CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(28 Şubat 2019 Tarihli ve 30700 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 798

Ekli "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80., 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2., 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13. ve geçici 30., 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3., 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2. maddeleri ile 13.6.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Şubat 2019

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 15.6.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"ın;

a) 9. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca" ibaresi "Ticaret Bakanlığınca" şeklinde, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığına" ibareleri "Ticaret Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 12. maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "Savunma Sanayii Müsteşarlığı" ibaresi "Savunma Sanayii Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 16. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığınca" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 17. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Savunma Sanayii Müsteşarlığından" ibaresi "Savunma Sanayii Başkanlığından" şeklinde, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" ibaresi "Bakanlık" şeklinde değiştirilmiştir.

d) Geçici 4. maddesinde yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığına" ibaresi "Ticaret Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

e) EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosunun 1 numaralı dipnotunda yer alan "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" ibaresi "Bakanlık" şeklinde değiştirilmiştir.

f) EK-4 sayılı ve "TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI" başlıklı ekinin II/C bölümünün (1) numaralı sırasında yer alan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından" ibaresi "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 9. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9) Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin kullanılmış komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde ulaşım giderleri yatırımcı tarafından karşılanır."

MADDE 3- Aynı Kararın 17. maddesinin birinci fıkrasının (t) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(t) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları."

"(v) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları."

MADDE 4- Aynı Kararın EK-2A sayılı ve "BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ" başlıklı tablosunda 50 sektör koduna karşılık gelen satırda yer alan "40" ibareleri "20" şeklinde ve "20" ibaresi "10" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDENYARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosunun 8 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç) konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. Ayrıca, İstanbul İli hariç olmak üzere, 1. ve 2. bölgelerde asgari 2 milyon TL, 3., 4. ve 5. bölgelerde asgari 1 milyon TL ve 6. bölgede asgari 500 bin TL tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır. Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlar genel teşvik uygulamalarından yararlanır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlamavizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır."

MADDE 6- Aynı Kararın EK-4 sayılı ve "TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI" başlıklı ekinin I/B bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3- İplik (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar."

MADDE 7- Aynı Kararın geçici 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31.12.2018" ibaresi "31.12.2019" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Kararın 7. maddesi 1.1.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Tarihi

Sayısı

15/6/2012

2012/3305

19/6/2012

28328

Bakanlar Kurulu Kararında DeğişiklikYapan Düzenlemelerin

Bakanlar Kurulu Kararında DeğişiklikYapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Tarihi

Sayısı

2/10/2012

2012/3802

13/10/2012

28440

28/1/2013

2013/4288

15/2/2013

28560

27/5/2013

2013/4763

30/5/2013

28662

27/1/2014

2014/6058

9/5/2014

28995

30/6/2014

2014/6588

6/8/2014

29080

15/12/2014

2014/7273

5/3/2015

29286

16/3/2015

2015/7496

8/4/2015

29320

20/8/2015

2015/8050

27/8/2015

29458

9/11/2015

2015/8216

19/11/2015

29537

29/2/2016

2016/8715

8/4/2016

29678

7/9/2016

2016/9139

5/10/2016

29848

13/2/2017

2017/9917

22/2/2017

29987

24/4/2017

2017/10111

3/5/2017

30055

17/7/2017

2017/10585

17/8/2017

30157

25/12/2017

2017/11175

30/12/2017

30286 (3.Mükerrer)

16/10/2017

2017/11133

20/01/2018

30307

17/1/2018

2018/11297

22/2/2018

30340

9/4/2018

2018/11651

28/4/2018

30405

14/5/2018

2018/11816

22/6/2018

30456

4/6/2018

2018/11930

22/6/2018

30456

13/9/2018

91

14/9/2018

30535

8/11/2018

323

9/11/2018

30590

 


Eklenme Tarihi : 28 Şubat 2019 10:02