2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2017/10462 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/6/2017 tarihli ve...


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi Seri No:2017/2

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2017/2...


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (29 Haziran...

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL...

Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA...

KHK/691 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (22 Haziran...

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK...

Haber
Toplu iş sözleşmesi imzalamış işverenlere 2017 yılında sağlanacak asgari ücret destek tutarı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (16 Haziran 2017 Tarihinde...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(05 Temmuz 2017 Tarihinde SGK Tarafından Yayınlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Kurum Rücuen Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması 2017/22 Sayılı Genelge

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Tarih     : 15.06.2017 Sayı       : 24010506-<...>-E.<...>...

KOBİ Birleşmelerinde İndirimli KV Oranı Uygulaması
Mehmet Emin AKYOL


6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 29. maddesiyle KVK’nın 32. maddesine aşağıdaki 5. fıkra eklenmiştir(1).

“(5) 19. maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER