislerine İlişkin Bağış ve Yardımlar....................... 170

a- . Kapsam...................................................................................................... 171

b- . Kapsama Dahil Olan Bağış ve Yardımlar ......................................... 171

c- . Kapsam Dışında Kalan Bağış ve Yardımlar .................................... 171

d- . Bağış ve Yardımın Belgelendirilmesi................................................. 172

3- . Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar.......................................... 172

4- . Doğal Afetlere İlişkin Bağış ve Yardımlar................................................ 174

5- . Diğer Kanunlar Uyarınca Yapılabilecek Bağışlar.................................. 174

Ü- GİDER YAZILABİLEN KATMA DEĞER VERGİLERİ ........................................ 174

1- . Gider Yazılabilen Katma Değer Vergisi Örnekleri................................. 175

a- . Binek Otomobillere Ait Katma Değer Vergisi................................... 175

b- . Zayi Olan Emtiaya İlişkin Katma Değer Vergisi............................... 176

c- . Promosyon Ürünlerine İlişkin Katma Değer Vergisi...................... 177

d- . İşverenler Tarafından; İşyerinde veya İşyerinin Müştemilatında, Hizmet Erbabına Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin Katma Değer Vergisi........................ 179

e- . Takvim Yılının Aşılması Dolayısıyla İndirilemeyen Katma Değer Vergisi              180

f- .. 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde Verilen Örnekler     181

g- . Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Alımlarına İlişkin Katma Değer Vergisi            181

h- . Bankaların Katma Değer Vergisi Yüklenimleri................................ 181

i- .. Vergi Barışı Kanunu Çerçevesinde Kayıtlara İntikal Ettirilen Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara Ait Katma Değer Vergisi.......................................................................... 182

j- .. Kurumlar Vergisi Kanunu’na Uygun Yapılmayan Devir ve Birleşme Halinde Devredilen veya Birleşilen Kurumun Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi....... 183

k- . Diğer İstisna İşlemlere İlişkin Katma Değer Vergileri.................... 184

V- ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI............................................................................ 184

1- . Yasal Düzenleme........................................................................................... 185

2- . Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırabilmenin Şartları...................................... 186

a- . Alacağın Ticari ve Zirai Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması       186

b- . Alacağın Dava veya İcra Safhasında Bulunması ya da Yapılan Protestoya veya Yazı ile Bir Defadan Fazla İstenilmesine Rağmen Ödenmemiş Küçük Alacaklar Olması..... 187

c- . Alacağın Teminatlı Olmaması............................................................... 188

d- . Bilanço Esasına Göre Defter Tutulması............................................ 190

e- . Karşılık, Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Dönemde Ayrılmalıdır.... 191

3- . Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırabilmenin Yöntemi ve Muhasebeleştirilmesi  191

4- . Şüpheli Alacaklarda Özellikli Durumlar.................................................... 192

a- . Kamu Alacaklarının Şüpheli Alacak Durumu................................... 192

b- . Aciz Vesikasına Bağlanan Alacaklar................................................. 193

c- . Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi İçin Karşılık Ayrılabilmesi 194

d- . Avansların Şüpheli Alacak Karşısındaki Durumu........................... 195

Y- . DEĞERSİZ ALACAKLAR...................................................................................... 196

1- . Yasal Düzenleme........................................................................................... 197

2- . Değersiz Alacak Yoluyla Gider Yazabilmenin Koşulları....................... 198

a- . Alacağın Ticari ve Zirai Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması       198

b- . Alacağın Tahsil İmkansızlığına Dair Yargı Kararının Olması........ 199

c- . Alacağın Tahsil İmkansızlığına Dair Kanaat Verici Bir Vesikanın Olması              199

3- . Avansların Değersiz Alacak Durumu........................................................ 201

4- . Değersiz Alacakların Muhasebeleştirilmesi........................................... 201

Z- . ALACAK SENETLERİ REESKONTU.................................................................. 201

1- . Yasal Düzenleme........................................................................................... 203    

