Memur ve Memur Emeklisi İle SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin Aylık Artışları

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Tarih : 04.07.2018

Sayı : 27998389-010.06.02-5278

Konu : Mali ve Sosyal Haklar

GENELGE

(Sıra No: 8)

 

1- Bilindiği üzere, 25.8.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5. maddesinin beşinci fıkrasında,

"Maliye Bakanlığı, 8. maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7. maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8. madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. "

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 01.07.2018-31.12.2018 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,11794), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,8461), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,037402) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 6.455,55 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 5.754,98 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4.1.2018 tarihli ve 138 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin "A- Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler''' Bölümünün 1. maddesinin (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %8,65 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin "A- Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler'''' Bölümünün 1. maddesinin (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %8,65 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu Genelgenin "A-Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler'''' Bölümünün 1. maddesinin (e) bendiyle yükseltilmiş olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %8,65 oranında artırılmıştır.

f) 18.7.2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK-I)'de gösterilen grupların 30.06.2018 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %8,65 oranında artırılmıştır.

g) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 30.06.2018 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %8,65 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

ğ) 8.2.2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 11.747,58 TL'ye yükseltilmiş ve 3. maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları ise bu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %8,65 oranında artırılmıştır.

2- 2018 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.029,50 TL'dir.

3- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 01.07.2018-14.07.2018 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

4- 01.07.2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.434,42 TL'dir.

5- 19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 01.07.2018 tarihi itibarıyla 5.086,08 TL'dir.

Gereğini arz / rica ederim.


Eklenme Tarihi : 27 Temmuz 2018 17:07
Haber
2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/111 Konusu: 2018...

Haber
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından: MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK...

Haber
Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 718)

CUMHURBAŞKANI KARARI (07 Şubat 2019 Tarihli ve 30679 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar...

Mevzuatta Son Çıkanlar