Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (01...


Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL...


Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 482)...

687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (24 Temmuz 2017 Tarihinde...

Mali ve Sosyal Haklar

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Tarih : 04.07.2017 Sayı : 27998389-010.06.02-5820...

687 Sayılı KHK’da Yer Alan İşveren Desteğinde Ortalama Sigortalı Sayısı Hesabına İlişkin Açıklama

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (21 Temmuz 2017 Tarihinde...

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 09/06/2017 Tarihli ve E: 2016/3, K: 2017/4 Sayılı Kararı

Yargıtay Başkanlığından: YARGİTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI (21.07.2017 tarih...

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 26/05/2017 Tarihli ve E: 2017/2, K: 2017/3 Sayılı Kararı

Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI (21.07.2017 tarih...

Haber
1154 Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

OLAĞANÜSTÜ HALİN UZATILMASINA DAİR KARAR Karar No. 1154                                            ...

Haber
KHK/692 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (14 Temmuz 2017...

Haber
687 sayılı KHK Kapsamında Uygulanan Prim Desteği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (14 Temmuz 2017 Tarihinde...

İndirim ve İstisnaların Yeminli Mali Müşavir Tarafından Tasdikinde, İndirim veya İstisnanın Tutarının Yanlış ...
Ferhat FAHRAN

I- GİRİŞ

Bilindiği üzere, VUK’un mükerrer 227. maddesinin 2. fıkrasında; “Vergi Kanunlarındaki yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerinden yararlanılmasını,  Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlanması” hüküm altına alınmıştır. Maliye Bakanlığı da kendisine tanınan bu yetkiye istinaden, 3568 sayılı Kanun’a İlişkin, 5, 24, 39 ve 41 Sıra no.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Genel Tebliğ’leri yayımlanmıştır. Bu Tebliğ’lere istinaden, eğer yeminli mali müşavir dönem kurumlar vergisi beyannamesinin tam tasdikine ilişkin rapor düzenlemiyorsa, mükelleflerin kanunda öngörülen indirim ve istisnalardan, yararlanmaları halinde, her halükarda bu indirim ve istisnaların doğruluğu ve mevzuata uygunluğu için yeminli mali müşavire tasdik raporu düzenletmek zorundadırlar.

Yapılan inceleme sonucunda; beyannamede yararlanılan indirim veya istisnanın mevzuata uygunluğu ve doğruluğuna ilişkin tasdik raporu düzenleneceği gibi, aksine mevzuata aykırılığı ve yararlanılan tutarın yanlışlığına ilişkin hususların tasdik raporunda yer alması da mümkündür.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER