Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.c)

Sermaye Piyasası Kurulundan:

TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III-59.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-59.1.c)

 

(11 Kasım 2018 Tarihli ve 30592 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

MADDE 1 – 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Banka kredilerinin, teminat defterine kaydedildikleri tarih itibarıyla 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olması.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Konut finansmanından kaynaklanan kredi ve alacakların, kredi ve alacağın teminatının değerinin %80’ini aşan kısmı,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yurt içinde ihraç edilecek TMK’ya ilişkin ücret, izahname veya ihraç belgesinin ihraççıya teslim edilmesinden sonra, MKK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde TMK’nın ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere yatırılır.”

“(4) Yurt dışında ihraç edilecek TMK’ya ilişkin ücret ise, Kurulca verilen ihraç tavanı dahilinde her ihraç öncesinde düzenlenecek tertip ihraç belgesinin onaylanarak ihraççıya teslimi öncesinde yatırılır. İhracın döviz cinsinden gerçekleştirilecek olması durumunda Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden tutar, tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 31/12/2019 tarihine kadar yapılacak ihraçlarda bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan oranlar binde sıfır olarak uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/1/2014

28889

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/9/2014

29110

2-

20/10/2015

29508

 


Eklenme Tarihi : 05 Aralık 2018 10:12
Haber
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra...

Haber
2019 / 12 Sayılı Genelge - 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih : 21.05.2019...

Haber
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİKTE...