Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 42)

 

(16 Ağustos 2018 Tarihli ve 30511 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 42

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan Devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ağustos 2018

 

15.8.2018 TARİHLİ VE 42 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Devlet Katkısı Ödeme Süresi

MADDE 1- (1) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun Geçici 12. maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18. maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53. maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (2) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (3) Bu Kararın hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 06 Eylül 2018 09:09
Haber
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA...

Haber
2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı (05 Nisan 2019 tarihinde GİB tarafından...

Mevzuatta Son Çıkanlar