11.9.2017 Tarihli ve 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 54)

Karar Sayısı: 54

11.9.2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4691 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Ağustos 2018

 

(31 Ağustos 2018 Tarihli ve 30521 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

30.8.2018 TARİHLİ VE 54 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 11.9.2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "tasarım tescil belgesi" ibaresinden önce gelmek üzere "(Ar-Ge faaliyetleri neticesinde alınan)" ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan "ve ilgili mevzuat kapsamında aranan şartları haiz tasarım faaliyetlerinden doğan gayri maddi haklardan" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 2- Aynı Kararın 2. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “, tasarım” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 3- Aynı Kararın 2. maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) Mükellefler, kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla, bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği vergilendirme döneminden başlayarak istisnadan yararlanabilirler."

MADDE 4- Bu Kararın;

a) 1 ve 2. maddeleri Kararın yayımı tarihinden sonra bölgede başlatılacak projelerden elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde; Kararın yayımı tarihinden önce başlatılmış projelerde ise 30.06.2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3. maddesi yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 19 Eylül 2018 10:09
Haber
Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:...

Haber
2019 / 9 Sayılı Genelge - 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih : 24.04.2019...

Haber
Stopaj Oranları Değişti

1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30761 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1015 193 sayılı...

Mevzuatta Son Çıkanlar