Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (25 Eylül 2018 Tarihinde GİB Tarafından Yayımlanmıştır)...


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ...


Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ...

Varlık Barışı Süresi Uzatıldı

(31 Ağustos 2018 Tarihli ve 30521 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 48 7143 sayılı...

22.7.2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 53)

Karar Sayısı: 53 22.7.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik...

11.9.2017 Tarihli ve 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 54)

Karar Sayısı: 54 11.9.2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik...

Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(11 Eylül 2018 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73)

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ...

2 Yıllık Süre Hesabı Açısından Hisse Senetlerinin Edinim Tarihinin Tespiti Konusundaki İdari Görüş Değişmiştir
Mehmet MAÇ

I- GİRİŞ

Bilindiği üzere,

- Gerçek kişilerce ivazlı olarak elde edilmiş iştirak hisselerinin satış hasılatından, revize edilmiş maliyetin indirilmesi suretiyle oluşan fark, prensip olarak gelir vergisine tabi kazançtır. Ancak anonim şirketlerin iki yıldan fazla süre ile şahsi mamelekte kalan hisse senetleri (Bu tabir TTK’daki pay senetleri ile eş anlamlıdır.) gelir vergisi doğmaksızın satılabilmektedir (GVK’nın Mük. 80 ve 81. maddeleri).

- Keza, kurumlar tarafından yapılan iştirak hissesi satışlarında, bu hissenin, hisse senedi ile belgelendiğine bakılmaksızın satılan iştirak hissesinin en az iki tam yıl süreyle aktifte kalmış olması şartıyla ve yasada belirtilen diğer gereklerin de yerine getirilmesi halinde, bu satıştan doğan kazancın 3/4’ü kurumlar vergisinden istisna edilmektedir (KVK’nın 5/1-e maddesi).

- Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süre ile kalmış olan iştirak hisselerinin satışı KDV’den müstesnadır. (KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesi) Satılan iştirak hissesi, hisse senedine (veya geçici ilmuhabere) bağlanmış ise iki yıllık aktifte kalma süresi aranmaksızın KDV istisnası uygulanır. (KDV Kanunu’nun 17/4-g maddesi)

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER