Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)

Karar Sayısı: 843

Bazı Bakanlar Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanı kararlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrası, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Mart 2019

 

(21 Mart 2019 Tarihli ve 30721 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

20.3.2019 TARİHLİ VE 843 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 30.4.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5. maddesinde yer alan "31.3.2019" ibaresi "31.12.2019" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3. maddesinde yer alan "31.3.2019" ibaresi "31.12.2019" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3., 4., 5. ve 6. maddelerinde yer alan "31.3.2019" ibareleri "30.6.2019" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 31.12.2018 tarihli ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2. maddesinde yer alan "31.3.2019" ibaresi "30.6.2019" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Karar 1.4.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 04 Nisan 2019 09:04
Haber
Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/103, K: 2019/4 Sayılı Kararı

(14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:...

Haber
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI...

Haber
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.c)

Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE DEĞİŞİKLİK...

Mevzuatta Son Çıkanlar