2- . Reeskont İşleminin Genel Esasları........................................................... 204

a- . Alacak veya Borcun İşletme ile İlgili Olması Gerekir..................... 204

b- . Alacak veya Borç Senede Bağlı Olmalıdır........................................ 204

c- . Senet Belirli Bir Vade İçermeli ve Değerleme Gününde Senedin Vadesi Henüz Gelmemiş Olmalıdır          205

d- . Alacak veya Borç Senedi Değerleme Günü İtibariyle İşletmenin Bilançosunda Yer Almalıdır       205

3-.. Reeskont Hesaplaması................................................................................ 205

4- Katma Değer Vergisi Dahil Senetlerde Reeskont Uygulaması .......... 207

ZA- MALLARDA DÜŞÜK BEDELLE DEĞERLEME............................................... 211

1- . Maliyet Bedeline Göre Satış Bedeli Düşen Mallarda Değerleme....... 211

2- . Kıymeti Düşen Mallarda Değerleme......................................................... 212

ZB- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİĞER İNDİRİM LER SATIRI. 213

1- . Temettü İkramiyesi........................................................................................ 213

2- . Alınan Çeklerle İlgili Olarak Bir Önceki Dönem Ayrılan Reeskont..... 218

V- KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER (KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER)        219

A- ÖZSERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZLER....... 220

B- ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZ, KUR FARKLARI VE BENZERİ GİDERLER   221

1- . Örtülü Sermayenin Tanımı ve Borç/Öz Sermaye Oranı........................ 221

a- . Ortak........................................................................................................... 224

b- . Ortakla İlişkili Kişi.................................................................................... 224

c- . Borcun Doğrudan veya Dolaylı Olarak Temin Edilmesi................ 228

d- . Borcun İşletmede Kullanılması Gereği.............................................. 229

e- . Borcun Öz Sermayenin Üç Katını Aşması........................................ 229

f- .. Örtülü Sermaye Tutarı............................................................................ 231

2- . Örtülü Sermaye Sayılmayacak Borçlanmalar........................................ 232

a- . Gayrinakdi Teminatlar Karşılığında Üçüncü Kişilerden Yapılan Borçlanmalar   232

b- . Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilerek Kullandırılan Borçlar 232

c- . Bankalar Tarafından Yapılan Borçlanmalar................. 233

d- . Finansal Kiralama Şirketleri, Finansman ve Faktoring Şirketleri İle İpotek Finansman Kuruluşlarının Bankalardan Yaptıkları Borçlanmalar ............................................... 233

3- . Örtülü Sermaye Uygulamasında Kur Farkı Gelirlerinin Durumu ....... 234

4- . Örtülü Sermaye Üzerinden Yapılan Ödemeler veya Hesaplanan Tutarların Kâr Payı Sayılması ve Yapılacak Düzeltme İşlemleri ................. 234

a- . Borç Verenin Tam Mükellef Kurum Olması...................................... 234

b- . Borç Verenin Dar Mükellef Kurum, Gerçek Kişi, Vergiye Tabi Olmayan veya Vergiden Muaf Herhangi Bir Kişi Olması........................... 235

5- . Örtülü Sermayenin Hesaplanması ............................................................ 236

6- . 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Örtülü Sermaye................ 241

a- . Örtülü Sermayenin Unsurları................................................................... 241

aa- Borçlanmanın Kurumla Aralarında Vasıtalı, Vasıtasız Bir Şirket Münasebeti veya Devamlı ve Sıkı Bir İktisadi Münasebet Bulunan Kişilerden Yapılması........... 241

ab- Borcun Kurumda Devamlı Olarak Kullanılması............................ 243

ac- Borç Alınan Meblağla Kurumun Özsermayesi Arasındaki Nispetin Emsali Kurumlarınkine Nazaran Bariz Bir Fazlalık Göstermesi.................. 244

ad- Döviz Olarak Borç Verilen Örtülü Sermayede Kur Farklarının Durumu                246

C- TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ OLARAK DAĞITILAN KAZANÇLAR   249

