İstisnadan Yararlanılarak Alınan Aracın Veraset Yoluyla İntikalinde ÖTV Ödenecek Mi?

İSTİSNADAN YARARLANILARAK ALINAN ARACIN VERASET YOLUYLA İNTİKALİNDE ÖTV ÖDENECEK Mİ?

 

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı

:

66491453-013-9

16/04/2013

Konu

:

Veraset Yoluyla İntikal eden araçta özel tüketim vergisi

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile çalışma gücü kayıp oranı %90 olan sağlık kurulu raporuna istanaden anneniz ... adına ÖTV istisnasından faydalanılarak binek otomobili aldığınızı, ancak annenizin 2011 yılında vefat ettiği geriye mirasçı olarak ablanız ile kendinizin kaldığı, annenizden intikal eden tereke olarak söz konusu araç ile birlikte bahçe ve tarlanın kaldığı, ablanızın araçtan dolayı miras hakkını size devretmek istediğini sadece aracı sizin alacağınızı diğer bahçe ve tarlayı birlikte paylaşmanız halinde ÖTV istisnasının devam edip etmeyeceği, ÖTV istisnasından faydalanabilmeniz için araçla birlikte diğer gayrimenkullerinde değerleri oranında birbirinize feragat etmeniz gerekip gerekmediği, araca karşılık gayrimenkullerin tamamından mı feragat etmenizin gerektiği, diğer mirasçı lehine feragat belgesinin nereden almanızın gerektiği hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep edilmiştir.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5766 sayılı Kanun ile değişik 15/2-a maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olup, ilk iktisabında istisna uygulananların veraset yoluyla intikalleri hariç istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden bu tarihte ÖTV alınacağı, Kanunun 7/2. maddesi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından, bu istisnadan yararlanılarak iktisap edilen kayıt ve tescile tabi araçların 5 yıldan fazla kullanılarak elden çıkarılması durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (15.2.) bölümünde, Kanunun 7/2. maddesi çerçevesinde istisnadan yararlanılarak iktisap edilen araçların, veraset yoluyla ÖTV uygulanmaksızın varislere intikal etmesi ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren 5 yıllık sürenin bitimine kadar varisler adına kayıt ve tescilli kalmak koşuluyla üçüncü kişilere satışında ÖTV uygulanmayacağı belirtilmiştir.

            Öte yandan 30/4/2010 tarihli ve 12 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinin "Veraset Yoluyla Sadece İstisnadan Yararlanılan Aracın İntikal Etmesi" başlıklı 3/f bölümünde, muristen mirasçılara sadece bir aracın intikal etmiş olması, bundan başka mirasçılara intikal etmiş başka bir mal bulunmaması halinde, aracın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesinin, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu işlemin, bir ivaz karşılığında yapılmasının satım, ivazsız olarak yapılmasının ise bağış olarak değerlendirilmesinin gerekmekte olduğu, bu şekilde satım veya bağış olarak gerçekleşen devir işleminde Kanunun 15/2-a maddesi kapsamında ÖTV uygulanmasının gerekeceği, ancak muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekenin birden fazla mal veya haktan ibaret olması halinde, diğer mirasçıların lehine miras hakkından feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan aracın lehine feragat edilen mirasçıya intikalinin, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğu, bu durumda istisnadan yararlanılan aracın bu şekilde varise intikali ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren 5 yıllık sürenin bitimine kadar varis adına kayıt ve tescilli kaldıktan sonra satışında da ÖTV uygulanmayacağı belirtilmiştir.

            Yukarıda belirtildiği gibi, muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekenin birden fazla mal veya haktan ibaret olması halinde intikalin murisin mirasçısı olduğunu gösterir veraset ilamı ile diğer mirasçıların lehine araçla ilgili miras haklarından feragatini gösteren  feragat belgesinin ibrazı şartıyla, istisnadan yararlanılmış olan aracın lehine feragat edilen mirasçıya intikalinin "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmakta olup, bu durumda ÖTV uygulanmayacaktır. Ancak söz konusu  aracın dışında mirasçılara  intikal etmiş  mal veya haklarla ilgili olarak   düzenlenmiş olan feragat belgesinin de  ibrazı şartı ÖTV uygulamasında aranılmamaktadır.

            Ayrıca, murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren 5 yıllık sürenin bitimine kadar varis adına kayıt ve tescilli kaldıktan sonra satışında da ÖTV uygulanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


Eklenme Tarihi : 27 Temmuz 2013 12:07
Haber
Stopaj Oranları Değişti

1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30761 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1015 193 sayılı...

Haber
ÖTV Oranları Arttı

1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA                 Resmî Gazete                                      Sayı : 30761...

Haber
Vergi Usul Kanunu 116 sayılı sirküleri

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı (29 Nisan 2019 tarihinde GİB tarafından...

Mevzuatta Son Çıkanlar