2018/11999 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2018/11999

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27.6.2018 tarihli ve 83484 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 27.6.2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

(30 Haziran 2018 Tarihli ve 30464 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

27.6.2018 TARİHLİ VE 2018/11999 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Bu Karar, 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesi uyarınca, bazı malların özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranlan ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

(III) SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

0,2800

0,4200

2402.90.00.00.00

Diğerleri

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

0,2800

0,4200

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

63

0,2800

0,4200

2403.11.00.00.00

Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri

63

0,0729

0,4200

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

63

0,0729

0,4200

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)

63

0,0729

0,4200

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğneyeme mahsus tütün

63

0,2800

0,4200

 

(2) 4760 sayılı Kanunun 12. maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, bu maddenin birinci fıkrasında vergi oran ve tutarları yeniden tespit edilen mallar ile 4813.10.00.80.00 G.T.İ.P. numaralı malın asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında, 2018 yılı Temmuz-Aralık dönemi ve 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 21 Temmuz 2018 09:07
Haber
Vergi indirimleri

Karar Sayısı: 287 Ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı...

Haber
Varlık Barışı Süresi Uzatıldı

(31 Ağustos 2018 Tarihli ve 30521 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 48 7143 sayılı...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(11 Eylül 2018 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Mevzuatta Son Çıkanlar