1- . İlişkili Kişi Kavramı ve Emsallere Uygunluk İlkesi................................ 250

2- . Emsaline Uygun Fiyat veya Bedelin Tespitinde Uygulanacak Yöntemler     250

3- . Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Dağıtılan Örtülü Kazanç Tutarlarının Kâr Payı Sayılması ve Yapılacak Düzeltme İşlemleri .................... 252

4- . 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Örtülü Kazanç Dağıtımı.. 252

a- . Örtülü Kazanç Dağıtımında Sermaye Şirketi Kavramı.................. 253

b- . Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 254

c- . Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Müesseselerinin Çakışması Dolayısıyla Karşılaşılan Problem              257

d- . 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Düzenlenen Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Üzerine Değerlendirmemiz.................. 259

D- YEDEK AKÇELER ................................................................................................. 260

E- HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ İLE HER TÜRLÜ PARA CEZALARI İLE VERGİ CEZALARI VE GECİKME ZAMLARI.............................. 261

F- . MENKUL KIYMETLERİN İTİBARİ DEĞERİNİN ALTINDA SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLAR İLE ÖDENEN KOMİSYONLAR.................. 261

G- İŞLETMENİN ESAS FAALİYET KONUSU İLE İLGİLİ OLMAYAN DENİZ VE HAVA TAŞITLARININ GİDERLERİ VE AMORTİSMANLARI................. 262

H- KURUMUN KENDİSİNİN, ORTAKLARININ, YÖNETİCİLERİNİN VE ÇALIŞANLARININ SUÇLARINDAN DOĞAN TAZMİNAT GİDERLERİ........... 262

I- .. BASIN YOLUYLA İŞLENEN FİİLLERDEN DOLAYI ÖDENEN TAZMİNATLAR 263

J- . ALKOL VE TÜTÜN REKLAM VE İLAN GİDERLERİNİN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER KISMI % 0 OLARAK BELİRLENMİŞTİR ..................... 263

K- KURUMLARIN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE VERİLEN TEMETTÜ İKRAMİYELERİ                263

L- . TEVSİK EDİLEMEYEN GİDERLER..................................................................... 264

M- KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN GİDERLERİN İNDİRİMİ KABUL OLUNMAZ     264

N- DAR MÜKELLEF KURUMLARIN AYRICA İNDİREMEYECEKLERİ GİDERLER 264

O- KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAME ETTİRİLMESİ İLE İLGİLİ OLMAYAN GİDERLER   265

VI- . GİDERLERİN TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ     266

A- GİDERLERİN BELGELENDİRİLMESİNDE GENEL ESASLAR...................... 266

B- FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN VESİKALAR...................................... 269

1- . Fatura ............................................................................................................... 269

2- . Fatura Yerine Geçen Vesikalar.................................................................. 271

a- . Perakende Satış Vesikaları................................................................... 271

b- . Gider Pusulası.......................................................................................... 272

c- . Müstahsil Makbuzu.................................................................................. 272

C- DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU DEFTERLERİN TASDİKİ VE İBRAZI ... 273

1- . Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Tutacakları Defterler....................... 274

2- . Defterlerin Tasdiki......................................................................................... 274

3- . Defter ve Belgelerin İbraz Mecburiyeti..................................................... 275

D- 8.000.YTL’Yİ AŞAN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BANKA, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETMELERİ ZORUNLUDUR          278

1- . Tevsik Zorunluluğuna Uyma Zorunluluğu Olan Mükellefler................. 279

2- . 8.000 YTL’yi Aşan Tahsilat ve Ödemeler Tevsik Zorunluluğu Kapsamındadır            279

3- . Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Tahsilat ve Ödemelerin Yapılabileceği Aracı Kurumlar      280

4- . Tevsik Zorunluluğu Kapsamı Dışında Kalan Tahsilat ve Ödemeler.. 281

5- . Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar.............................................................. 282

a- . Vadeli Satışlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.................... 282

b- . Cari Hesap Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 283

6- . Ceza Uygulaması........................................................................................... 283

KAYNAKÇA......................................................................................................................... 287