Karar Sayısı: 1198

Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Haziran 2019

 

(26 Haziran 2019 Tarihli ve 30813 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

25.6.2019 TARİHLİ VE 1198 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı

MADDE 1- (1) 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için; 31.12.2019 tarihine kadar uzatma başvurusunda bulunulması, kısa çalışma uygulaması devam eden ve aynı kişileri kapsayan uzatma talepleri hariç diğer talepler için yeni bir uygunluk tespiti yapılması şartıyla, kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ay uzatılmıştır.

(2) Bu Karara istinaden uzatılan üç aylık dönemde kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler için 4447 sayılı Kanunun ek 2. maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

(3) Bu Karar kapsamında kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatıldığı hallerde, kısa çalışma uygulanan ilk üç aylık dönemde yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 26 Haziran 2019 11:06